•   GEVEN (KÜTAHYA) 18-56-74-76 NUMARALI İŞLETME RUHSATLARINA İLİŞKİN KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU

ÖZ

Kütahya İl Özel İdaresi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında 02.10.2013 tarihinde 

imzalanan sözleşme gereği, Dumlupınar Üniversitesi’ne ait 18 ve 56, Özel Yoncalı Sağ. Eğt. Tur. 

İnş. Gıda ve Hay. San. Tic. A.Ş.’ne ait 74 (AR:51) ve Kütahya Belediyesi’ne ait 76 numaralı 

1/25.000 ölçekli J23-b1, J23-b2, I23-c3, I23-c4 paftalarındaki jeotermal kaynak işletme ruhsat 

sahalarına ilişkin, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama 

Yönetmeliği hükümleri kapsamında, jeotermal alanın çevresel etkilerle kirlenmesinin önlenmesi, 

korunması ve geliştirilmesi amacı ile jeolojik, hidrojeolojik, jeotermal ve jeokimyasal çalışmaları 

içerecek şekilde kaynak koruma alanları çalışması yapılmıştır.

Koruma alanları çalışması kaynak ve sıcak su sondajlarının her türlü kirletici dış etkenlerden 

korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada da doğal 

çıkış ve kuyuların her türlü kirletici dış etkenlerden korunması ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması, potansiyel alanın belirlenerek koruma altına alınması amacıyla sahanın litolojik 

özellikleri, kayaçların geçirimliliği, çatlak ve kırık sistemleri gibi unsurlar göz önüne alınarak 

bu zonlarda alınması gerekli önlemler belirlenmiştir.

Üst Kretase yalı Dodurga üyesine ait metadiyabaz ve amfibolşistler, ruhsat alanlarını kapsayan 

inceleme alanında temel birimler olarak yer alır. Bu birim üzerine Devlez formasyonunun metamorfik 

kayaçları olan şist ve mermerler gelmektedir. Bu birimler üzerinde bindirme ile Arifler Melanjı’na 

ait bazik-ultrabazik kayaçlar yer almaktadır. Bunların üzerinde açısal uyumsuz olarak Pliyosen 

yaşlı Çokköy formasyonuna ait çakıltaşı, kumtaşı, marn, kiltaşı ve killi kireçtaşları ve Emet 

formasyonuna ait çakıltaşı, kumtaşı, marn, çörtlü ve bol fosilli kireçtaşları yer almaktadır. 

Kuvaterner yaşlı eski alüvyon ile alüvyonlar tüm birimler üzerinde açısal uyumsuz olarak 

bulunurlar.

Çalışma alanında Dumlupınar Üniversitesi’ne ait 18 ve 56 no.lu, Özel Yoncalı Sağ. Eğt. Tur. İnş. 

Gıda ve Hay. San. Tic. A.Ş.’ne ait 74 (AR:51) no.lu işletme ruhsatlarında 1’er adet ve Kütahya 

Belediyesi’ne ait 76 numaralı işletme ruhsatında 2 adet olmak üzere toplam 5 adet kuyu yer 

almaktadır. Kuyularda gerçekleştirilen ölçümlerde suların sıcaklıklarının 45,6-49 C arasında 

değişmekte olduğu ve en yüksek sıcaklıkta akışkanın (49 °C) OA-1 kuyusundan elde edildiği 

belirlenmiştir. Sahada örneklenen suların kaynak başında yapılan analiz sonuçlarına göre pH 

değerleri 7,45-8,34 arasında, elektriksel iletkenlik (EC) değerleri ise 384-988 µmho/cm arasında 

ölçülmüştür.

Kütahya-Geven jeotermal alanında yapılan, söz konusu ruhsat sahalarına (18, 56, 74, 76) yönelik 

gerçekleştirilen koruma alanları etüt çalışmaları sonucunda belirlenen koruma alanları zonları ile 

uyulması gereken kurallara dikkat edilmesi bölge için önemli bir ekonomik değer olan sıcak suyun, 

uzun yıllar kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi bakımından büyük önem 

taşımaktadır.

Bu çalışma ile belirlenen I., II. ve III. derece koruma alanı sınırı 1/12.500 ölçekli topografik 

harita üzerine işaretlenmiş, zon sınırlarında alınması gereken tedbirler ve öneriler ile birlikte 

izin verilecek hususlar tespit edilmiştir.
Rapor Özellikleri
Rapor No 11732
Rapor Adı GEVEN (KÜTAHYA) 18-56-74-76 NUMARALI İŞLETME RUHSATLARINA İLİŞKİN KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL KAYNAKLARIN KORUNMASI
Yer - Konum KÜTAHYA-GEVEN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2014
Yazarlar Artun ORAKCI Alper YOLAL Safa BAKRAÇ Hüseyin DÜNYA Murat AKAR Yunus DURAN

GEVEN (KÜTAHYA) 18-56-74-76 NUMARALI İŞLETME RUHSATLARINA İLİŞKİN KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11732
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 384,88TL


Etiketler: GEVEN (KÜTAHYA) 18-56-74-76 NUMARALI İŞLETME RUHSATLARINA İLİŞKİN KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU