• ERZURUM OLUR COŞKUNLAR KABAN YÖRESİNDEKİ AR-201700670 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT BAKIR MOLİBDEN ALTIN GÜMÜŞ MADENİ BULUCULUK  TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN REVİZE RAPORU


ÖZ

2016 yılında MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda havza ve kuşak madenciliğini geliştirmek 

ve jeolojik yapıyı aydınlatmak için 3 adet ruhsat sahası talep edilmiş ve talep edilen ruhsat 

sahaları 2017 yılında MTA adına ruhsatlandırılmıştır. İstenilen bu ruhsatlardan Kaban ruhsatı 

ER:3358815 erişim numarası ile AR-201700670 no’lu Erzurum-Olur ruhsat sahası adıyla istenmiştir. 

Sahada çalışmalara 2017 yılında, 1/25.000 ölçekli jeolojik etüt ve tahkik jeokimya çalışması ile 

başlanmıştır. Kaban ve Coşkunlar köyleri civarında belirlenen alterasyon sahasının yaklaşık 3,6 

km2’lik bir alanında detay jeolojik etüt ve jeokimya çalışmaları yapılmıştır. 2017-2018 yıllarında, 

1/5.000 ölçekli detay jeolojik ve jeokimyasal etüt çalışmaları sonucunda, sahada tektonik hatlara 

bağlı gelişmiş damar tipi bakır cevherleşmesiyle ilişkili Au-Ag-As-Cu-Pb-Zn anomalisinin varlığı 

tespit edilmiştir. Kaban sahasındaki alterasyon, anomali ve cevherleşmenin kaynağının Erken Eosen 

yaşlı, Coşkunlar dasiti olduğu düşünülmektedir. Kaban Cu-Mo-Au-Ag-Zn ve Pb cevherleşmesi, cevher 

yan kayaç ilişkisi, alterasyon ve cevher özelikleri, cevher parajenezi, tonaj ve tenör ilişkisi 

açısından ve sondajlarda elde edilen bulgular ışığında Kuzeydoğu Pontidler’in güneyinde ilk kez 

keşfedilen yapısal kontrollü breş yan kayaçlı (Breccia hosted) polimetal maden yatağıdır. 

Cevherleşmenin derinlik boyutunun belirlenmesi amacıyla 2018-2019-2020 ve 2021 yılları arasında 42 

lokasyonda 20.101,00 m sondaj çalışması yapılmıştır.

İnceleme alanı ve yakın çevresinde gözlenen birimler, Oltu Ekaylı Zonu içerisinde yer almakta olup; 

bu zon boyunca yüzeylemeler sunan metamorfik, magmatik ve sedimanter birimler, Olur-Tortum Zonu 

içerisindeki Olur Birliği’ne ait kayalardan oluşmaktadır (Konak vd., 2001). Alterasyon alanları 

Olur (Erzurum) ilçesinin güney kesimlerinde doğu-batı yönelimli olarak yüzeylemektedirler. Bölgede 

2018-2019 yıllarında yapılan çalışmalarda belirlenen altere zonlar yankayaç ve alterasyon türlerine 

göre; Yeşilbağlar, Kaban ve Köprübaşı alterasyonları olarak tanımlanmıştır. Yeşilbağlar 

alterasyonu, Jura yaşlı Oltuçayı volkaniti ve Erken Eosen yaşlı Coşkunlar dasitine ait apofizler 

üzerinde gelişmiştir. Kaban ve Köprübaşı alterasyonları ise; Jura yaşlı Kaban dasiti ve 

Jura-Kretase yaşlı Olurdere Formasyonu dokanak zonu boyunca gelişmiştir. Bu alterasyonlara neden 

olan çözeltilerin kaynağı olarak Erken Eosen yaşlı Coşkunlar dasitinin apofizi konumundaki kuvars 

porfirler olarak değerlendirilmektedir (Konak vd., 2001).

Sahada yapılan detay jeolojik, jeokimyasal ve sondaj çalışmaları sonucunda; Jura yaşlı Kaban dasiti 

ile Olurdere Formasyonu arasına sokulum yapmış, Erken Eosen yaşlı Coşkunlar dasitinin, tektonik 

kontrollü damar tip Cu-Mo-Au-Ag-Zn ve Pb cevherleşmesini bulunduran; alterasyon zonu yaklaşık 

olarak D-B doğrultusunda, 300 m uzanım ve 100 m genişlik sunmakta olup, Coşkunlar dasiti içinde 

yaygın olarak görülmektedir. Kaban alterasyonu ile Yeşilbağlar alterasyonunda benzer alterasyon 

parajenezleri gözlenmektedir. Her iki alterasyon zonunda silisleşme, killeşme yaygın iken, yer yer 

serisitleşme ve kloritleşme de izlenmektedir. Oksidasyon zonunda gelişmiş hematitleşmiş (demir 

şapka-gossan) zonlar ve sülfat (barit) oluşumlarının yanı sıra jipsler de yaygındır. Kaban 

alterasyon zonunda saçınımlı olarak bulunan pirit ile beraber kırık ve çatlaklarda malakit ve 

azurit görülmektedir.

Sahada dik ve eğimli olmak üzere, tamamı yüzeyden itibaren karotlu, 42 lokasyonda, toplam 20.101,00 

m sondaj yapılmış, sondaj karotlarının tümü yarılanarak, toplam 19495 adet (karot) jeokimyasal, 26 

adet mineroloji ve petroğrafi, 13 adet sıvı

kapanım örneği alınmış ve örneklerin tamamı MTA’nın merkez laboratuarlarında analizleri 

yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; 18-CKS-1, 18-CKS-2, 18-CKS-5, 19- CKS-3,20-CKS-2, 20-CKS-3, 

20-CKS-4, 20-CKS-6, 20-CKS-7, 20-CKS-8, 20-CKS-9, 20-CKS-10, 20-CKS-11, 20-CKS-14, 20-CKS-15, 

20-CKS-16, 20-CKS-19, 20-CKS-26

ve 20-CKS-29 nolu sondajlarda Cu-Mo-Au-Ag-Zn ve Pb içerikli cevherli zonlar kesilmiştir.

Coşkunlar ve Kaban köyleri civarında yapılan maden jeolojisi çalışmalarıyla AR:201700670 nolu 

ruhsat sahasında damar tipte gelişmiş Cu-Mo-Au-Ag-Zn ve Pb cevherleşmesi tespit edilmiştir. Yapılan 

değerlendirmeler ve hesaplamalar sonucunda; tespit edilen Cu-Mo-Au-Ag-Zn ve Pb cevherleşmesinin 

rezerv hesaplamaları yapılmıştır.

Ruhsat sahasında;   6.813 ppm tenörlü 10,144 Mton Bakır, 60 ppm tenörlü 13,573 Mton Molibden, 319 

ppb tenörlü 1,290 Mton Altın, 10.541 ppm tenörlü 0,936

Mton Çinko, 10.404 ppm tenörlü 0,104 Mton Kurşun, 44 ppm tenörlü 1,129 Mton Gümüş kaynak tahmini 

yapılmıştır.
Rapor Özellikleri
Rapor No 14021
Rapor Adı ERZURUM OLUR COŞKUNLAR KABAN YÖRESİNDEKİ AR-201700670 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT BAKIR MOLİBDEN ALTIN GÜMÜŞ MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN REVİZE RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ERZURUM-OLUR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Mehmet ASLAN İsmail İZCİ Sema AKYÜREK

ERZURUM OLUR COŞKUNLAR KABAN YÖRESİNDEKİ AR-201700670 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT BAKIR MOLİBDEN ALTIN GÜMÜŞ MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN REVİZE RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14021
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 6.046,54TL


Etiketler: ERZURUM OLUR COŞKUNLAR KABAN YÖRESİNDEKİ AR-201700670 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT BAKIR MOLİBDEN ALTIN GÜMÜŞ MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN REVİZE RAPORU