• GÜMÜŞHANE-KÜRTÜN S:201600231 (ER:3326522) RUHSAT NO’LU BÜYÜK YAYLA (KARAÇUKUR KÖYÜ) BAZ METAL (Cu-Pb-Zn) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZET Bu çalışma, S:201600231 (ER:3326522) No’lu (1/25000 ölçekli Trabzon Trabzon G42-a3-a4-c1-d1-d2 paftalarında) ruhsat sahası içerisinde jeolojik ve jeokimyasal (dere sedimanı ve kayaç örnekleri) çalışmalar sonucunda, saha içerisinde hedef saha olarak belirlenen Gümüşhane ili Kürtün ilçesi Karaçukur Köyü Büyük Yayla yöresindeki baz metal (Cu-Pb-Zn, Au, Ag vs.) mineralizasyonlara yönelik arama çalışmalarını kapsar. Çalışma alanı Sakarya zonunun doğusunda Doğu Pontid Tektonik Birliği’nin Kuzey Zon’u içerisinde yer almakta olup, inceleme alanı Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı magmatik, volkanik ve sedimanter kayaçlarla temsil edilir. Sahadaki magmatik faaliyetler; Geç Kretase yaşlı granitoyitik kayaçlardır. Geç Kretase yaşlı granitoyitik kayaçlar; granitten-diyorite kadar değişik bileşimde olup, sahada KD-GB ve KB-GD yönünde yerleşmiştir. Granitoyitik kayaçlarda genelde iki yönde gelişen soğuma çatlakları mevcuttur (KB-GD ve KD-GB). Sahadaki jeokimyasal çalışmalar; dere ve kayaç örnek alımı şeklinde yürütülmüştür. Dere sedimanı örneklem topluluğuna ait elementlerin analiz değerlerine ait istatistik parametreleri (sayısal ve grafiksel), Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testine (önemlilik derecesi p<%5) göre verilerin normal dağılım göstermedikleri sağa çarpık olduğu görülmüştür. Dere sedimanı element kontrasyonlarının As için 3-474ppm, Cu için 11- 2970 ppm, Pb için 5 -1170 ppm, Zn için 34 -1650 ppm aralığında değiştiği gözlenmektedir. Dere sedimanı örneklerine ait Cu, Pb, Zn ve As, elementlerine ait değerler normal dağılım sunmadıkları için Spearman’ s rho korelasyon matrisi oluşturulmuş olup, dere sedimanı örneklerine ait Cu-As zayıf pozitif ilişki,Cu-Pb ve Zn-As arasında orta pozitif ilişki ve çok yüksek düzeyde anlamlılık vardır. Cu-Zn, Pb-Zn ve Pb-As arasında yüksek pozitif korelasyon ve çok yüksek düzeyde anlamlılık vardır. Bu çalışmada elementlerin eşik değerleri %95 güven aralığı içerisinde uç değerlerden fazla etkilenmeyen M (medyan) + 2MMS (mutlak medyan sapma)’ya göre hesaplanmıştır. Dere sedimanı örneklerine ait elementlerin eşik değerleri (ED); Cu: 103,00ppm, Pb: 64,00ppm, Zn: 224,00 ppm ve As: 18,00 ppm’dir. Jeolojik gözlemler ve sahadan alınan dere sedimanı örneklerine ait ham verilerin jeoistatistiki verileri ve jeokimyasal dağılım haritaları incelendiğinde ruhsat sahası içerisinde çevresine göre daha yüksek anomali veren ve hedef saha olarak belirlenen Karaçukur-Büyükyayla (Kürtün) Cu-Zn-Pb anomali sahası hariç, ruhsatın diğer kısımlarındaki anomalilerin küçük boyutlu, granitik, volkanik kayaçların kırık ve çatlaklarına yerleşmiş mineralizasyonlardan, hidrotermal ve atmosferik ayrışmalardan kaynaklandığı için önemsiz olduğu düşünülmüştür. Yüzey (1/2000 ölçekli maden jeolojisi harita alımı) ve sondaj verileri (13 ayrı lokasyona toplam 3.086,00 metre araştırma sondajları yapılmıştır), alterasyon mineralleri ve cevher minerallerinin yapı ve doku türlerine göre; Karaçukur-Büyükyayla (Gümüşhane-Kürtün) mineralizasyonu Geç Kretase yaşlı granodiyorit sokulumuna bağlı olarak metazomatik süreçlerle gerileyen evrede Üst Jura-Alt Kretase kireçtaşının (Berdiga formasyonu) kırık-çatlak ve kireçtaşının erime boşluklarında düzensiz cep ve yığın şeklinde gelişmiş ekzoskarn tip Cu-Pb-Zn cevherleşmesi olarak düşünülmüştür. Buna kanıt olarak sahada masif yapıları ve parlatma örneklerindeki ornatım dokularının yaygın oluşu, alterasyon, manyetit minerali ve sülfür damarları granodiyorit sokulumu içinde değil de (endoskarn), daha dıştaki kireçtaşı-granodiyorit dokunağı boyunca gelişmesi, epidot, klorit gibi daha düşük sıcaklıkta oluşmuş sulu alterasyon minerallerini içermesidir. ii Makroskobik ve sondaj örneklerine ait XRD verilerine göre gang mineralleri; kuvars, kalsit ve dolomit, alterasyon mineralleri ise; illit, klorit, epidot, serizit ve montmorillonittir. Yüzey ve sondaj örneklerine ait parlatma örneklerine göre cevher mineralleri; çoktan aza doğru pirit, sfalerit, kalkopirit, galenit, manyetit, molibdenit, pirotin fahlerz grubu mineraller, oksit mineralleri; hematit, malakit ve azurittir. Farklı sondaj karotlarından alınan 742 örneğe ait Cu, Pb, Zn, ve Au elementleri için ham veri ortalamaları, değerli ve baz metaller için oldukça düşüktür (Cu:145.1 ppm; Pb: 63.6 ppm; Zn: 289.1 ppm ve Au: 13.2 ppb). Ayrıca elementlerin değişim katsayısı>% 100 ve %150’den büyük olması nedeniyle ortalamalarından daha uzakta düzensiz bir dağılım gösterirler. Yüzey ve jeokimyasal veriler sonucunda hedef saha olarak belirlenen KaraçukurBüyükyayla Cu-Zn-Pb skarn tip mineralizasyonun düşey ve yanal dağılımını belirlemek amacıyla sondajlar yapılmış, sondaj verilerine göre ekonomik bir kaynak tahmini yapılamamıştırRapor Özellikleri
Rapor No 14185
Rapor Adı GÜMÜŞHANE-KÜRTÜN S:201600231 (ER:3326522) RUHSAT NO’LU BÜYÜK YAYLA (KARAÇUKUR KÖYÜ) BAZ METAL (Cu-Pb-Zn) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu (Cu-Pb-Zn) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Yer - Konum GÜMÜŞHANE-KÜRTÜN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Mustafa ÖZKAN Semi HAMZAÇEBİ Dr.M. Kemal REVAN Rıfat Cihan SEVİM Cengiz BOYSAN Onur SEZER

GÜMÜŞHANE-KÜRTÜN S:201600231 (ER:3326522) RUHSAT NO’LU BÜYÜK YAYLA (KARAÇUKUR KÖYÜ) BAZ METAL (Cu-Pb-Zn) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14185
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.926,20TL


Etiketler: GÜMÜŞHANE-KÜRTÜN S:201600231 (ER:3326522) RUHSAT NO’LU BÜYÜK YAYLA (KARAÇUKUR KÖYÜ) BAZ METAL (Cu-Pb-Zn) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU