• ULUBEL İSPİR, ERZURUM YÖRESİNDEKİ S-201700616 ER:  3359151 NO’LU   RUHSAT SAHASI ALTIN BAKIR ÇİNKO VE KURŞUN CEVHERLEŞMESİNİN UMREK  STANDARTLARINA       UYGUN MADEN JEOLOJİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

ÖZ

2016 yılında MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda havza ve kuşak madenciliğini geliştirmek 

ve jeolojik yapıyı aydınlatmak için 1 adet ruhsat sahası talep edilmiş ve talep edilen ruhsat 

sahası 2017 yılında MTA adına ruhsatlandırılmıştır. İstenilen bu ruhsat Ulubel ruhsatı ER:3359151 

erişim numarası ile S-201700616 no’lu Erzurum-İspir ruhsat sahası adıyla istenmiştir. Sahada 

çalışmalara 2019 yılında, 1/25.000 ölçekli jeolojik etüt ve tahkik jeokimya çalışması ile 

başlanmıştır. Ulubel sahasında yaklaşık 4,08 km2’lik bir alterasyon sahası belirlenmiştir. 

2018-2019 yıllarında, 1/5.000 ölçekli detay jeolojik ve jeokimyasal etüt çalışmaları sonucunda 

sahada tektonik hatlara bağlı gelişmiş damar tipi altın, bakır, çinko ve kurşun cevherleşmesiyle 

ilişkili Au-Ag- As-Cu-Pb-Zn anomalisinin varlığı tespit edilmiştir. Ulubel sahasındaki anomalinin 

ve cevherleşmenin kaynağını Eosen yaşlı granitoyidin oluşturduğu düşünülmektedir. Cevherleşmenin 

yüzey boyutları, dokanak ilişkisi, yan kayaç alterasyonları, cevherleşme tipleri, cevherleşmeye 

eşlik eden mineraller ile yan kayaçlarda gözlenen cevherleşmeler ve alterasyonlar birlikte 

değerlendirildiğinde; Ulubel sahasındaki cevherleşme, tektonik hatlara bağlı yapısal kontrollü 

damar tipi bir cevher sistemi olarak düşündürmektedir. Cevherleşmenin derinlik boyutunun 

belirlenmesi amacıyla 2019 ve 2020 yılarında 118 lokasyonda 39.769,10 m. sondaj çalışması 

yapılmıştır.

İnceleme alanı ve yakın çevresinde gözlenen birimler; Paleozoyik yaşlı Gümüşhane Granitoyidi, Jura 

yaşlı Hamurkesen Formasyonu, Kretase yaşlı Çatak Formasyonu, Kretase- Paleosen yaşlı Kaçkar 

Granitoyidi I ve daha genç birimlerden Eosen yaşlı Kabaköy Formasyonu ve Kaçkar Granitoyidi II’dir. 

Maden mahallesinin de içinde bulunduğu Eosen yaşlı Kabaköy Formasyonu andezit, bazalt lav ve 

piroklastlarından (kumtaşı, kiltaşı, tüf ardalanmalı) oluşur. Formasyona ait kayaçlar genelde gri - 

siyah - yeşilimsi gri, alterasyona uğramaları halinde koyu sarı - gri renklidir. Genelde andezit - 

bazalt lav ve piroklastlardan oluşan birim kumtaşı - kumlu kireçtaşı - marn ara seviyeleri 

içermektedir. Bu birime ait kayaçlar genelde yoğun hidrotermal alterasyona uğramıştır. Gözlenen 

alterasyonlar; silisleşme, arjilleşme, piritleşme, limonitleşme, hematitleşme, kloritleşme ve 

epidotlaşmadır.

Sahada yapılan jeolojik ve sondaj çalışmaları sonucunda; Eosen yaşlı Kabaköy Formasyonu 

içerisindeki tektonik hatlara sokulum yapmış damar tip Au-Cu-Zn-Pb cevherleşmesi gözlenmektedir. 

Sahanın farklı yerlerinde KB/GD doğrultulu ve 30 cm’den 7 m’ye kadar değişen kalınlıkta, 600 m’ye 

kadar uzanan uzunlukta, içerisinde ağsal 0.2-4 cm kalınlığında, koyu gri-siyah renkli, dissemine 

pirit, silis ve beyaz/kirli beyaz renkli, yer yer dissemine ve masif kalkopirit, galenit, 

sfaleritli ve yer yer karbonat damar/damarcıklı, nadiren serizitli, kuvars damarları izlenmektedir.

2019 yılında yapılan prospeksiyon çalışmaları kapsamında 540 adet kayaç numunesi alınmıştır. Sondaj 

çalışmalarından 47.580 adet jeokimya numunesi ve KG/KK (Kalite Güvence / Kalite Kontrol) 

standartları için ek olarak 2017 adet ikiz numune, 2017 adet standart numune, 2017 adet boş numune 

alınmıştır. Ayrıca 31 adet min+pet numunesi alınmıştır.

Ulubel (İspir/Erzurum) S:201700616 (Er:3359151) No’lu Ruhsat Sahası Altın- Bakır-Kurşun ve Çinko 

Mineralizasyonunun Maden Jeolojisi ve Maden Kaynak Tahmin Raporu, UMREK (Ulusal Madenlerde Rezerv 

Ve Kaynak Raporlama Komisyonu) standartlarında hazırlanmıştır.

sondajlardan veri elde edilmesi sırasında örnek alma, hazırlama, analiz ve kontrol 

işlemleri incelenmiş ve güvenilir, doğru ve hassas veri üretimi amacıyla Kalite Güvence / Kalite 

Kontrol (KG/KK) prosedürleri geliştirilmiştir. Sahada yürütülen karotlu sondajlardan örnek alma, 

hazırlama, analiz ve kontrol işlemlerinde bu prosedürler dikkate alınmıştır.

Sahada eğimli olmak üzere, tamamı yüzeyden itibaren karotlu, 44 lokasyonda 118 adet sondajda toplam 

39.769,10 m sondaj yapılmış, sondaj karotlarının tümü yarılanarak toplam 47.580 adet jeokimyasal 

örnek alınmış ve örnekler MTA’nın merkez laboratuvarlarında analiz edilmiştir.

Ulubel sahasında; 175,23 ppb Au ortalama tenörlü 12.775.288 ton altın; 2.689,27 ppm (%0,26) Cu 

ortalama tenörlü 9.202.100 ton bakır; 5.315,57 ppm (%0,53) Zn ortalama tenörlü 6.077.500 ton çinko 

ve 5.315,57 ppm (%0,55) Pb ortalama tenörlü 2.691.950 ton  kurşun kaynak tahmini yapılmıştır.


Rapor Özellikleri
Rapor No 14012
Rapor Adı ULUBEL İSPİR, ERZURUM YÖRESİNDEKİ S-201700616 ER: 3359151 NO’LU RUHSAT SAHASI ALTIN BAKIR ÇİNKO VE KURŞUN CEVHERLEŞMESİNİN UMREK STANDARTLARINA UYGUN MADEN JEOLOJİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ BULUCULUK RAPORU
Yer - Konum ERZURUM-İSPİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Mehmet ASLAN

ULUBEL İSPİR, ERZURUM YÖRESİNDEKİ S-201700616 ER: 3359151 NO’LU RUHSAT SAHASI ALTIN BAKIR ÇİNKO VE KURŞUN CEVHERLEŞMESİNİN UMREK STANDARTLARINA UYGUN MADEN JEOLOJİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14012
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 14.940,57TL


Etiketler: ULUBEL İSPİR, ERZURUM YÖRESİNDEKİ S-201700616 ER: 3359151 NO’LU RUHSAT SAHASI ALTIN BAKIR ÇİNKO VE KURŞUN CEVHERLEŞMESİNİN UMREK STANDARTLARINA UYGUN MADEN JEOLOJİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU