• ÜNYE-FATSA,KUMRU-KORGAN (ORDU İLİ) DOLAYININ JEOLOJİSİ

ÖZ
         Doğu Pontid tektonik kuşağında yer alan çalışma alanı Ünye-Fatsa-Korgan-Kumru (Ordu İli) ilçeleri ve çevrelerini kapsamaktadır.
        İnceleme alanının en yaşlı birimi Senoniyen (Santoniyen-Kampaniyen) yaşlı, bazalt, andezit lav ve piroklastları ile kumtaşı, kireçtaşı, silttaşı, çamurtaşı, marn, tüfit ara düzeylerinden oluşan Mesudiye Formasyonudur. Mesudiye Formasyonu içinde yer alan kırmızı kireçtaşı (mikrit-biyomikrit) ve tüf ile seyrek kiltaşı, kumtaşı marn ara düzeyleri Kapanboğazı Üyesi olarak ayırtlanmıştır. Kampaniyen sonuna doğru oluşan trakiandezit, andezit lav ve piroklasları (yer yer dasit, riyodasit) tüf-breş ve bentonit Tirebolu Formasyonu adı ile tanımlanmıştır.
        Mesudiye Formasyonu üzerinde uyumlu olarak kireçtaşı, killi-kumlu kireçtaşı, çamurtaşı tüfit, marn, sittaşı kumtaşı ardalanmasından oluşan Akveren Formasyonu oturmaktadır. Akveren Formasyonu Maestrichtiyen-Paleosen (Tanesiyen) yaşındadır. Akveren Formasyonun üst seviyelerinde masif kireçtaşı kumlu kireçtaşı ve algli kireçtaşından oluşan Kozmandağı kireçtaşı üyesi yer almaktadır.
        Bu formasyonların üzerinde açısal uyumsuzlukla Alt-Orta Eosen (İpreziyen-Alt Lütesiyen) yaşlı kumtaşı, kumlu kireçtaşı, çamurtaşı,silttaşı, marn ardalanması ile yer yer çakıltaşı ara düzeyleri içeren Kumru Formasyonu gelmektedir.
        Kumru Formasyonu üzerine, Orta-Üst Eosen (Üst Lütesiyen-Priyaboniyen) yaşlı andezit, bazalt lav ve piroklastları ile kumtaşı, silttaşı, marn ve çakıltaşı ara düzeylerinden oluşan Tekkeköy Formasyonu gelmektedir. Kümbet mikrodiyorit ve andeziti ile İkizce andeziti Tersiyer yaşlı volkanitlerdir.
        Tekkeköy Formasyonu üzerine açısal uyumsuzlukla Miyo-pliyosen yaşlı bazalt, tüf ve andezitlerden oluşan Canik volkanitleri gelmektedir.
        Kuvaterner (Pleistosen) yaşlı eski alüvyon yelpazesi çökelleri çakıl, kum, çamur, eski kumsal çökelleri ve kumtaşından oluşmaktadır. Halosen yaşlı taşkın ovası çökelleri, kumsal çökelleri, bataklık-lagün çökelleri ve akarsu kanalı çökelleri inceleme alanının en genç oluşuklarıdır.
        İnceleme alanında yüzeylenen Üst Kretase volkanitleri subalkalen (alkalen+toleyitik), Eosen yaşlı volkanitler alkalen ve kalkalkalen niteliktedir.
         Canik Formasyonunu oluşturan bazaltlar ise kıta içi bazaltları olup kabuk kalınlaşmasına bağlı olarak toleyitik özellikler göstermektedir.
        Doğu Pontidler Alp orojenezinin etkisinde kalarak Alp’ın dağ kuşağı içerisinde yer almaktadır. Doğu Pontidler bütün evrimi boyunca mağmatizmanın ve volkanizmanın çok etkili olduğu bir kuşaktır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10182
Rapor Adı ÜNYE-FATSA,KUMRU-KORGAN (ORDU İLİ) DOLAYININ JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum FATSA-KUMRU-KORGAN ORDU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1998
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET F. YERGÖK HAYDAR KARA İSMAİL KESKİN MERT ARSLAN MUSTAFA DÖNMEZ

ÜNYE-FATSA,KUMRU-KORGAN (ORDU İLİ) DOLAYININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10182
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 705,01TL


Etiketler: ANDEZİT, BAZALT, DASİT, EOSEN, FATSA, F38, G38, JEOLOJİ, KAMPANİYEN, KORGAN, KRETASE, KUMRU, MAESTRİKTİYEN, ORDU, PALEOSEN, PONTİDLER, RİYODASİT, SENONİYEN, TÜF, ÜNYE, VOLKANİZMA, 10182