•  GÜMÜŞHANE-MERKEZ-TORUL AR:201400272 (ER:3317072) NO’LU RUHSAT SAHASINA AİT  MADEN JEOLOJİSİ RAPORU


 Bu çalışma, AR:201400272 (ER:3317072) no’lu (1/25000 ölçi Trabzon G 42-c3, G42-c4 paftalarında) ruhsat sahası içerisinde jeolojik ve jeokimyasal (dere sedimanı, toprak ve kayaç örnekleri) çalışmalar sonucunda, saha içerisinde hedef saha olarak belirlenen Torul ilçesi Tufaniye ve Cebeli yörelerindeki baz metal mineralizasyonlara yönelik sondajlı araştırmaları kapsar. Çalışma alanı Doğu Pontid Tektonik Birliği içerisinde yer almakta olup hem Kuzey Zon’un hem de Güney Zon’un birimlerini içerir. Sahada Kuzey Zon; tabandan tavana doğru uyumlu olarak Geç Kretase yaşlı bazaltik-andezitik lav ve piroklastikleri ile tortul ara seviyeler içeren Çatak Formasyonu, dasitik-riyolitik lav ve piroklastlarından oluşmuş Kızılkaya Formasyonu ve bazaltik-andezitik lav ve piroklastikleri ile mercekler halinde ara seviye içeren Çağlayan Formasyonu ile temsil edilir. Güney Zon ise tabandan tavana doğru uyumlu olarak Liyas-Dogger yaşlı spilitik bazaltik-andezitik lav ve piroklastikleri ile lapilli tüfler-epiklastikler ve killi kireçtaşından oluşan Hamurkesen Formasyonu ve Üst Jura-Alt Kretase yaşlı platform kireçtaşlarından oluşmuş Berdiga Formasyonu ve kumlu kireçtaşı-konglomera- kumtaşı-kiltaşı; gri yeşil renkli mikritik kireçtaşı, gri yeşil renkli tüf ara seviyeleri içeren Mescitli Formasyonundan oluşmaktadır. Her iki zona ait birimler, Eosen yaşlı nummunitli kireçtaşı-tüfit-kiltaşı-kumtaşı ara seviyeli bazaltik-andezitik lav ve piroklastlarından oluşmuş Kabaköy Formasyonu tarafından uyumsuz olarak üzerlenirler. Sahanın intrüzif kayaçları Geç Kretase yaşlı kuvarslı diyoritik- granodiyoritik ve monzonitik bileşimli Kaçkar-I granitoyidleridir. Bu plütonik kayaçların uzun ekseni Pontid’lerdeki ana kırık sistemine (KD-GB) paraleldir. Sahada polimetal cevherleşmelere yönelik (Cu, Pb, Zn, Mo, Au, Ag, vs.) hedef sahaları ortaya çıkarmak için 1 km2 ve 100 m2 ’ ye bir örnek düşecek şekilde 119 dere sedimanı örneği, 100m2 ’ye bir örnek düşecek şekilde 65 toprak örneği, mineralizasyonların ve silisleşmelerin yoğun olduğu mostralardan 28 adet kayaç örneği alınmış olup, dere sedimanı ve toprak örneklerine ait verilerin anomali dağılımları sayısal (ortalama, medyan, maksimum, minimum, basıklık, çarpıklık, standart sapma, ağırlıklı ortalamalar, vs.), ve grafiksel (normal- log normal histogromlar, normal-log normal Q-Q ve kutu çizgi, dal-yaprak diyağramları ) olarak tanımlayıcı istatistiğe ve KolmogorovSmirnov ve Shapiro-Wilk normallik testlerine tabii tutularak normal dağılım gösterip göstermedikleri test edilmiştir. Elementlere ait tanımlayıcı istatistik paremetreleri (sayısal ve grafiksel) ve Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testine (önemlilik derecesi p<%5) göre verilerin normal dağılım göstermedikleri sağa çarpık ve çoğu elementin basık olduğu görülmüştür. Dere sedimanındaki element konsantrasyonlarının As için 3ppm-32 ppm, Cu için 11 ppm- 205 ppm, Pb için 5 ppm-12 ppm, Sb için 5 ppm18 ppm, Zn için 16 ppm-141 ppm ve topraktaki element konsantrasyonlarının As için 3 ppm-116 ppm, Cu 6 ppm-180 ppm, Pb için 9 ppm-260 ppm ve Zn için 10 ppm-281 ppm aralıklarında değiştiğini gösterir
Rapor Özellikleri
Rapor No 14216
Rapor Adı GÜMÜŞHANE-MERKEZ-TORUL AR:201400272 (ER:3317072) NO’LU RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Yer - Konum GÜMÜŞHANE-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Mustafa ÖZKAN Deniz GÖÇ Cengiz BOYSAN Abdullah DURSUN

GÜMÜŞHANE-MERKEZ-TORUL AR:201400272 (ER:3317072) NO’LU RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14216
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.239,74TL


Etiketler: GÜMÜŞHANE-MERKEZ-TORUL AR:201400272 (ER:3317072) NO’LU RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU