• KAZANLAR (BOLU İLİ)-PEÇENEK (ANKARA İLİ) ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR

ÖZET
       
Çalışma alanımız Ankara İli'nin Çamlıdere ve Bolu İli'nin Gerede İlçeleri Sınırı iç ersindedir. Bu alan Bolu G-28 c1, c4 ve Bolu H-28 b1, b4 Paftaları'nı kapsamaktadır. Toplam çalışma alanı 600 km2 kadardır.
        Çalışma alanında, Mesozoik ve Senozoik yaşlı birimler mostra vermektedir. Mesozoik ile Senozoik diskordanslıdır.
        Mesozoik, Üst Jura'dan Üst Kretase'ye kadar devamlı olduğu fosillerle belirlenen Aktaş Formasyonu ile temsil edilmektedir. Aktaş Köyü çevresinde masif kireçtaşı üyesi mostra vermektedir. Bu birim, SE'ya doğru, yanal ve dikey olarak, kireçtaşı-kumtaşı üyesine geçişlidir. Masif kireçtaşı 250 m'lik kalın göstermekte, kireçtaşı-kumtaşı ise 600 m'lik kalınlığa erişmektedir.
        Senozoik, Tersiyer ve Kuvaterner birimleri kapsamaktadır. Tersiyer'de Eosen, Miyosen ve Pliyosen'i içermektedir.
        Eosen, lav-kireçtaşı tekrarlanması ile konglomera-kumtaşı sedimanter birimleri ve alt lav olarak ayırt edilen AA tipi lav ile tüfitten oluşmaktadır. Lav-kireçtaşı tekrarlanması ile konglomera-kumtaşı birimleri arasındaki diskordansa bağlı olarak Eosen, alt ve üst olarak ayırtlanmıştır. Lav-kireçtaşı tekrarındaki lav seviyelerinin, AA tipi lavın, deniz dibi veya denize çok yakın karasal çatlaklar boyunca yükselerek sedimanlar arasına karışmasıyla geliştiği kanısındayız. Lav-kireçtaşının atı görülmez, ayrıca Mesozoik birimleri örten tüfitle ilişkileri de bariz değildir. Alt lav, hem tüfit hem de Eosen birimleri üzerinde de yayılım göstermektedir. Alt lavı oluşturan volkanik faaliyetin Eosen'de başlayıp Eosen sonrasında da devam ettiği söylenebilir.
        Miyosen'i ise volkanik lav ve piroklastik depoları ile göl çökelleri oluşturmaktadır. Miyosen serileri içinde en eski birimi aglomera-tüfit oluşturmaktadır. Yaşı Orta-Üst Miyosen olarak belirlenen bu birimin altı mostrada görülmez. Birbiriyle konkordan üç ayrı birime ayrılabilen göl çökelleri ise Üst Miyosen yaşıyla temsil edilmektedir.
       Bu üç birim, alttan üste doğru;
        1. Tüfit-aglomera,
        2. Tüf-marn,
        3. Tüf-tüfit-kireçtaşı (Çörtlü)'dır.
        Üst Miyosen göl çökelleri ile aglomera-tüfit birimi arasında, volkanizmanın ilk patlamalarının ürünü olan akkor lav parçalarının depolanması ile oluşmuş kızgın bulut ile üstünde, sakin lav çıkışlarının sonuçladığı, Pahoehoe tipinde, dilimli ve bloklu lav yer almaktadır ki, bu lav, ara lav olarak adlanmaktadır. Bu volkanik etkinlik Miyosen başından sonuna kadar kendini göstermektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5775
Rapor Adı KAZANLAR (BOLU İLİ)-PEÇENEK (ANKARA İLİ) ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR
Konu BOLU-ANKARA JEOLOJİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum BOLU-ANKARA TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 02.01.1975
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M.REFİK ÜNLÜ

KAZANLAR (BOLU İLİ)-PEÇENEK (ANKARA İLİ) ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05775
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 829,93TL


Etiketler: ANKARA, ANKARA JEOLOJİ, ANKARA JEOTERMAL JEOLOJİ OLANAKLARI, BOLU, BOLU JEOLOJİ, BOLU JEOTERMAL JEOLOJİ OLANAKLARI, TÜRKİYE, 5775