• ARTVİN YUSUFELİ ESENDAL KÖYÜ S: 201700663 (ER:3358983) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ALTIN-MOLİBDEN CEVHERLEŞMESİNE AİT REVİZE MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

ÖZ Buluculuk talep edilen kısım S.201700663 (ER.3358983) no’lu ruhsat sahası içerisinde, Artvin-Yusufeli-Esendal köyünde, 1:25.000 ölçekli G47-a1 paftasında 490,99 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Ruhsat sahasında 2018 yılında 18 lokasyonda (3.404,70 m) yapılan sondajlardan gelen veriler ile Bakır için 3.917 ppm (%0,39) tenörlü 2,4 M. ton, Altın için 263 ppb tenörlü 1 M.ton olarak hesaplanarak yazılan Maden Jeolojisi ve Kaynak Tahmin Raporu 2019 yılında MAPEG’e gönderilmiştir. Söz konusu rapora, bu rapor kapsamında 2020, 2022 ve 2023 yılları arasında yapılan sondaj çalışmalarından elde edilen veriler eklenmiştir. Esendal (Artvin/Yusufeli) Köyü civarında yer alan ve yaklaşık 5 km2 ’lik bölümü kapsayan saha Doğu Pontidlerin kuzey zonu içerisinde kalmaktadır. Çalışma alanında en yaşlı birimini Liyas yaşlı marn, silttaşı ve bunlarla eşyaşlı olarak bazalt-andezit lav ve piroklastiklerden oluşan birimler oluşturmaktadır. Bu kaya birimlerin üstüne tektonik dokanakla andezit, lav ve piroklastiklerden oluşan Çatak formasyonu gelmektedir. Çatak Formasyonu’nun üzerine çalışma sahasında daha çok riyolitik karakter sunan (porfiri riyolit, afanitik riyolit) lav-piroklastlardan oluşan ve bu birimler ile yer yer ara katkılı şekilde yer alan mikritik kireçtaşı, tüflü kireçtaşlarından oluşan Kızılkaya formasyonu gelmektedir. Tüm bu birimleri kesen diyorit, monzodiyorit, monzonit, monzosiyenit karakterde plütonik kayaçlar Kaçkar granitoyidi sahadaki en genç magmatik birimleri oluşturmaktadır. Artvin-Yusufeli-Esendal ruhsat sahasında yürütülen jeokimya çalışmaları, sahanın yaklaşık 5 km2 kısmını kapsayacak şekilde planlanmış ve 2017 yılında, 78 adet dere sedimanı, 64 adet toprak örneği, 127 adet kayaç numunesi, 2019 yılında ise profiller D-B istikametinde ve aralıklar 50x50m seçilerek 1272 adet örnek alınmıştır. Ayrıca toprak numunesi alınırken önemli görülen mostralardan 102 adet kayaç örneği alınmıştır. Arazi ve jeokimyasal verilere göre Esendal sahasında 2018, 2020, 2022 ve 2023 yıllarında 42 adet toplam 13.236,5 metre karotlu sondaj çalışması gerçekleştirilerek yüzeyde görülen cevherleşme (Cu-Au-Mo) ve anomalilerin derinlik devamlılıklarının olup olmadığı araştırılmıştır. Esendal sahasındaki cevherleşmenin tektonik kontrollü hidrotermal bir cevherleşme olduğu düşünülmektedir. Sahadaki cevherleşmeler magmatik ve yapısal unsurlarla (özellikle doğrultulu veya düşey atılımlı faylarla) yakından ilgilidir. Cevherleşme oluşumunda ısı kaynağını genç granitoyitik sokulumların (özellikle Tersiyer yaşlı granotoidler) oluşturduğu, cevherli akışkanların yüzeye taşınması ve çökelimini derin yerleşimli fayların kontrol ettiği düşünülmektedir. Sahada çok geniş olmayan kaolin, illit, simektit türü alterasyon mineralleri ile temsil edilen arjilik alterasyon mevcuttur. Bu alterasyon genelde bir tektonik hattı takip edecek şekilde gözlenmektedir. K 10-200 D doğrultulu tektonik hatlar boyunca yer alan cevherleşmeler kesikli şekilde, bu hatlar boyunca devamlılığı olmayan, kalınlıkları yer yer 10-15 metre uzunlukları 50 metreye ulaşan ilksel dokusu bozulmuş yoğun silişleşmiş çok az dissemine piritli zonlar şeklinde gözlenmektedir. Bu zonlarda 2 gr/ton’a ulaşan altın değerleri tespit edilmiş, daha alt kısımlarda ise bakır cevherleşmesinin daha baskın olduğu zonlar gözlenmiştir. Sahada gözlenen cevher minerallerin en yaygını pirit, kalkopirit, az manyetit, az galenit ve çok az molibdenittir. Alınan örneklerin parlak kesitleri incelendiğinde; damardamarcıklar boyunca izlenen cevherli kısımlarda çoktan aza doğru pirit, kalkopirit, sfalerit, manyetit ve çok az miktarda molibdenit içermektedir. Esendal (Yusufeli) alterasyon sahasında Netpro/mine programı kullanılarak sahanın bakır (Cu), altın (Au) ve molibden (Mo) için kaynak tahmini yapılmıştır. Buna göre sahada; Cu için 3.223 ppm tenörlü 6,440 M.Ton, Au için 450 ppb tenörlü 2,003 M.Ton, Mo için 56 ppm tenörlü 0,972 M.Ton kaynak belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14435
Rapor Adı ARTVİN YUSUFELİ ESENDAL KÖYÜ S: 201700663 (ER:3358983) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ALTIN-MOLİBDEN CEVHERLEŞMESİNE AİT REVİZE MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ARTVİN- YUSUFELİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Dr. Samet SAKA Jeoloji Yüksek Mühendisi Sema AKYÜREK Jeoloji Yüksek Mühendisi Cengiz BOYSAN Jeoloji Mühendisi Tahsin AKSOY Jeoloji Mühendisi S. Füsun NİĞDELİ Jeoloji Mühendisi

ARTVİN YUSUFELİ ESENDAL KÖYÜ S: 201700663 (ER:3358983) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ALTIN-MOLİBDEN CEVHERLEŞMESİNE AİT REVİZE MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14435
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 4.018,20TL


Etiketler: ARTVİN YUSUFELİ ESENDAL KÖYÜ S: 201700663 (ER:3358983) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR-ALTIN-MOLİBDEN CEVHERLEŞMESİNE AİT REVİZE MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU