• SAİMBEYLİ-ANDIRIN ARASININ JEOLOJİSİ

ÖZET

        Bu inceleme, 1/100.000 ölçekli Gaziantep M36 paftasının Saimbeyli-Andırın arasındaki bölümünü kapsamakta olup, çalışma alanında, genelde düzgün bir stratigrafi sunan fakat çok tektonize Tufanbeyli otokton istifi, Göksu fayı doğusunda Binboğa dağlarının uzantısı olan Malatya-Keban metamorfitleri, bunların her ikisi ile de tektonik ve stratigrafik ilişkisi olan Andırın ofiyolit karmaşığı ve Tersiyer birimleri yer almaktadır.
        Tufanbeyli otokton istifinde, tabandan tavana doğru genel olarak şisti şeyllerle, ince kumtaşı ve silttaşı kaya türlerinden oluşan Armutludere formasyonu, egemen kaya türünün çakıltaşı, kumtaşı, miltaşı olduğu Halityayla formasyonu, genellikle kuvars taneli kumtaşı (kuvarsit), silttaşı, çamurtaşı, şeyl ve killi kireçtaşı ardalanmasından oluşan Ayıtepesi formasyonu, egemen kaya türünün bol stromatoporoidli az dolomitize kireçtaşları olduğu Şafaktepe formasyonu, kumtaşı, brakyopodlu kireçtaşı, silttaşı ve şeyl ardalanmasından oluşan Gümüşali formasyonu, genellikle altta şeyl, silttaşı ve kumtaşı, üstte ise biyoklastik kireçtaşı katmanlarından oluşan Ziyarettepe formasyonu, bol algli, koyu gri ve siyahımsı renkli, belirgin katmanlanmalı, bol mikro fosilli kireçtaşından oluşan Yığılıtepe formasyonu, alacalı renkli kumtaşı, marn ve killi kireçtaşı ardalanmasından oluşan Katarası formasyonu, çok kalın, kalın, orta ve belirgin katmanlanmalı kireçtaşı kayatüründen oluşan Köroğlutepesi formasyonunu, beyaz renkli, kalın katmanlanmalı, bol rudist kavkı parçalı kireçtaşından oluşan Yanıktepe kireçtaşı; düzenli bir ardalanma gösteren kumlu, siltli, killi, mikritik kireçtaşı tabakalarından oluşan Güzelimköy formasyonu tanımlanarak ayırtlanmıştır.
        Allokton Birimler içinde yer alan, Tufanbeyli otokton istifi ile tektonik dokanaklı olan Malatya-Keban metamorfitleri antiklinoryum niteliğinde olup, metamorfik topluluk çekirdeğinden itibaren altta gnays şist (Koçcağız şistleri), ortada mermer (Tahirbey mermerleri), kalkşist, üstte az kristalize kireçtaşlarından (Keklikoluk kireçtaşları); Andırın karmaşığı ise, serpantinleşmiş bazik, ultrabazik kayaç ve Mesozoyik-Triyas yaşlı kireçtaşı kütlelerini içeren, değişik cins ve yaştaki kaya topluluklarından oluşmuştur.
        Yörede genç birimler olarak konglomera, kireçtaşı, kumtaşı, marn ve çamurtaşından oluşan Alt-Orta Miyosen yaşlı Sümbüldağ formasyonu ile konglomera üyesi yer almakta, Kuvaterner oluşukları olarak akarsu vadileri boyunca dar şeritler halinde yamaç molozları ve alüvyon yelpazeleri görülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9729
Rapor Adı SAİMBEYLİ-ANDIRIN ARASININ JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ADANA ANDIRIN K.MARAŞ SAİMBEYLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1993
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ABDÜLKADİR AYHAN ALİCAN İNANÇ HALİL ALTUN N.NACİ KARABALIK OSMAN KONUK SAİT METİN

SAİMBEYLİ-ANDIRIN ARASININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09729
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 96,94TL


Etiketler: GÖKSU FAYI, MALATYA-KEBAN METAMORFİTLERİ, MESOZOİK, MİYOSEN, M36, OFİYOLİT, TRİYAS, TUFANBEYLİ OTOKTONU, TURHANBEYLİ OTOKTONU, 9729