• TEKİRDAĞ-MALKARA-KARAMURAT AR: 2014590002, SÜLEYMANPAŞA-DEDECİK AR: 2014590003 VE HAYRABOLU-SOYLU AR: 2014590004 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

ÖZ

Trakya Havzası, batıda Yunanistan sınırları içindeki metamorfik Rodop Masifi,

kuzeyde Bulgaristan ve Türkiye sınırları içinde metamorfik-granitik kayaçlardan oluşan Istranca 

Masifi, güneyde Marmara Denizi ve İstanbul Paleozoyik’i ile sınırlı bir Tersiyer Havzası’dır. Bu 

coğrafik sınırlar içinde yer alan Trakya Havzası, batıya dogru Yunanistan, güneybatıya dogru Saros 

Körfezi ve Ege Denizi boyunca uzanmaktadır. Trakya Havzası’nın temelini Paleozoyik ve Mesozoyik 

yaşlı metamorfik ve magmatik kayaçlar oluşturur. Temel kayalarını havzada, kuzeyde Istranca 

Dağları’nda, batıda Rodop Masifi’nde, güneyde Kuzey Anadolu Fay zonu ile Sakarya Kıtası’nda ve 

doğuda İstanbul Boğazı çevresinde görmek mümkündür.

Çalışma alanında şu ana kadar bilinen jeotermal doğal çıkış bulunmamaktadır. Bununla beraber 

jeotermal unsurlardan genç volkanik birimler ve aktif tektonik yapılar da görülmemektedir. Ancak 

çalışma sahasının yer aldığı bölgede açılmış olan derin petrol ve kömür kuyularında jeotermik 

gradyan değerlerinin ortalamanın üzerinde olması dikkat çekici olmuş, çalışma sahasında açılan 

700-800 m derinliklere sahip kömür arama kuyularında 37-38 oC civarında sıcaklık değerlerine sahip 

akışkanların görülmüş olması bölgenin jeotermal enerji aramaları açısından araştırılmasını gerekli 

kılmıştır. Bu nedenle, Tekirdağ ilinde, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait AR: 2014590002, AR: 2014590003 

ve AR: 2014590004 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında gerçekleştirilen etüt 

(jeoloji-jeofizik) çalışmaları ile ruhsat sahalarının jeotermal olanaklarının ortaya konması ve 

sondaj lokasyonu/lokasyonları önerilmesi amaçlanmıştır.

Çalışma alanının yer aldığı bölgede stratigrafik olarak en altta, Üst Eosen yaşlı, kiltaşı ve 

kumtaşından oluşan Yenimuhacir Formasyonu yer almaktadır. Bu birimin üzerine açısal uyumsuzlukla, 

Alt-Orta Oligosen yaşlı, kumtaşı, çakıllı kumtaşı, çakıltaşı, oolitik kireçtaşı, Congeria’lı 

kireçtaşı ve killi kireçtaşı ardalanmasından oluşan Pınarhisar Formasyonu ve sarı, gri, açık 

kahverengi, ince-orta katmanlı, sıkı tutturulmuş, dalga ripıllı kumtaşı ile yeşilimsi gri renkli, 

yer yer değişik düzeylerde linyitler içeren laminalı kiltaşlarından oluşan Orta Oligosen yaşlı 

Danişmen Formasyonu gelmektedir. Bu birimlerin üzerine sarımsı, kahverengi, kanal dolguları 

şeklinde, çeşitli kökenli çakıltaşı, kumtaşı ve kiltaşlarından oluşan, Orta Oligosen yaşlı Çakıl 

Formasyonu gelmektedir. Bu birimleri açısal uyumsuzlukla, sarımsı beyaz, beyaz renkli, çapraz 

tabakalı kumtaşı, killi kumtaşı ile kırmızımsı, yeşilimsi renkli, laminalı kiltaşı ve az 

tutturulmuş çakıltaşı merceklerinden oluşan Üst Miyosen yaşlı Ergene Formasyonu örtmektedir. Siyah, 

kahverengi, masif, yer yer aglomeralar şeklinde, ojit ve olivinli lavdan oluşan Pleyisyosen yaşlı 

Karatepe bazaltı keserek yüzeylemektedir. Tüm bu birimleri ise inceleme alanında akarsu 

yataklarında oldukça geniş alanlarda yüzeylenen, az tutturulmuş kil, silt, kum ve çakıldan oluşan, 

Kuvaterner yaşlı alüvyon açısal uyumsuzlukla örtmektedir.

Tekirdağ-Malkara-Karamurat AR: 2014590002 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının batısında 

yer alan Kırıkali köyünün batısındaki su kaynağından bir adet soğuk su (TK-4), Süleymanpaşa-Dedecik 

AR: 2014590003 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının güneyinde yer alan Dedecik köyü 

kuzeyindeki su kaynağından bir adet sıcak su (TD-1), Hayrabolu-Soylu AR: 2014590004 no.lu jeotermal 

kaynak arama ruhsat sahası içinde yer alan Soylu köyü kaynağından bir adet soğuk su (TSO-2) ve 

İbribey köyündeki su kaynağından bir adet soğuk su (Tİ-3) olmak üzere toplam üç adet soğuk su ve 

bir adet sıcak su numunesi alınmış, kimyasal analizleri yaptırılarak hidrojeokimyasal 

değerlendirilmeleri yapılmıştır. TD-1 no.lu su örneğinin toplam mineralizasyon değeri 676,32 mg/l, 

TSO-2 no.lu su örneğinin toplam mineralizasyon değeri 852,33 mg/l, Tİ-3 no.lu su örneğinin toplam 

mineralizasyon değeri 887,19 mg/l

ve TK-4 no.lu su örneğinin toplam mineralizasyon değeri ise 737,07 mg/l’dir. Tüm su örneklerinde 

hakim kayton Na, hakim anyon HCO3 iyonudur. Suların pH değerleri ise 7,3 ile 8,3 arasında 

değişmektedir. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (IAH) sınıflandırmasına göre, TD-1 no.lu su 

örneği sodyumlu, magnezyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, mineralce fakir, sıcak sular; TSO-2 no.lu 

su örneği, sodyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, klorlu mineralce fakir, soğuk sular; Tİ-3 no.lu su 

örneği, sodyumlu, bikarbonatlı, mineralce fakir, soğuk sular; TK-4 no.lu su örneği ise sodyumlu, 

magnezyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, mineralce fakir, soğuk sular sınıfında yer almaktadır.

Ruhsat sahalarında, jeotermal enerji olanaklarını araştırmak, sahanın tektonik yapısını ortaya 

çıkarmak, jeotermal anomali sınırlarının belirlemek, jeotermal açıdan örtü ve rezervuar olabilecek 

temel birimlerin derinliği ve yanal uzanımlarını belirlemek amacıyla jeofizik elektrik (91 nokta 

DES ölçüsü) etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Çalışma alanında sıcak su amaçlı açılmış herhangi bir kuyu bulunmamaktadır. Süleymanpaşa-Dedecik 

AR: 2014590003 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında ise 22,5 oC sıcaklığa sahip bir adet 

sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca çalışma sahasında açılmış olan 700-800 m derinliklere sahip 

kömür arama kuyularında 37-38 oC civarında sıcaklık değerlerine sahip akışkanların olduğu 

doğrultusunda bilgi edinilmiştir. Çalışma sahasında, ısı kaynağı olarak yorumlanabilecek genç 

mağmatik oluşumlara rastlanılmamaktadır. Sahada ortaya çıkarılan jeotermal bulgular, jeotermal 

sistemin ısı kaynağı olarak, büyük oranda gradyan etkisini göstermektedir. Ayrıca bölgedeki büyük 

dere yatakları boyunca oluştuğu tahmin edilen fay zonları, derinlerden ısıyı taşıyan-transfer eden 

tektonik yapılardır. Dolayısıyla buradaki jeotermal sistemin ısıtıcı unsurlarından birinin de bu 

tektonizmanın etkisi olacağı düşünülmektedir. Çalışma sahası ve çevresinde yer alan birimlerden Üst 

Eosen yaşlı Yenimuhacir Formasyonu, Alt-Orta Oligosen yaşlı Pınarhisar Formasyonu ve Orta Oligosen 

yaşlı Danişmen Formasyonu’na ait kumtaşları jeotermal rezervuar özelliği taşımaktadır. Jeotermal 

sistemin örtü birimleri ise Orta Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu’na ait kiltaşları olarak 

değerlendirilmiştir. Sahanın beslenme yönünün ise bölgenin güney kesimlerinden olduğu 

düşünülmektedir.

Ruhsat sahalarında gerçekleştirilen jeolojik ve jeofizik çalışmalarla elde edilen tüm verilerin 

birlikte değerlendirilmesi neticesinde, Hayrabolu-Soylu AR: 2014590004 no.lu jeotermal kaynak arama 

ruhsat sahasında A31 ile B27 DES noktaları arasında uygun görülecek bir noktada, 1.500±250 m 

derinlikte bir sondaj önerilmiştir. Malkara- Karamurat AR: 2014590002 ve Süleymanpaşa-Dedecik AR: 

2014590003 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında ise jeotermal açıdan bir anomali 

görülmeyip sondaj önerisinde bulunulmamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14052
Rapor Adı TEKİRDAĞ-MALKARA-KARAMURAT AR: 2014590002, SÜLEYMANPAŞA-DEDECİK AR: 2014590003 VE HAYRABOLU-SOYLU AR: 2014590004 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT, JEOLOJİ, JEOFİZİK
Yer - Konum TEKİRDAĞ-MALKARA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Dr. Lütfi TAŞKIRAN Gürsel ARSLAN(

TEKİRDAĞ-MALKARA-KARAMURAT AR: 2014590002, SÜLEYMANPAŞA-DEDECİK AR: 2014590003 VE HAYRABOLU-SOYLU AR: 2014590004 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14052
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 265,92TL


Etiketler: TEKİRDAĞ-MALKARA-KARAMURAT AR: 2014590002, SÜLEYMANPAŞA-DEDECİK AR: 2014590003 VE HAYRABOLU-SOYLU AR: 2014590004 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU