• GÜMÜŞHANE-MERKEZ S:201400284 (ER:3317065) RUHSAT NO’LU KIZILTOPRAK TEPE SAHASININ Au-(Cu-Mo) MİNERALİZASYONUNA AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

ÖZ Bu teknik rapor UMREK standartlarında hazırlanmış olup, çalışma, 16.09.2014 tarih, S: 2014 00284 (ER: 3317065) No’lu Kızıltoprak Tepe ( Gümüşhane-Merkez) Au (Cu-Mo) mineralizasyonuna ait maden jeolojisi ve maden kaynak tahmin raporudur. Buluculuk talep edilen Kızıltoprak Tepe mineralizasyonu ilk kez dere jeokimyası verileri kullanılarak keşfedilmiştir. Saha yaklaşık 2,6 km x 2,8 km boyutunda olup, sahayı oluşturan kayaç birimleri tabandan tavana doğru uyumlu olarak; bazik-ortaç bileşimli volkano-sedimanter kayaçlardan oluşan Geç Kretase yaşlı Yağmurdere Formasyonu ile başlamaktadır. Yağmurdere Formasyonu üzerinde yanal ve düşey yönde hızlı değişim gösteren Geç Kretase yaşlı dasit-riyolit ve bunların piroklastik eşlenikleri ile seviye ve mercek şeklinde yayılım gösteren mikritik kireçtaşı-killi kireçtaşı-silttaşı-kiltaşı- kumtaşı içeren Tirebolu Formasyonu gelmektedir (84-81 My). Tüm bu Geç Kretase birimlerini oldukça ince dayk/sil şeklinde yine Geç Kretase yaşlı K-feldispat granitporfir birimleri (81.5±0.14 My) kesmektedir. Söz konusu Geç Kretase birimleri üzerine Eosen dönemine ait siyah renkli şeyl-kumlu kireçtaşı-marn seviyeleri gelmektedir. Bölgede Orta Eosen dönemine ait piroksenli-amfibollü-andezitporfir stok ve daykları (42.31±0.15 My (zirkon U-Pb) ve Ar-Ar yöntemiyle 48.93±0.2 My (Ar/Ar)) geniş alanlarda yayılım göstermektedir Tüm bu birimleri sınırlı alanlarda yüzeyleme veren bazen vesiküler yapıda plajiyoklaslı andezitporfir birimleri kesmektedir. Sahadaki mineralizasyon ve alterasyon hem yanal hem de düşey yönde hızlı litolojik değişim gösteren Geç Kretase yaşlı felsik bileşimli volkano-sedimanter kayaçlardan oluşan Tirebolu Formasyonu ve bu birimi dayk, sil ve stok şeklinde kesen Orta Eosen yaşlı piroksenli-amfibollü andezit ve diyoritporfirler (yer yer polimiktik breşli) içerisinde gözlenmektedir. Sahadaki mineralizasyon ve alterasyon içinde bulunduğu litolojik birimleri kesen olası faylar boyunca, porfiri kayaçlar içinde ve Tirebolu Formasyonu’na ait kayaçları kestiği dokanak hatları boyunca birbirini kesen dissemine piritli- silisli-kloritli-epidotlu ağsal yapılar şeklinde gözlenmektedir. Çalışma alanı içerisinde birbirinden bağımsız ve devamlılığı olmayan ince damarcıklar gözlemlenirken, olası faylardan ve porfirilerden uzaklaştıkça killeşmenin arttığı gözlemlenmiştir. Bu ağsal ve devamlılığı olmayan ince kuvars damarcıklarının derine doğru kalınlaştığı az oranda kalkopirit-sfalerit-galenit ve molibdenit mineralleri içerdiği tespit edilmiştir (molibdenitler yer ye dissemine ve çatlak dolgusu şeklindedir). Sahada daha eski alterasyonların daha genç alterasyonlar tarafından baskılanması sonucu alterasyon zonlanmaları üst üste gelmektedir ve sahanın merkezi ve derin kısımlarından dışarı ve yukarıya doğru katman katman potasik, zayıf bir fillik, yaygın arjilik ve propilitik alterasyon trendi gözlenmektedir. Ayrıca sahanın dış kısımlarında ve derinde skarn zonu yer almaktadır (sondaj, XRD, PİMA ve petrografik veriler ile desteklenmektedir). Sahanın merkezi ve üst kısımlarında Au, derine doğru Cu-Mo oranında artış belirlenmiştir. Buna ilave olarak söz konusu çalışma sahasının kenarlara doğru zayıf PbZn ve skarn zenginleşmesi gösterdiği tespit edilmiştir. Au ve Cu cevheri çoğunlukla arjilik, daha az oranda fillik-potasik zonda yer alırken, Mo cevheri dissemine ve çatlak dolgusu şeklinde genelde her zonda görülmektdir. Cevher mikroskobu incelemeleri sonucunda tespit edilen cevher mineralleri çoktan aza doğru pirit-kalkopirit-bornit-molibdenit-pirotin-kovellin-bizmutinitarsenopirit-fahlerz grubu (tetrahedrit-tennantit)-galenit-sfalerit-kalkosin-kozalitmarkasit-hematit-dijenit-enarjit-aikinit mineralleri ve nabit element olarak elektrum ve altındır. ii Sahada cevher taşıyıcı çözeltilerin fizikokimyasal özelliklerinin (sıcaklık ve bileşim) belirlenmesi amacıyla sıvı kapanım çalışmaları yapılmış ve sıvı kapanım çalışmalarından elde edilen verilere göre genel olarak sıvı kapanımların homojenleşme sıcaklıklarının (Th oC) 231 oC ile 411 oC arasında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu homojenleşme sıcaklıkları ile hazırlanan Th-histogramında bütün ölçüm sonuçları üç farklı yönseme göstermektedir. Buna göre bu yönsemelerin, ilki 231oC ile 233 oC (tuzlulukları (ağ% 48,5 ve 39,4 NaCl eşdeğerde) arasında, ikincisi 242 oC ile 318 oC arasında üçüncüsü ise 322oC ile 411oC arasındadır. Elde edilen tüm bu veriler kapanımların tuzluluklarının 4ağ.% ile 48,5 ağ.% arasında geniş bir aralıkta değiştiğini göstermektedir. Bütün sıvı kapanım verilerinin homojenleşme sıcaklığına karşılık tuzluluk değişimleri farklı yatak tipleri ile karşılaştırıldığında Kızıltoprak Tepe sahasında ölçülen verilerin bir kısmının epitermal yataklarla uyum içinde olduğunu, buna karşın bir kısım homojenleşme sıcaklıklarının ise epitermal yataklardan daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum Kızıltoprak sahasında bulunan cevherin yüksek sıcaklıklarda oluşmaya başlayıp (hipo-mezotermal safha) soğuyarak epitermal safhaya geçiş göstermiş olabileceğini düşündürmektedir (I. ve II. Evre). Düşük sıcaklık yüksek tuzluluğa sahip III. evre ise çözeltilerin magmatik-hidrotermal bir çözeltiyle ilişkili olabileceği ihtimalini göstermektedir. Buluculuğu talep edilen Kızltoprak Tepe sahasındaki Au-(Cu-Mo) cevherleşmesinin alterasyon zonlanması, mineral parajenezi, sıvı kapanım çalışmaları ve cevherleşmenin içinde bulunduğu çoklu porfiri intrüzyonlara ait tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde (zirkon U-Pb yaşı 42-48 My) sahanın çarpışma sonrası genişlemeli bir tektonik rejimde kalkalkali magmatizmaya bağlı olarak gelişen porfiri tip bir cevherleşme ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir. 2017-2020 yılları arasında araştırma ve Maden Kaynak Tahminine yönelik 122 lokasyonda toplam 55.188,30 metre sondaj karotundan (K-63 No’lu sondaj örneklenmemiştir). 54.784,00 adet jeokimyasal örnek alınarak, örneklerinin analizi MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Başkanlığı laboratuvarında yapılmış ve analiz sonuçları Kaynak Tahmini çalışmalarında kullanılmıştır. Ayrıca 2043 adet ikiz, 1947 adet boş ve 1624 adet standart numune (RM ve RS rumuzlu) 25 örnekte bir olacak şekilde örneklerin arasına yerleştirilerek kalite kontrol sağlanmıştır. Sahada Kayaç Kalite göstergesi (RQD) ve yoğunluk ölçümleri (mineralizasyonun içinde bulunduğu birimlerin ortalam yoğunluğu 2,75 gr/cm3 ’tür) yapılmıştır. 2017-2020 yılları arası detay maden arama çalışmaları ile elde edilen veri, bilgi ve gözlemlerin yer aldığı veri tabanında 121 adet karotlu sondaja ait veri kullanılarak modelleme ve kestirim çalışmaları yürütülmüştür. Kızıltoprak Tepe Au-(Cu-Mo) mineralizasyonu için raporun önceki bölümlerinde detaylarına değinilen veri, bilgi ve varsayımlar ışığında buluculuğa esas ortalama 797 ppb Au tenörlü 12.045.000 ton maden kaynak tahmininde bulunulmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14479
Rapor Adı GÜMÜŞHANE-MERKEZ S:201400284 (ER:3317065) RUHSAT NO’LU KIZILTOPRAK TEPE SAHASININ Au-(Cu-Mo) MİNERALİZASYONUNA AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ,METALİK MADEN ARAMASI BULUCULUĞU
Yer - Konum GÜMÜŞHANE-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2024
Yazarlar Mustafa ÖZKAN Semi HAMZAÇEBİ Simge OĞUZ SAKA Tuğba BİRGÜL Cengiz BOYSAN

GÜMÜŞHANE-MERKEZ S:201400284 (ER:3317065) RUHSAT NO’LU KIZILTOPRAK TEPE SAHASININ Au-(Cu-Mo) MİNERALİZASYONUNA AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14479
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 29.751,21TL


Etiketler: GÜMÜŞHANE-MERKEZ S:201400284 (ER:3317065) RUHSAT NO’LU KIZILTOPRAK TEPE SAHASININ Au-(Cu-Mo) MİNERALİZASYONUNA AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU