• KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN-HÜYÜKLÜ (KAYIŞINDERE) (ER: 1094184) PORFİRİ BAKIR-MOLİBDEN SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ ve REZERV RAPORU

ÖZ
2010 yılında prospeksiyon çalışmaları ile tespit edilen saha, 2011 yılında MTA
adına ruhsatlandırılmıştır. ER: 1094184 no’lu Hüyüklü (Kayışındere) ruhsat sahası;
Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Hüyüklü köyü yakın güneyindedir. Proje çalışma alanı,
Toros orojenik kuşağı içinde Doğu Torosların batı kesiminde yer alır. Bu kuşak, kendi
içinde ekaylı yapılar sunan tektonik ilişkili farklı yaş, ortam ve kayaçlarla temsil edilen
allokton ve otokton konumlu kaya birimlerinden oluşur. Bölgesel anlamda yapısal
olarak en altta; Kömürhan (Göksun) ofiyolitik kayaçları yer almaktadır. Ofiyolitik
kayaçlar tam bir okyanusal kabuk istifi sunmaktadırlar. En alttan en üste doğru sırası
ile serpantinize olmuş tektonitler, ultramafik ve mafik kümülatlar, izotrop gabro, levha
dayk karmaşığı ve bazalttan riyolite değişen geniş bir volkanik örtüden oluşmaktadır.
Bunların üzerinde ise; Malatya metamorfitleri gözlenmektedir. Baskil (Esence)
granitoyidleri ise; tektonik üniteleri keser konumdadır. Tersiyer yaşlı akarsu ve göl
çökelleri ise tüm bu tektonik üniteleri açısal diskordansla örtmektedir.
Ruhsat sahasında gözlenen cevherleşme; Kömürhan (Göksun) ofiyoliti ile ilişkili
yarı duraylı okyanusal yay magmatizmasına ait subvolkanik kayaçlar ile bunların
volkanik karşılıklarının bir kısmının mineralizasyonu sonucunda oluşmuştur. Arazi
çalışmaları ve sondajlardan elde edilen bilgilere göre sahada; potasik, fillik ve propilitik
olmak üzere üç alterasyon zonu tespit edilmiştir. Cevher mineralleri; stokwork silis-piritkalkopirit,
sfalerit, galenit damarları ile bunları kesen karbonat damarlarında pirit,
kalkopirit, sfalerit ve galenit, fahlerz, çatlak ve kırıklarda sıvama şeklinde ve kayaçta
ise saçınımlar halinde gözlenmektedir. Yapılan çalışmalarda ana cevher minerali
olarak pirit, kalkopirit, sfalerit, galenit, molibdenit, tali cevher minerali olarak arsenopirit,
bornit, pirotin, manyetit, rutil ve bizmut, aikinit gözlenmektedir. Ayrıca ikincil olarak
markazit, kalkozin, kovellin ve hematit oluşumları da tespit edilmiştir. Inceleme
alanından alınan pirit ve kalkopirit örnekleriden yapılan izotop çalışmalarından S32/S34
oranları 6,33-8,84 arasında değişmektedir. Bu oranlar porfiri tipte cevherleşmelerde,
çözeltilerin kaynağının büyük oranda mağmatik kökenli olduğunu göstermektedir.
Porfiri tipte Cu-Mo cevherleşmesinin varlığı ilk defa bu çalışmalarla ortaya konmuştur.
Neredeyse tamamı Tersiyer çökellerle örtülü olan sahada, yüzeydeki boyutu belirlenen
porfiri Cu-Mo cevherleşmesinin derinlik boyutunun tespit edilebilmesi için 2012-2014
yılları içinde 51 lokasyonda toplam 30838,2 m. sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır.
ER: 1094184 numaralı ruhsat sahasında, sondajlardan elde edilen karotların
jeokimyasal analizlerinin sonucunda; Cu≥1.000 ppm için, 1877 ppm Cu tenörlü (≈%
0,2) 810.101.821 ton Cu (Görünür+Muhtemel) rezervi hesaplanmıştır. Mo≥40 ppm için
103 ppm Mo tenörlü (≈% 0,01), 266.236.112 ton Mo (Görünür+Muhtemel) rezervi,
Pb+Zn≥5.000 ppm için 3407 ppm Pb tenörlü (≈% 0,3 ), 2316 ppm Zn tenörlü (≈% 0,23
) 86.903.865 ton (Pb+ Zn) (Görünür+Muhtemel) rezervi hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13634
Rapor Adı KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN-HÜYÜKLÜ (KAYIŞINDERE) (ER: 1094184) PORFİRİ BAKIR-MOLİBDEN SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ ve REZERV RAPORU
Konu BAKIR-MOLİBDEN
Yer - Konum KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Özden VERGİLİ Mehmet Avni TAPTIK Leman ÇETİNER

KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN-HÜYÜKLÜ (KAYIŞINDERE) (ER: 1094184) PORFİRİ BAKIR-MOLİBDEN SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ ve REZERV RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13634
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 8.316,48TL


Etiketler: KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN-HÜYÜKLÜ (KAYIŞINDERE) (ER: 1094184) PORFİRİ BAKIR-MOLİBDEN SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ ve REZERV RAPORU