• ÇANAKKALE İLİ ÇAN İLÇESİ AR: 17/03 NO.LU BARDAKÇILAR JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ÇÇB-2010/20 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

1. ÖZ

Çanakkale-Çan-Bardakçılar   AR:   17/03   no.lu   jeotermal   ruhsat   sahasında

stratigrafik istifin temelini, Sakarya Zonu içerisinde yaygın olarak yüzeyleyen Üst Jura- Alt 

Kretase yaşlı kireçtaşlarından oluşan Bilecik Formasyonu oluşturur. Bu birimi egemen olarak bazalt, 

bazaltik andezit ve bunlarla geçişli volkaniklastiklerden oluşan Üst Eosen yaşlı Şahinli Formasyonu 

olarak adlandırılan birim uyumsuz olarak üzerler. Çalışma alanında bu birimleri bölgede Üst 

Oligosen-Alt Miyosen granitoyidleri olarak adlandırılan granitoyidler keser. Kuvaterner yaşlı 

alüvyon daha çok sahada dere yataklarında görülür.

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) batı uzantısının etkilediği Biga Yarımadası’nda yer alan çalışma 

alanı Neotektonik dönem aktivitelerinden yoğun olarak etkilenmiştir. Bölgede jeotermal sistem bu 

tektonik faaliyetler tarafından kontrol edilmektedir. Çalışma alanı içerisinde yer alan yaklaşık 

KD-GB gidişli sağ yönlü doğrultu atımlı fay, jeotermal sistemi şekillendirmektedir. Bu fay zonu 

Herece (1985) tarafından Sarıköy fayı olarak adlandırılan fay zonunun devamı niteliğindedir. 

Sarıköy fayı Yenice-Gönen ve Çan-Biga fay zonları arasında kuzeydoğu gidişli olarak bölgeyi 

kateder. Fay zonuna bağlı olarak gelişen Bardakçılar sıcak su kaynağı 59 0C sıcaklığa ve 1568 µs/cm 

elektriksel iletkenlik değerine sahiptir.

Çanakkale-Çan-Bardakçılar sahasında, jeotermal potansiyelin araştırılması ve geliştirilmesine 

yönelik yürütülen jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimyasal çalışmalar sonunda 650±100 m derinlikli bir 

araştırma sondaj kuyusunun yapılması önerilmiştir.

2011 yılında, önerilen lokasyonda 750 m derinliğinde ÇÇB-2010/20 jeotermal araştırma kuyusu 

yapılmıştır. 750 m derinliğe sahip kuyuda ilk beş metrelik toprak örtüden sonra 5-62 metreler arası 

andezit, aglomera ve volkanosedimanter birimlerden oluşan Üst Eosen yaşlı Şahinli Formasyonu, 

62-100 metreler arası Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Bilecik Formasyonuna ait kireçtaşları, 100-750 

metreler arasında Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı granodiyoritler kesilmiştir.

Sondaj çalışmasında kuyu güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada 59,70 m 13 ⅜" yüzey koruma, 

ikinci aşamada 248 m 9 ⅝" üretim koruma boruları kuyuya indirilmiş ve boruların etrafı 

çimentolanmıştır. Daha sonra 750 m derinliğe kadar 8 ½" matkapla ilerlenerek kuyu tamamlanmış ve 

240-750 metreler arası 6 ⅝" filtreli ve kapalı borular kullanılarak teçhiz edilmiştir.

ÇÇB-2010/20 jeotermal araştırma sondajında ilerleme sonrası gerekli kuyu içi jeofizik ölçümlerin 

alınması, teçhiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kompresör ile kuyu geliştirme ve üretim 

çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonunda kuyudan 67 0C sıcaklığa, 95 l/s kompresör debisine 

sahip jeotermal akışkan elde edilmiştir.

Etüt çalışmaları kapsamında sahadaki sıcak ve soğuk su kaynaklarından, sondaj sonrası ise 

ÇÇB-2010/20 jeotermal sondaj kuyusundan su numuneleri alınmış, MTA laboratuvarlarında kimyasal 

analizleri yaptırılmıştır. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (IAH) sınıflamasına göre ÇÇB-2010/20 

jeotermal sondaj kuyusundan üretilen su; sodyumlu, kalsiyumlu, sülfatlı, silis ve flor içeren, 

mineralce zengin sıcak su karakterindedir.
1Rapor Özellikleri
Rapor No 14068
Rapor Adı ÇANAKKALE İLİ ÇAN İLÇESİ AR: 17/03 NO.LU BARDAKÇILAR JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ÇÇB-2010/20 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT, JEOLOJİ, JEOFİZİK, SONDAJ
Yer - Konum ÇANAKKALE - ÇAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Engin BÜLBÜL Düzgün ÇAM Ümit BÜYÜKBOYACI Serkan KARACA

ÇANAKKALE İLİ ÇAN İLÇESİ AR: 17/03 NO.LU BARDAKÇILAR JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ÇÇB-2010/20 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14068
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 188,00TL


Etiketler: ÇANAKKALE İLİ ÇAN İLÇESİ AR: 17/03 NO.LU BARDAKÇILAR JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ÇÇB-2010/20 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU