• SİVAS-AKINCILAR-ŞENBAĞLAR AR-24 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

ÖZ Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde çalışma alanının batısında üretim sıcaklığı 53 °C’lik Havza jeotermal sahası, batısında kuyu taban sıcaklığı 95 °C’lik Merzifon jeotermal sahası (Öziçli vd., 2019), Tokat-Reşadiye’de üretim sıcaklığı 53 °C’lik saha, Tokat-Niksar çek ayır havzasınında üretim sıcaklığı 54,5 °C (Öziçli, 2019) ve batısında Erzincan 31,5 °C’lik jeotermal sahası bulunmaktadır. Sivas-Suşehri çek-ayır havzasında önceki yıllarda yapılmış Akçaağıl sahasındaki 570 metre derinliğindeki SA-1 jeotermal sondajın kuyu taban sıcaklığı 58 °C, üretim sıcaklığı ise 40,8 °C olan bir sondaj bulunmaktadır. Bu veriler ışığında Suşehri çek-ayır havzasının jeotermal potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması için detaylı jeotermal etüt, jeofizik ve hidrojeokimyasal çalışmalar yapılmıştır. Sivas ili, Suşehri ve Akıncılar ilçeleri ve çevrelerini içerisine alan, 2017 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından alınan Sivas-Akıncılar-Şenbağlar AR-24 numaralı ve 3354872 erişim no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında gerçekleştirilen jeoloji, jeofizik, hidrojeokimyasal etüt çalışmaları ile ruhsat sahasındaki jeotermal sistemin araştırılması, potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmıştır. Çalışma alanı ve yakın civarında görülen en yaşlı birim Paleozoyik yaşlı metabazit, metadasit, mermer, kalkşist ve fillitten oluşan Ağvanis Metamorfitleridir. Bunların üzerine açısal uyumsuz olarak tüf, şeyl, volkanit, kırıntılı kumtaşı ve bazik volkanitlerden oluşan Liyas-Dogger yaşlı Hacıören Formasyonu gelmektedir. Bunların üzerine uyumlu olarak kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı ve kırıntılı kayaçlardan oluşan JuraErken Kretase yaşlı Yeniköy Formasyonu gelmektedir. İzmir-Ankara-Erzincan Zonuna ait olan ve serpantinit, peridotit, gabro, mermer, yeşilşist ve metavolkanitlerden oluşan Geç Kretase yaşlı Refahiye ofiyolitli karmaşığı Ağvanis metamorfitleri üzerine tektonik dokanakla gelmektedir. Bu birim yer yer Eosen ve Miyosen-Pliyosen yaşlı birimlere bindirmiş durumdadır. Bunların üzerine çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı ve şeyl ardalanmasından oluşan Lütesiyen yaşlı Akıncılar Formasyonu gelmektedir. Bu birimin üzerini uyumlu olarak bazaltik ve yer yer andezitik bileşimli lavlardan oluşan Eosen yaşlı Karataş volkanitleri örtmektedir. Bunların üzerine uyumsuz olarak çakıltaşı, kiltaşı, jipsli düzeylerden ve çoğunlukla kumlu, killi, yer yer çakıllı denizel kireçtaşlarından oluşan Akitaniyen-Burdigaliyen (Alt Miyosen) yaşlı Almus Formasyonu ve bu formasyonun alt kısımlarını oluşturan İbikbaşı üyesi gelmektedir. Bu birimin üzerini uyumsuz olarak çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı ve yer yer kömür ara katkılarından oluşan Geç-Miyosen-Pliyosen yaşlı Kadıköy Formasyonu gelmektedir. Bütün bu birimleri Kuvaterner yaşlı blok, çakıl, kum ve çamurdan oluşan alüvyon örtmektedir. İnceleme alanının en büyük yapısal unsuru Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’ tır. Bu fay bütün Anadoluyu kat eden sağ yanal doğrultu atımlı bir faydır. Kuzey Anadolu Fayı Suşehri ve Akıncılar ilçesinin de bulunduğu ovada bir çek-ayır havza oluşturmuştur. Bu havzaya ait kenar faylardan jeotermal ve mineralli kaynak suları çıkmaktadır. MTA Genel Müdürlüğünün 1998 senesinde yaptığı Akçaağıl sahasındaki 570 metre derinliğindeki SA-1 sondajın kuyu tabanı sıcaklığı 58 °C ve debisi 1,5 l/sn. kompresörlü üretimi bulunmaktadır. Bu sondaj daha sonra kapatılmış ve işletmeci tarafından yapılan 50 metre derinliğindeki bir kuyuda çıkan akışkanda 40,8 °C üretim sıcaklığı ve 7.000 µS/cm EC değeri ölçülmüştür. Ayrıca Akıncılar ilçesinin güneyinde Doğantepe köyünde 27,8 °C sıcaklıkta, 6.138 µS/cm EC’li ve yaklaşık 2 l/sn. debide ofiyolit sınırından gelen bir jeotermal kaynak bulunmaktadır. Bu kaynak geniş bir traverten çökelimi oluşturmuştur. Suşehri’nin yaklaşık 7 km batısında Kozçukuru köyünde 25,2 °C sıcaklığında ve 1.620 µS/cm EC’li bir jeotermal kaynak ve yaklaşık 8 km doğusunda ii 21,3 °C ve 3.708 µS/cm EC’li jeotermal kaynak bulunmaktadır. Bu hatlar boyunca yüzeye çıkan 22,7 °C, 19,3 °C, 17,4 °C, 15,6 °C, 14,3 °C ve 20,6 °C madensuyu tarzında EC’leri 1.226 µS/cm ile 4.895 µS/cm arasında değişen kaynak suları bulunmaktadır. Bu sulardan 23 adet kimyasal su numunesi ve 11 adet izotop (δ18O, δ2H, 3H) numuneleri alınarak analizleri yaptırılmıştır. IAH göre SA-2017/17 no.lu jeotermal kaynak sodyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı mineralli termal su, SA-2017/1 no.lu jeotermal kaynak suyu ise sodyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, klorlü mineralli termal sular sınıfına girmektedir. Etüt çalışmalarında jeolojik olarak hedef seçilen alanlarda, belirlenen profil hatları üzerinde gerçekleştirilen jeofizik düşey elektrik sondaj (DES) ve doğal potansiyel (SP) uygulamalar ile ruhsat sahasının görünür özdirenç ve yapı kesitleri ortaya konulmuş ve muhtemel anomali olabilecek nokta belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14440
Rapor Adı SİVAS-AKINCILAR-ŞENBAĞLAR AR-24 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT, JEOLOJİ,JEOFİZİK
Yer - Konum
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2024
Yazarlar Fatih Mehmet ÖZİÇLİ Kadir DEMİR Dr. Aydın ÇİÇEK

SİVAS-AKINCILAR-ŞENBAĞLAR AR-24 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14440
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 423,52TL


Etiketler: SİVAS-AKINCILAR-ŞENBAĞLAR AR-24 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU