• BALIKESİR BURHANİYE BELEDİYESİ BB-1 JEOTERMAL  RAPORU

Sahada temeli Paleozoik yaşlı gnays, amfibolit ve mermerlerden oluşan Kazdağ
Grubu kayaları oluşturur. Bunun üzerinde diskordans ile Üst Paleozoik-Alt Mesozoyik
yaşlı Karakaya Kompleksi olarak adlandırılan, birbiri ile tektonik ilişkili, düşük dereceli
metamorfizmaya uğramış, meta-kumtaşı, meta-grovak, meta-şeyl, meta-volkanit, düşük
dereceli (yeşil) şist ve bunlar içinde yer alan mermer bloklarından oluşan birim yer alır.
Birim sahanın güneyinde Kozak granodiyorit-granit porfir intrüzifleri tarafından
kesilmektedir. Bunlar üzerinde Jura-Kretase yaşlı silis yumrulu kireçtaşları yer alır. Bu
birim paleo aşınmalar nedeniyle Karakaya Kompleksi üzerinde sınırlı alanlarda mostra
vermektedir. Tüm bu birimler koyu gri renkli Miyosen yaşlı sedimanter (gölsel) ve
bunlarla yaklaşık eş-yaşlı volkanitler tarafından örtülür. Miyosen yaşlı istif alttan üste
doğru çoğunlukla metamorfik kayaç çakıllarından oluşan konglomera, koyu gri renkli
andezit, karbonat çimentolu kumtaşı, beyaz renkli, nodullu tüf, tüfit, mercekler halinde
kötü boylanmış çakıltaşları, siyah renkli organik maddece zengin silttaşı, tüfitik
kumtaşı, tüf, tüfit, karbonat çimentolu kumtaşı silttaşı, kumlu marn, marn ve silis
yumrulu kireçtaşlarından oluşur. İstif Kuvaterner yaşlı alüvyon çökellerle son bulur.
Sahada sıcak su kaynağı bulunmamaktadır. Sahanın yaklaşık 5 km GB’sında 30
oC sıcaklıkta Karaağaç Uyuz Ilıcası, 10 km kadar KD’sunda Edremit Derman sıcak
suları yer almaktadır. Sahada özel şahıslar tarafından soğuk su amaçlı olarak açılmış
olan sondajlarda 20-21.7 oC sıcaklıkta suların bulunduğu tespit edilmiştir.
Sahada yapılan jeotermal araştırma sonucunda belirlenen noktada 35-40 oC
sıcaklıkta bir rezervuara ulaşabileceği öngörülerek, muhtemel derinliği 500 m olan
sondaja başlanmış, 500 m derinliğe ulaşıldığında yapılan kuyu içi log ölçülerinde 36,1
oC sıcaklık değerine ulaşıldığı görülmüş, aşağı doğru sıcaklık artışının devam etmesi ve
rezervuarı oluşturan temel birimlere henüz ulaşılamamış olması nedeniyle sondaj,
Belediye Başkanlığı ile mutabakata varılarak 750 m’ye kadar derinleştirilmiştir. Bu
derinleştirme işlemi ile rezervuarı oluşturan temel birimlere ulaşılmıştır. BB-1 jeotermal
araştırma sondajı 750 m’de tamamlanarak teçhiz edilmiştir. Sondaj yüzeyden itibaren
250 m’ye kadar kapalı boru, 250 m’den aşağısı ise filtreli boru ile teçhiz edilmiştir.
Sondajda yüzeyden itibaren Miyosen yaşlı çökel kayaçlar, andezit, Jura-Kretase
kireçtaşları ve düşük dereceli metamorfik kayaçlardan oluşan Karakaya Kompleksi
kayaları kesilmiştir. Kuyuda kuyu içi jeofizik logları alınmış, rezervuar olabilecek
seviyeler belirlenmiştir.
Sondajda kuyu içi termik ölçülere göre 690 m’de 48 saat bekleme ile 42,1 oC
kuyu içi sıcaklığı ölçülmüştür. Kuyudan kompresörle yapılan kuyu geliştirme ve üretim
testleri sonucu 35 oC sıcaklık ve 5 l/s debide sıcak su elde edilmiştir. Pompa ile
yapılacak üretim durumunda sıcaklığın ve debinin bir miktar artabileceği
düşünülmektedir. Kuyuya inilecek pompanın 6” çapında olması ve 180-200 m
derinlikler arasına inilmesi önerilir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11088
Rapor Adı BALIKESİR BURHANİYE BELEDİYESİ BB-1 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum BALIKESİR BURHANİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EYLÜL, 2008
Yazarlar Musa BURÇAK Düzgün ÇAM Sinan SARP

BALIKESİR BURHANİYE BELEDİYESİ BB-1 JEOTERMAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11088
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 250,92TL


Etiketler: BALIKESİR BURHANİYE BELEDİYESİ BB-1 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU