• ILICA (ERZİNCAN) SICAKSU SAHASI BÖGERT MADEN SUYU HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

ÖZET
        Avrasya ve Anadolu Plakaları arasındaki sütur zonunda yer alan Erzincan ve yakın dolayındaki kaya birimleri, litoloji ve geliştikleri fasiyes bakımından farklılıklar gösterirler.
        Kuzey Anadolu Fayı tarafından baştan başa kat edilen yörede, en altta Permiyen yaşında olduğu kabul edilen metamorfik şistler yer alır. Üst Triyas-AIt Kretase yaşlı Munzur kireçtaşı, genellikle platform tipi karbonatlardan oluşmuştur.
        Senoniyen-Maestrihtiyen aralığında bölgeye yerleşmiş, ancak yatay hareketleri Eosen sonuna kadar devam etmiş olan ofiyolitik melanjın üzerinde Eosen yaşlı karbonat kayaçlar ve olistostromal fliş uyumsuz olarak yer almaktadır. Miyosen yaşlı çökeller karasal ve denizel ortam ürünüdürler. Pliyosen yaşlı karasal çökeller ile Pliyo-Kuvaterner yaşta kalın alüvyon birimleri, bu alüvyon çökelimi ile eş yaşlı volkanizma ürünleri yörenin en genç kayaçlarıdır.
        Pull-apart havza olarak önerilen Erzincan Baseni'nde Kuzey Anadolu Fayı'nın hemen kuzeyinde Pliyo-Kuvaterner yaşlı andezit, traki-andezit, trakit, dasit, riyolit, riyodasit ve tüflerin oluşturduğu bir volkanik cephe izlenir. Bu cepheyi oluşturan volkanizma, Kuzey Anadolu Fayı'na açılı gelen açılma çatlaklarını kullanarak 24 çıkış merkezinde ürün vermiştir.
        Erzincan yöresi Doğu Anadolu sıkışma rejimi içerisinde yer almakta olup, bu tektonik rejime özgü özellikler taşımaktadır. Bölgenin en önemli yapısal öğesi sıkışma kökenli, sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay olan Kuzey Anadolu Fayı'dır. Erzincan Ovası'nın kuzey kenarında KB-GD uzanımlı bir fay zonu niteliğinde izlenir. Bu fayın oluşumuna neden olan kuzey-güney yönlü sıkışma, aynı zamanda kabuğun kalınlaşmasına yol açmaktadır. Yükselen manto malzemesi kalınlaşan kabuk içerisinde yerleşmekte, magma sokulumlarından olabilecek ısı yansıması güçleşmektedir. Bu olgu sahadaki yüksek sıcaklık beklentisini de ortadan kaldırmaktadır. Kaldı ki Ilıca Sahası'nda yer alan sıcaksu kaynağının yanısıra varlığı bu inceleme ile ortaya çıkarılan ikinci sıcaksu kaynağında ölçülen sıcaklık değerleri ve E-1 kuyusundaki akışkan sıcaklığı sahanın, düşük entalpili olduğunu göstermektedir.
        Geçmişte yapılan çalışmalar ve incelemeler sırasındaki gözlemlerde elde edilen bilgilere göre, sahada sığ derinliklerde yüksek sıcaklığın varlığına yorumlanabilecek parametreler bulunmamaktadır. Ancak 500 m derinliğinde açılacak bir kuyuda E-1 kuyusundaki rezervuar sıcaklığına ulaşılması mümkün görülmekle beraber CO2 gazının neden olabileceği soğuma riski taşımaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9833
Rapor Adı ILICA (ERZİNCAN) SICAKSU SAHASI BÖGERT MADEN SUYU HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ
Konu ILICA (ERZİNCAN) SICAKSU SAHASI BÖGERT MADEN SUYU HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ
Yer - Konum ERZİNCAN ILICA (ERZİNCAN)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1995
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İBRAHİM AKKUŞ NAZIM YILDIRIM

ILICA (ERZİNCAN) SICAKSU SAHASI BÖGERT MADEN SUYU HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09833
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 167,97TL


Etiketler: BÖGERT MADENSUYU, ERZİNCAN, ERZİNCAN JEOTERMAL, ILICA, 9833