• KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ ve DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ BOYUNCA GELİŞMİŞ HAVZALARIN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ: 11- VEZİRKÖPRÜ (SAMSUN) HAVZASI

ÖZ Eskiden beri insanların en temel ihtiyaçlarından birisi olan enerjiye olan talebi kentleşme, sanayileşme, artan nüfus gibi sebeplerden dolayı giderek artmaktadır. Fosil yakıtların rezervlerinin tükenmesi ve yenilenememesi, maliyetlerinin yüksek olması ve çevreye olumsuz etkileri gibi sebepler rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilebilir enerji kaynaklarının önemini arttırmıştır. Jeotermal enerji de bu bakımdan düşük maliyetli, temiz, çevreye olumsuz etkilerinin oldukça az olması (en düşük CO2 emisyonu) ve çok amaçlı ısıtma uygulamaları için uygun olması sebebiyle yenilenebilir alternatif bir enerji kaynağı olarak öne çıkmıştır (Kayadibi vd., 2022). Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve verimli kullanmak için jeotermal enerji kullanımının arttırılması ve yeni jeotermal sahaların bulunması önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi bünyesinde “Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Gelişmiş Havzaların Jeotermal Enerji Potansiyellerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yöntemleri ile İncelenmesi” başlıklı proje çalışmaları 2018 yılında başlatılmıştır. Çalışmanın amacı; Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS) ve Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) boyunca gelişmiş havzaların (KAFS: 21 havza ve DAFS: 5 havza) jeotermal enerji potansiyellerinin uzaktan algılama ile başlayan jeolojik, tektonik, hidrojeolojik çalışmaları ile devam eden ve tüm verilerin CBS ortamında değerlendirildiği bir çalışma gerçekleştirmektir (Kayadibi vd., 2022). Projenin amacı kapsamında her havzada uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi (CBS), jeoloji, tektonik ve hidrojeoloji (su kimyası ve izotop analizleri) çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Uzaktan algılama çalışmaları kapsamında; gündüz/gece çekim ASTER, Lansdat 7 ETM+ ve Landsat 8 uydu görüntülerinin termal bantlarından hesaplanan yüzey sıcaklık anomali haritaları üretilmesi, ASTER görüntülerinden hidrotermal alterasyon zonlarının (özellikle jeotermal sistemler ile ilişkili) haritalanması ve yüzeysel deformasyonları belirlemek için InSAR analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca alterasyon zonlarından alınan örneklerin laboratuvarda spektral ölçüm ve analizleri ile hidrotermal alterasyon mineralleri tespit edilerek elde edilen sonuçların doğrulamaları için XRD analizleri yapılmıştır. Jeolojik çalışmalar kapsamında; mevcut 1:100.000 ölçekli açınsamalı haritalar ve literatür verilerinden yararlanılarak havzaların rölyef haritası üzerinde üç boyutlu jeoloji haritaları, dikme kesitleri ve enine kesitler hazırlanmış ve kayaçların litolojik özellikleri yazılmıştır. Tektonik çalışmalar kapsamında; MTA diri faylar, 1:100.000 ölçekli açınsamalı haritalarda yer ii alan faylar, 1:25.000 ölçekli MTA TJVT verileri ve literatürde yer alan faylar, arazi çalışmalarında belirlenen faylar kullanılarak havzaların tektonik yapı haritaları hazırlanmış ve arazi çalışmaları sırasında fay düzlemlerinden kinematik veriler toplanarak stres analizleri yapılmıştır. Böylelikle, havzaya ilişkin stres yönleri belirlenerek fay ve fay sistemlerinin yeraltı suyu taşıma potansiyelleri değerlendirilmiştir. Hidrojeolojik çalışmalar kapsamında; hidrojeolojik dikme kesiti hazırlanmıştır. Uzaktan algılama, jeolojik, tektonik, hidrojeolojik çalışmalar sonucunda elde edilen alansal veri katmanları, CBS ortamına aktarılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir (Kayadibi vd., 2022). Bu rapor, söz konusu proje kapsamında Vezirköprü (Samsun) havzasında 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmaları kapsamaktadır. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 14448
Rapor Adı KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ ve DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ BOYUNCA GELİŞMİŞ HAVZALARIN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ: 11- VEZİRKÖPRÜ (SAMSUN) HAVZASI
Konu UZAKTAN ALGILAMA, JEOLOJİK,TEKTONİK,HİDROJEOLOJİK,CBS YÖNTEMİ KULLANILARAK JEOTERMAL ENERJİ ARAMA
Yer - Konum SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2024
Yazarlar Önder KAYADİBİ Serap ARIKAN Hafize AKILLI Akın KÜRÇER Beliz AKSOY Yeliz BAYRAKTAROĞLU F. Melis BAYINDIR Orhan TATAR Halim MUTLU Macit KARADAĞLAR

KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ ve DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ BOYUNCA GELİŞMİŞ HAVZALARIN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ: 11- VEZİRKÖPRÜ (SAMSUN) HAVZASI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14448
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 321,80TL


Etiketler: KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ ve DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ BOYUNCA GELİŞMİŞ HAVZALARIN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ: 11- VEZİRKÖPRÜ (SAMSUN) HAVZASI