• GÜMÜŞHANE-MERKEZ CANCA-GÖZELER (S: 201400285, ER: 3317092) RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZ  Bu rapor Gümüşhane ili merkez ilçesi S:201400285 (ER:3317092) No’lu ruhsat sahasında yapılan jeolojik, jeokimyasal (dere sedimanı, toprak ve kayaç örnek alımları), jeoistatistik çalışmaları sonucunda belirlenen Canca ve Gözeler potansiyel alanlarında baz metal mineralizasyonlarına (Cu-Pb-Zn-Au-Ag) özgü maden jeolojisi ve maden kaynak tahminine yönelik çalışmaları kapsar. Çalışma alanı; Doğu Pontid Tektonik Birliği Güney Zonu içerisinde kalır. Saha ve çevresi; Paleozoik- Senozoyik zaman aralığında farklı fasiyeslerde gelişmiş kayaçlarla temsil edilmiştir. Ruhsat sahası tabandan tavana doğru Paleozoik yaşlı Gümüşhane Graniti, üzerine uyumsuz olarak gelen Alt-Orta Jura yaşlı bazik ve ortaç bileşimli volkano-sedimanter kayaçlardan oluşan Hamurkesen Formasyonu, uyumlu olarak üzerleyen Üst Jura- Alt Kretase yaşlı platform kireçtaşlarından oluşan Berdiga Formasyonu, uyumlu olarak gelen Üst Kretase yaşlı fliş fasiyesindeki Mescitli Formasyonu ve tüm bu birimleri uyumsuz olarak örten Orta Eosen yaşlı andezit-bazalt bileşimli volkano-tortul kayaçlardan oluşan Kabaköy Formasyonu ile temsil edilmektedir. Tüm bu birimler Orta-Üst Eosen yaşlı diyabazik dayklar ve granitoyitik (Kaçkar Granitoyidi-II) kayaçlar tarafından kesilmektedir. Sahada jeolojik ve jeokimyasal (dere sedimanı örnek alımı) ve eski çalışmalardan elde edilen verilere göre polimetal cevherleşmeler açısından (Cu, Pb, Zn, Mo, Au, Ag, vs.) önem arz eden Canca ve Gözeler olmak üzere iki hedef saha belirlenmiştir. Canca alterasyonu ve mineralizasyonu Orta Eosen yaşlı bazik-ortaç bileşimli volkano sedimanter kayaçlar içerisinde KB-GD doğrultulu dike yakın iki ana fay zonu boyunca gelişmiş olup, ayrışma ürünleri; zayıf silisleşme, killeşme, hematitleşme ve limonitleşme, mineralizasyon ise dissemine ve çatlak dolgusu şeklindedir. Canca sahasında dar yayılımı olan alt bölgeleri ve sondaj lokasyon yerlerini belirlemek amacıyla alınan 145 toprak örneğine ait ham verilere farklı jeoistatistik metodlar uygulanarak Cu-Pb-Zn-As elementleri için eşik değerler (Cu elementi için ED:115 ppm, Pb elementi için ED:71 ppm, Zn elementi için ED:115 ppm ve As elementi için ED:55 ppm) tespit edilerek TMA (ters mesafe ağırlıklı) enterpolasyon yöntemi ile dağılım haritaları oluşturulmuş olup, oluşturulan toprak dağılım haritalarına göre Cu-Pb-Zn elementleri faylar boyunca zayıf zenginleşmeler gösterirken, As elementi sahanın batısında arjilik bir zon içerisinde zenginleşme gösterir. 145 toprak örneğinin 128 toprak örneğine ait Au tenörleri dedeksiyon limitinin altında (<20 ppb) kaldığı için istatistiki metodlarla incelenmemiştir. Jeolojik gözlemler, elementlerin TMA (toprak) ve nokta yoğunluklu (kayaç) dağılım haritalarına göre kırıklara bağlı olarak gelişmiş zayıf alterasyon ve baz metal mineralizasyonun (Cu, Pb, Zn, As) düşey dağılımını belirlemek amacıyla 4 ayrı lokasyonda (GCS-1, GCS-2, GCS-3 ve GCS-4) 1.433 m eğimli sondaj yapılmıştır. Yapısal kontrollü bu zayıf mineralizasyon ve alterasyonun derine doğru devamlılıkların olmadığı, elementlerin tenör değerlerinin zon oluşturamayacak düzeyde oldukça düşük olduğu görülmektedir (karot örneklerine ait analiz değerleri). Sonuç olarak Canca hedef sahasında baz metallere yönelik (Cu-Pb-Zn-As-Au-Ag) ekonomik bir kaynak tahmini belirlenememiştir. Polimetal mineralizasyonlar için belirlenen hedef sahalardan biri de Gözelerdir. Gözeler sahasındaki alterasyon ve mineralizasyon sahanın güneyinde Alt- Orta Jura yaşlı bazik-ortaç bileşimli volkanikler içerisinde, küçük bir alanda, uzunlukları ve kalınlıkları fazla olmayan birçok kırık ve çatlaklar boyunca zayıf mineralizasyon (pirit, kalkopirit, sfalerit, galenit) ve alterasyonlar (silisleşme, killeşme, hematitleşme ve limonitleşme) yer alırken, sahanın kuzeyinde Savanıntaş Tepe’nin kuzeyinde Alt-Orta Jura yaşlı volkanikler (Hamurkesen Formasyonu) ile Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşı (Berdiga Formasyonu) dokanağına ve kireçtaşı içindeki kırık-çatlak ve boşluklara yerleşmiş Pb-Zn-Cu-Au-Ag ii mineralizasyonu yer alır (jeolojik gözlemler, sondaj verileri, eski galeriler, maden cürufları ve sahanın doğusunda benzer özellikler taşıyan halen işletilmekte olan Hazine Mağara Pb-Zn maden yatağı vardır). Gözeler sahasında polimetal mineralizasyonlar açısından daha dar yayılımı olan anomali bölgelerini bulmak, alterasyonların ve mineralizasyonların derine doğru devamını araştırmak için planlanan sondajların, sondaj lokasyon yerlerini belirlemek amacıyla sahadan alınan 59 adet toprak ve 74 adet kayaç örnekleri alınmıştır. Toprak örneklem topluluğuna ait örneklerin analiz değerleri değişik istatistiki metodlarla değerlendirilmiş ve M+2MMS yöntemi ile elementlere ait eşik değerler (ED) belirlenerek (Cu elementi için ED: 53 ppm, Pb elementi için ED: 120 ppm, Zn elementi için ED: 359 ppm ve As elementi için ED: 42,50 ppm) TMA (ters mesafe ağırlıklı) enterpolason metodu ile elementlerin dağılım haritaları oluşturulmuştur. Dağılım haritalarına göre, özellikle sahanın güneyinde zayıf silisleşme ve killeşmelerin görüldüğü kırık ve çatlaklar boyunca oldukça zayıf ve birbirinden ayrılmış Cu-Pb-Zn-As zenginleşmeleri görülmektedir. Toplam 59 toprak örneğinden 44 örneğe ait Au değerleri dedeksiyon limitinin altında kaldığı için (<20 ppb) istatistiki yöntemlerle incelenmemiştir. Silisleşmiş mostralardan yongalama şeklinde jeokimyasal amaçlı değişik noktalardan alınan kayaç örneklerine ait ham verilerden oluşturulan nokta yoğunluklu (dotmap) dağılım haritalarına göre dar alanlarda küçük boyutlu kırık ve çatlaklar boyunca oldukça zayıf ve birbirinden kopuk Cu-Pb-Zn-As-Au zenginleşmeleri görülmekte olup, anomaliler zon oluşturabilecek düzeyde değildir. Cu-Pb-Zn-As-Au elementlerine ait toprak dağılım haritaları ve nokta yoğunluklu dağılım haritalari birlikte düşünüldüğünde, sahanın güneyindeki anomaliler zayıf olup, anomalilerin düşey dağılımları için sondaj planlaması yapılmamıştır. Gözeler sahasının kuzeyinde Savanıntaş Tepe’nin kuzeyinde baz metal mineralizasyonun (Cu-Pb-Zn-Au-Ag) derine doğru devamını araştırmak için 2022 yılında yarma yapılmış olup, elde edilen verilere göre araştırma ve maden kaynak tahminine yönelik 4 lokasyonda toplam 1.451,90 m (GS-1, GS-2, GS-3 ve GS-4) sondaj yapılmıştır. Kireçtaşı içerisine yerleşmiş cevherlere ait Cu-Pb-Zn elementlerinin ortalama tenör değerleri dokanağa yerleşmiş cevherlerin ortalama tenör değerlerinden daha yüksektir. 4 adet araştırma sondaj kuyusuna ait karotlar jeolojik determinasyon yönünden incelenmiş olup, elde edilen verilere göre GS-1 sondajına ait karotlar analiz için örneklenmiştir. Sonuç olarak Gözeler hedef sahasında yapılan jeolojik, jeokimyasal, jeoistatistik, yarma ve sondaj verilerine göre kireçtaşı içerisinde ve kireçtaşı (Berdiga Formasyonu)- bazik-ortaç bileşimli volkaniklerin dokanağında (Hamurkesen Formasyonu) kalınlıkları fazla olmayan mineralizasyon tespit edilmesine rağmen (Cu-Pb-Zn-Au-Ag), mineralizasyonunun kaynak tahminine dönüşecek bir düzeyde olmadığı belirlenmiştir. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 14416
Rapor Adı GÜMÜŞHANE-MERKEZ CANCA-GÖZELER (S: 201400285, ER: 3317092) RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum GÜMÜŞHANE-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Mustafa ÖZKAN Deniz GÖÇ Semi HAMZAÇEBİ Rıfat Cihan SEVİM Abdullah DURSUN Cengiz BOYSAN Dr. M. Kemal REVAN Onur SEZER M. Avni TAPTIK

GÜMÜŞHANE-MERKEZ CANCA-GÖZELER (S: 201400285, ER: 3317092) RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14416
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.919,52TL


Etiketler: GÜMÜŞHANE-MERKEZ CANCA-GÖZELER (S: 201400285, ER: 3317092) RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU