•     DENİZLİ-KALE 202000458 ER:3393015 NO.LU LİNYİT SAHASI JEOLOJİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

ÖZ Rapora konu olan ruhsat sahası 202000458 sicil no.lu (Erişim No: 3393015) IV. Grup kömür arama ruhsatı olup, ruhsat mülkiyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne aittir. Ruhsat sahası Denizli ili Kale ilçesi, Gülbağlık, Gölbaşı, Karagöl, Narlı, Doğanköy ve İnceğiz mahalleleri, Aydın ili Karacasu ilçesi Yukarı Görle ve Aşağı Görle mahalleleri, Aydın ili Bozdoğan ilçesi Örencik mahallesi ile Muğla ili Menteşe ilçesi Çamoluk mahallesi civarını da içine alan, 1/25.000 ölçekli M21-d3, M21-d4, N21-a1 paftaları içerisinde yer alır ve 5801,15 hektarlık bir alanı kapsar. Yenidere Çayı ve Akçay Vadisi civarının temel kayaçları Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı kireçtaşı, ofiyolitik kayaçlar ile metamorfik birimlerden oluşan kayaçlar olup; bunların üzerine Oligosen–Pleistosen zaman aralığında çökelmiş bir tortul istif (Akçay Grubu ile Muğla Grubu) ve Kuvaterner yaşlı alüvyal çökeller gelmektedir (Ek 1). En altta temel birimler üzerinde uyumsuz olarak Akçay Grubu’na ait Karadere, Mortuma, Yenidere ve Künar Formasyonları yer alır. Çakıltaşı-kumtaşı-silttaşı-çamurtaşı birimlerinden oluşan Oligosen yaşlı Karadere Formasyonu ile uyumlu olarak konglomera-kumtaşı-silttaşı ardalanması ve yer yer linyit seviyeleri içeren Oligosen yaşlı Mortuma Formasyonu grubun alt tabanını oluştururlar. Marn, silttaşı, kumtaşı, linyit ve kireçtaşı ara katkılı birimler içeren Alt Miyosen yaşlı Yenidere Formasyonu alttaki birimleri uyumsuz olarak üzerler. Konglomera-kumtaşı-silttaşı birimleri içeren Alt Miyosen yaşlı Künar Formasyonu, Yenidere Formasyonu üzerinde uyumlu olarak yer alır. Muğla Grubu’na ait formasyonlar (Turgut, Sekköy, Yatağan ve Milet Formasyonları) Akçay Grubu üzerinde uyumsuz olarak bulunurlar. Grubun en alt kısmında çakıltaşı-kumtaşı birimleri içeren Orta Miyosen yaşlı Turgut Formasyonu yer alır. Kireçtaşı-silttaşı birimlerinden oluşan Sekköy Formasyonu, Turgut Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. Sekköy Formasyonu ile uyumlu olarak kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ve çakıltaşından oluşan Üst Miyosen yaşlı Yatağan Formasyonu yer alır. Çökel istifin en üst seviyeleri Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Milet Formasyonu’na ait kireçtaşları ile temsil edilir. Kırmızı-kahve renkli çakıltaşı, çamurtaşı, kumtaşı ve silttaşından oluşan Pliyo-Kuvaterner yaşlı birimler alttaki birimleri uyumsuz olarak örter. En üstte ise Kuvaterner yaşlı alüvyonlar yer alır. Havzada kömür oluşumu Oligosen yaşlı Mortuma Formasyonu, Alt Miyosen yaşlı Yenidere Formasyonu ile Orta Miyosen yaşlı Sekköy Formasyonu çökeliminde gelişmiştir. Kömür oluşumları bataklık-göl-akarsu çökel ortamında oluşmuştur. Yenidere ve Sekköy Formasyonları içerisinde yer alan linyitli seviyeler Yenidere Çayı Vadisi boyunca birden çok sayıda özel işletmeler tarafından ekonomik olarak işletilmektedir. MTA Genel Müdürlüğü tarafından, Denizli ilinde farklı yıllarda etüt ve sondaj faaliyetleri yürütülmüştür. 2020 yılında alınan ruhsat sahasında; 2020 ve 2021 yıllarında 34 adet sondaj lokasyonunda, 9.002,50 m karotlu, 39,70 m kırıntılı olmak üzere toplam 9.042,20 m sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Ölçüm alınabilen 31 adet sondajda toplam 24.282,00 m kuyu içi gamma ray-nötron ve density log ölçümü alınarak, 1/200 ölçekli litoloji loglarına işlenmiştir. Sondajlardan toplam 253 adet numune alınmıştır. Bu numunelerden, sondaj başına 1/20 oranında olacak şekilde 21 adet ikiz numune olmak üzere toplam 274 adet numune alınmıştır. Sondajların loglanması ve kayıt altına alınması, kömür madenciliği aramalarında sık olarak kullanılan “CoalLog - The Australian Coal Logging Standard” başlığı altındaki uygulamalara göre yapılmıştır. Sondajlardan alınan numunelerin analiz numune hazırlıkları ve numune analizleri MTA ii Kömür Analizleri Biriminde ASTM, ISO ve kurum içi standartlar kullanılarak yapılmıştır. Yapılan kömürlü sondajlara göre; kömüre giriş derinlikleri; 64,40-296,47 m, kömürden çıkış derinlikleri ise 116,49-325,70 m arasındadır. Sondajlarda, 0,20-3,00 m arasında değişen kalınlıklarda linyit damarları kesilmiştir. Ruhsat sahasında, kaynak tahminine esas oluşturacak A kömür zonunda 4 adet damar (C1, A4, A3 ve A2) belirlenmiştir

Rapor Özellikleri
Rapor No 14398
Rapor Adı DENİZLİ-KALE 202000458 ER:3393015 NO.LU LİNYİT SAHASI JEOLOJİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu KÖMÜR ARAMALARI SONDAJLI ÇALIŞMA
Yer - Konum DENİZLİ-KALE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Mahir SEZGİN Şehmus ÜNER Tolga ÖLMEZ2

DENİZLİ-KALE 202000458 ER:3393015 NO.LU LİNYİT SAHASI JEOLOJİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14398
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.584,88TL


Etiketler: DENİZLİ-KALE 202000458 ER:3393015 NO.LU LİNYİT SAHASI JEOLOJİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU