•  ADANA-OSMANİYE-ISSIZCA KÖYÜ KÜKURT CEVHERİNİN FLOTASYONLA ZENGİNLEŞTİRME ÖN ÇALIŞMALARI

özET Adana-Osmaniye yata ından uıınruı % 14-. 5 ltUldirt ihtiva eden numune üzerinde; yata ın stilfürik asit üretınak üaere işletilebilirll ini saptamak için &enginle~tirme çalı, şma rı ye.pılm~ ve amaç % 42-45' kill~ürt ihtiVtı. eden konsantre elde edilip edllomiyace~ini araştırmak olmu~tur~ Öğütme testleri sonunda., notasyon deneyleri, ekonomik faktörler göz önUne alınmadan, mUmltiln ol.an en yüksek tenörlü konsantreyi elde et?:ıek üzere hazırlanan şartlarda yapılmış ancak l kg. ceviı rdon 200 gr kadar % 37 .S kü.trtlrt tenörlti kons.antre ~de edllobilmiş , ve verim ancak % ,3.6 ya ula ııııştır . Numunenin kükürt muhtevasının % ı inin pirit dı ın · dnk1 kükilrtten al~ması dol ıs:ı ile ViJrimin, pirit taneleri cidarının al tarasyon sonucu tenör düştirücü bir kabukla sarüı olrr.ası dolayısı ile de tenörün daho. fazla ytiksal tilmosi ~ümkün olmamıştır. Yapılan çalışmal . yukarı.da belirtilen nedenler ve .numunenin tomsili almu.ma.sı ay ı .. 1.ca al tara.syona uğramış yüzoylorden alınmJ.ş alması nedeni ile li1r ön calışma olmaktan ileriye· gldemo~ tir • .Anea.ı.c yatakta yapılan aondajlar tanörtin derinlerde ytikseldit illi ı 30 k~ürt seviyesine ulaştı ını göstermektedir. Aitorasyonun da satıhtakina oranl üşuk olaca ı beklenilen bu ıusır:ılardan alınacak nuıııunolarle çalış mala r ya ılmasında yatağın işletileollirli inin t esbiti_yönünden fayda vardır

Rapor Özellikleri
Rapor No 14174
Rapor Adı ADANA-OSMANİYE-ISSIZCA KÖYÜ KÜKURT CEVHERİNİN FLOTASYONLA ZENGİNLEŞTİRME ÖN ÇALIŞMALARI
Konu KÜKURT CEVHERİN FLOTASYONLA ZENGİNLEŞTİRME
Yer - Konum ADANA-OSMANİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 1975
Yazarlar ALİ ALPER TURAK Dr.ÖZER AYIŞKAN

ADANA-OSMANİYE-ISSIZCA KÖYÜ KÜKURT CEVHERİNİN FLOTASYONLA ZENGİNLEŞTİRME ÖN ÇALIŞMALARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14174
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 152,00TL


Etiketler: ADANA-OSMANİYE-ISSIZCA KÖYÜ KÜKURT CEVHERİNİN FLOTASYONLA ZENGİNLEŞTİRME ÖN ÇALIŞMALARI