•  ARTVİN MERKEZ ERENLER KÖYÜ S: 201400301 (ER: 3312887) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAOLEN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ  VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

ÖZ

Çalışma alanı Artvin ili, Merkez ve Borçka ilçelerinin sınır hattının güneyinde yer

almaktadır. Doğu Karadeniz Metalojenik Kuşağı içerisinde birçok metalik maden cevherleşmesi 

mevcuttur. Erenler alterasyon sahasının yakınında Sinkot, Çayeli, Murgul, Cerattepe bakır sülfit 

cevherleşmeleri yer almaktadır.

Erenler (Artvin/Merkez) köyü ve civarında yer alan yaklaşık 2,5 km2 lik bir alanı kaplayan çalışma 

alanının en yaşlı birimini Santoniyen yaşlı asidik volkanizma ürünlerinden dasit, riyodasit, 

riyolit ve bunların piroklastları ile yer yer mikritik kireçtaşları ve tüf seviyelerinden oluşan 

Kızılkaya formasyonu oluşturur. Birimin üst kesiminde yer alan mikritik kireçtaşları volkanizmanın 

duraksadığı dönemde bu asidik volkanizma ürünleri üzerine uyumlu olarak yerleşmiştir. Bölge 

genelinde Doğu Pontidler ile Toridler’in, Selandiyen-Erken Tanesiyen zaman aralığında 

çarpışmasından sonra, gerilmeli tektonik rejim sonucu olarak denizel ortam koşulları egemen olmuş 

ve Geç Tanesiyen-İpresiyen yaşlı Erenler formasyonu açısal uyumsuzlukla çökelmiştir. Erenler 

formasyonu uyumsuz olarak çoğunlukla türbiditik kırıntılı kayaçlardan oluşur. Çalışma alanında 

Santoniyen yaşlı Kızılkaya formasyonuna ait dasit-dasitik tüf ve piroklastları daha genç olan 

Erenler formasyonu üzerine tektonik olarak yerleşmiştir. Sondaj verilerine göre bu yerleşmeden 

sonra Erenler formasyonunuda kesen daha genç bir asidik sokulumundan söz edilebilir. Bu asidik 

sokulum veya Santoniyen yaşlı dasit, riyodasit, riyolit ve bunların piroklastlarının hidrotermal 

aletrasyonu ile kaolenler oluştuğu düşünülmektedir.

1974-1984 yılları arasında MTA Genel Müdürlüğü tarafından lokal bir alanda çalışılan Erenler 

alterasyon sahasının, daha sonraki yıllarda yapılan prospeksiyon çalışmaları ile elde edilen 

verilerin umut arz etmesi nedeniyle daha geniş alanda VMS cevherleşmesi açısından önemli 

olabileceği düşünülmüş ve sahanın MTA adına ruhsatı alınarak Cu-Au-Ag-Zn-Pb cevherleşmelerinin 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Polimetal cevherleşmesine yönelik çalışmalar devam ederken açılan 

sondaj lokasyonunda dar bir alanda yüzeyleyen kaolenin varlığı gözlenmiş ve kaolenin kalitesine 

yönelik çalışmalar yapılmıştır.

201400301 nolu ruhsat sahasında metalik maden cevherleşmesine yönelik olarak 74 lokasyonda 35951,50 

m sondaj yapılmış ve Cu-Au-Ag-Zn-Pb için bulucuk raporu yazılarak buluculuk talep edilmiştir. 

Metalik cevherleşme için verilen buluculuk raporunda, sahada bulunan kaolen analiz ve teknolojik 

analiz çalışmaları sonuçlandırılmadığı için rapora konulmamıştır. Analiz sonuçlarının tamamlanması 

ile birlikte kaolen için ek rapor hazırlanmıştır. Sahada yapılan tüm sondajlar incelenmiş ve 27 

adet sondajda kaolen olabilecek seviyeler not edilmiştir. Kaolen içerebilecek seviyeler korele 

edilebilir olduğu gözlendiği için, o seviyelerden alınan jeokimyasal numune örneklerinden majör 

oksit analizleri yaptırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 27 adet sondajın 25’inde jeolojik limit 

tenör değerlerinin %23’den (Al2O3) fazla olduğu seviyeler alınarak hesaplamalar yapılmış ve 

201400301 nolu ruhsatta Cu-Au-Ag-Zn- Pb cevherleşmelerine ek olarak Kaolen buluculuk raporu 

hazırlanmıştır.

Yapılan hesaplamalarda kaolenin yüzeye yakın alanlarda %20-25 arasında Al2O3 içerdiği, derinlere 

inildikçe Al2O3 oranlarının %35’leri bulduğu tespit edilmiştir.

Ruhsat sahasında kaolenlerin mostra verdiği alanlarda yaklaşık 2 m’lik gözlem çukurları açtırılarak 

teknoloji numuneleri alınmıştır. Yüzeyde kaolenlerin kuvars, montmorillonit, karışık tabakalı kil, 

klorit minerali, sepiyolit, kolinit, plajiyoklaz, pirit içerdiği ve Al2O3 içerdiğinin %20,70-21,70 

arasında olduğu tespit edilmiştir.

i


Rapor Özellikleri
Rapor No 14100
Rapor Adı ARTVİN MERKEZ ERENLER KÖYÜ S: 201400301 (ER: 3312887) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAOLEN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu KAOLEN CEVHERLEŞMESİ MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ARTVİN-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Aytaç TULUKÇU(1) Jeoloji Mühendisi Ümit AYDIN(2) Jeoloji Yüksek Mühendisi Burak ARSEVEN(3) Maden Yüksek Mühendisi

ARTVİN MERKEZ ERENLER KÖYÜ S: 201400301 (ER: 3312887) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAOLEN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14100
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.208,96TL


Etiketler: ARTVİN MERKEZ ERENLER KÖYÜ S: 201400301 (ER: 3312887) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAOLEN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU