• TEKİRDAĞ-SARAY AR: 2012590004 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE TS-2015/1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

ÖZ
Trakya Havzası, batıda Yunanistan sınırları içindeki metamorfik Rodop Masifi,
kuzeyde Bulgaristan ve Türkiye sınırları içinde metamorfik, granitik kayaçlardan oluşan
Istranca Masifi, güneyde Marmara Denizi ve İstanbul Paleozoyiği ile sınırlı bir Tersiyer
Havzası’dır. Bu coğrafik sınırlar içinde yer alan Trakya Havzası, batıya doğru
Yunanistan, güneybatıya doğru Saros Körfezi ve Ege Denizi boyunca uzanmaktadır.
Trakya Havzası’nın temelini Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı metamorfik ve magmatik
kayaçlar oluşturur. Temel kayalarını havzada, kuzeyde Istranca Dağları’nda, batıda
Rodop Masifi’nde, güneyde Kuzey Anadolu Fay zonu ile Sakarya Kıtası’nda ve doğuda
İstanbul Boğazı çevresinde görmek mümkündür.
Bilinen herhangi bir jeotermal doğal çıkış bulunmayan inceleme alanının
bulunduğu bölgede, jeotermal unsurlardan genç volkanik birimler ve aktif tektonik
yapılar da görülmemektedir. Ancak çalışma sahasının yer aldığı bölgede açılmış olan
derin petrol ve kömür kuyularında, jeotermik gradyan değerlerinin ortalamanın üzerinde
olması dikkat çekici olmuştur. Ayrıca Trakya bölgesinde, 2014 yılında, MTA Genel
Müdürlüğü tarafından Kırklareli-Merkez-Asilbeyli, AR: 201339004 no.lu jeotermal
kaynak arama ruhsat sahasında açılan KMA-2014/7 jeotermal araştırma kuyusundan 57
0C sıcaklıkta ve 30 l/sn. debide (kompresör) sıcak akışkan elde edilerek bölgenin ilk
jeotermal alanı ortaya çıkmıştır. Yine çalışma sahası ve çevresinde, genel doğrultuları
KB-GD olan Kırklareli Fay Zonu’nun varlığı, rezervuar ve örtü kaya özelliğindeki
birimlerin bulunması, bölgenin ve çalışmalara konu olan AR: 2012590004 no.lu
Tekirdağ-Saray jeotermal kaynak arama rusat sahasının, jeotermal enerji aramaları
açısından araştırılmasını gerekli kılmıştır.
Çalışma alanının yer aldığı bölgede temelde, inceleme alanında yüzeylemeyen
Paleozoyik yaşlı çeşitli gnays ve şistlerden oluşan Tekedere Grubu ve çalışma alanı
KD’inde yüzeyleyen pembe, beyaz renkli, iri feldspat fenokristalleri içeren gnaysik
granitlerden oluşan Şeytandere Metagraniti yer almaktadır. Temel birimlerin üzerine
açısal uyumsuzlukla Orta Eosen yaşlı bej, beyaz, sarı, gri renkli, tabanda volkanik
kırıntılı, kumlu, killi kireçtaşı, kumtaşı ve marndan oluşan İslambeyli Formasyonu ve
Üst Eosen yaşlı beyaz, grimsi beyaz, gri, krem, yer yer sarı renkli, bol fosilli, kumlukilli
resifal kireçtaşlarından oluşan Kırklareli Kireçtaşı gelmektedir. Eosen birimleri
aynı zamanda jeotermal sistemin rezervuarı özelliğindedir. Kırklareli Kireçtaşı üzerine
uyumsuz olarak Oligosen yaşlı, beyaz renkli, oolitik kireçtaşı ile bej renkli kalın
tabakalı, bol Congeria’lı tüfit, kum, kil, marn ara seviyeli kireçtaşlarından oluşan
Pınarhisar Formasyonu ve sarı, gri, açık kahverengi renkli, yer yer kömür bantlı, kum,
silt ve kil ardalanmasından oluşan Süloğlu Formasyonu gelmektedir. Bu birimlerin de
üzerine inceleme alanında gözlenmeyen ancak yakın civarda mostra veren Üst
Miyosen’e ait beyaz, sarımsı gri renkli, çamurlu kumtaşı, karbonatlı kiltaşı ara seviyeli,
gölsel kireçtaşlarından oluşan Sinanlı Formasyonu ve bu birimle yanal geçişli olarak
sarımsı beyaz, beyaz renkli, çapraz tabakalı kumtaşı, killi kumtaşı ile kırmızımsı,
yeşilimsi renkli laminalı kiltaşı ve az tutturulmuş çakıltaşı merceklerinden oluşan
inceleme alanında geniş yer kaplayan, Ergene Formasyonu ile bu birimlerin üzerine
Pliyosen yaşlı sarımsı kahve, kırmızı, sarımsı, beyaz renkli tutturulmuş/tutturulmamış
çakıl, kum ve çamurtaşından oluşan Trakya Formasyonu diskordansla gelmektedir. Tüm
bu birimleri, özellikle dere yataklarında, Kuvaterner yaşlı alüvyon açısal uyumsuzlukla
örtmektedir.
Herhangi bir sıcak doğal çıkış veya sıcak su amaçlı açılmış kuyunun
bulunmadığı ruhsat sahası ve çevresinde, çiftçiler tarafından sulama amaçlı açılmış,
2
100-200 m arasında değişen derinliklere sahip soğuk su kuyuları yer almakta olup
sıcaklıkları 15-17 0C ve debileri yaklaşık olarak 5-20 l/sn. arasında değişmektedir.
Etüt çalışmaları sırasında alınan soğuk su ve etüt sonrası gerçekleştirilen TS-
2015/1 jeotermal araştırma sondajından alınan sıcak su örneklerinin, toplam
mineralizasyon değerleri 73,65-3.774,6 mg/l arasındadır. Sularda hakim katyon Na,
hakim anyon ise Cl’dür. Suların pH değerleri ise 5,4-7,4 arasında değişmektedir. Tüm
su örnekleri, sodyumlu ve klorürlü sular sınıfındadır.
Çalışma sahasında, ısı kaynağı olarak yorumlanabilecek genç mağmatik
oluşumlara rastlanılmamaktadır. Sahada ortaya çıkarılan jeotermal bulgular, jeotermal
sistemin ısı kaynağı olarak, büyük oranda gradyan etkisini göstermektedir. Yapılan
jeotermal araştırma kuyularında ortalama 0,36 oC/10 m olarak hesaplanan jeotermal
gradyan değeri, ortalamanın az miktarda üzerindedir. Ayrıca bölgedeki ana tektonik
yapı olan Kırklareli Fay Zonu, derinlerden ısıyı taşıyan-transfer eden bir fay
özelliğindedir. Dolayısıyla buradaki jeotermal sistemin ısıtıcı unsurlarından birinin de
bu tektonizmanın etkisi olacağı düşünülmektedir. Çalışma sahası ve çevresinde yer alan
birimlerden Orta Eosen yaşlı İslambeyli Formasyonu ve Üst Eosen yaşlı Kırklareli
Kireçtaşı jeotermal rezervuar özelliği taşımaktadır. Proje çalışmaları kapsamında etüt
çalışmaları sonrası ruhsat sahasında açılan TS-2015/1 jeotermal araştırma kuyusunda
rezervuar kayaç olarak Eosen’e ait İslambeyli Formasyonu ve Kırklareli Kireçtaşı’ndan
üretim yapılmıştır. Jeotermal sistemin örtü birimi ise Üst Miyosen yaşlı Ergene
Formasyonu ve Oligosen yaşlı Süloğlu Formasyonu’dur.
Çalışma alanında gerçekleştirilen jeofizik çalışmalarda, anomali alanları
gözlenmiş, sonuç olarak, çalışma alanında gerçekleştirilen jeolojik ve jeofizik
çalışmalarla elde edilen tüm verilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, Tekirdağ-
Saray ilçesinin güneyinde, AR: 2012590004 no.lu Tekirdağ-Saray jeotermal kaynak
arama ruhsatında bulunan bir noktada (A-14 no.lu DES noktası, F19-b2, X: 4587334,
Y: 0576608, Z: 151 m) 1.400±100 m derinlikte bir araştırma sondajı önerilmiştir.
Etüt çalışmaları sonucunda belirlenen lokasyonda 1.500 m derinliğe sahip, TS-
2015/1 jeotermal araştırma sondajı gerçekleştirilmiştir. Kuyu içerisinde ölçülen
maksimum statik sıcaklık 1.480 metrede 69,07 °C olup, water loss testine göre kuyunun
ana rezervuar seviyesi 700 ile 1.200-1.300 metreler arasıdır. TS-2015/1 jeotermal
araştırma kuyusunda enjeksiyon çalışması sonrası 300 m’den yapılan kompresörle
üretim çalışmalarında nihai olarak 25 l/sn. debi ve 57 0C sıcaklık değerlerine
ulaşılmıştır. Ayrıca 4 l/sn. artezyenik debide akışkan elde edilmiştir.
Tekirdağ-Saray TS-2015/1 jeotermal araştırma sondajından elde edilen üretim
değerlerine göre kuyudan 2,5 Mwt eşdeğeri enerji elde edilebilecektir. Ayrıca söz
konusu kuyudan modern çift kat örtü ile tesis edilmiş olarak sera ısıtılmasında
faydalanılacak olursa, yaklaşık 13.158 m2lik bir sera alanının ısıtılması mümkün
görünmektedir. Bununla beraber söz konusu üretim, 100 m2 alan ve 2,8 m yükseklikte
olan konut ısıtmasında kullanılacak olursa, yaklaşık 358 konut ısıtılabilecektir.
Sondajdan elde edilen akışkan balneolojik amaçlı kullanıldığı takdirde, kaba bir
hesaplamayla Sağlık Bakanlığı standartlarına göre bir kişinin günde 400 l/sn. su
kullandığı düşünüldüğünde; 25 x 86.400/400 = 5.400 kişiye hizmet verebilir niteliktedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13718
Rapor Adı TEKİRDAĞ-SARAY AR: 2012590004 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE TS-2015/1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK KUYU BİTİRME RAPORU
Yer - Konum TEKİRDAĞ-SARAY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Lütfi TAŞKIRAN Gürsel ARSLAN Ünsal TURALI Rıfat Cihan SEVİM

TEKİRDAĞ-SARAY AR: 2012590004 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE TS-2015/1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13718
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 313,95TL


Etiketler: TEKİRDAĞ-SARAY AR: 2012590004 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE TS-2015/1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU