• EDİRNE-MERKEZ HIDIRAĞA AR: 2015-01, HASANAĞA AR: 2015-02 VE KORUCU AR: 2015-03 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

Trakya Havzası, batıda Yunanistan sınırları içindeki metamorfik Rodop Masifi, kuzeyde Bulgaristan 

ve Türkiye sınırları içinde metamorfik-granitik kayaçlardan oluşan Istranca Masifi, güneyde Marmara 

Denizi ve İstanbul Paleozoyik’i ile sınırlı bir Tersiyer Havzası’dır. Bu coğrafik sınırlar içinde 

yer alan Trakya Havzası, batıya dogru Yunanistan, güneybatıya dogru Saros Körfezi ve Ege Denizi 

boyunca uzanmaktadır. Trakya Havzası’nın temelini Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı metamorfik ve 

magmatik kayaçlar oluşturur. Temel kayalarını havzada, kuzeyde Istranca Dağları’nda, batıda Rodop 

Masifi’nde, güneyde Kuzey Anadolu Fay zonu ile Sakarya Kıtası’nda ve doğuda İstanbul Boğazı 

çevresinde görmek mümkündür.

Çalışma alanında şu ana kadar bilinen jeotermal doğal çıkış bulunmamaktadır. Bununla beraber 

jeotermal unsurlardan genç volkanik birimler ve aktif tektonik yapılar da görülmemektedir. Ancak 

çalışma sahasının yer aldığı bölgede açılmış olan derin petrol ve kömür kuyularında jeotermik 

gradyan değerlerinin ortalamanın üzerinde olması dikkat çekici olmuş, ayrıca Trakya bölgesinde 2014 

yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından açılan KMA-2014/7 kuyusundan 57 0C sıcaklıkta ve 30 l/sn. 

debide sıcak akışkan elde edilerek bölgenin ilk jeotermal alanı ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra 

yine 2015 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından açılan TS-2015/1 kuyusundan 57 0C sıcaklıkta ve 25 

l/sn. debide ve KVH-2015/6 kuyusundan 42,5 0C sıcaklıkta ve 4 l/sn. debide sıcak akışkan elde 

edilmiştir. Yine çalışma sahası ve çevresinde, genel doğrultuları KB-GD olan Kırklareli Fay 

Zonu’nun varlığı, rezervuar ve örtü kaya özelliğindeki birimlerin bulunması bölgenin jeotermal 

enerji aramaları açısından araştırılmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle, MTA Genel Müdürlüğü’ne 

ait AR: 2015-01, AR: 2015-02 ve AR: 2015-03 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında 

gerçekleştirilen etüt (jeoloji-jeofizik) çalışmaları ile ruhsat sahalarının jeotermal olanaklarının 

ortaya konması ve sondaj lokasyonu/lokasyonları önerilmesi amaçlanmıştır.


Çalışma alanının yer aldığı bölgede temelde, inceleme alanında  mostra vermeyen Paleozoyik yaşlı, 

çeşitli gnays ve şistlerden oluşan Tekedere Grubu ve inceleme alanı kuzeydoğusunda yüzeyleyen 

pembe, beyaz renkli, iri feldspat fenokristalleri içeren, gnaysik granitlerden oluşan Şeytandere 

Metagraniti yer almaktadır. Temel birimlerin üzerine açısal uyumsuzlukla, Orta Eosen yaşlı bej, 

beyaz, sarı, gri renkli, tabanda volkanik kırıntılı, kumlu, killi kireçtaşı, kumtaşı ve marndan 

oluşan ve çalışma alanında yüzeylenmeyen İslambeyli Formasyonu ile özellikle Sinanköy ve çevresinde 

yüzeyleyen, Üst Eosen yaşlı, beyaz, grimsi beyaz, gri, krem, yer yer sarı renkli, bol fosilli, 

kumlu-killi resifal kireçtaşlarından oluşan Kırklareli Kireçtaşı gelmektedir. Kırklareli Kireçtaşı 

üzerine uyumsuz olarak, Oligosen yaşlı, kumtaşı, çakıllı kumtaşı, çakıltaşı, oolitik kireçtaşı, 

Congeria’lı kireçtaşı ve killi kireçtaşı ardalanmasından oluşan Pınarhisar Formasyonu ve kirli 

sarı, gri, açık kahverengi, bej renkli, yer yer kömür bantlı, şeyl, miltaşı ardalanması ile sarımsı 

gri kumtaşı, yeşilimsi gri kiltaşı ardalanmasından oluşan Orta-Üst Oligosen yaşlı Süloğlu 

Formasyonu gelmektedir. Bu birimlerin üzerine inceleme alanı doğu-güneydoğusunda mostra veren, Üst 

Miyosen’e ait kil bantlı ve çamurlu kumtaşı ara seviyeli, beyaz, kirli beyaz, gri renkli, gölsel 

kireçtaşlarından oluşan Sinanlı Formasyonu ve bu birimle yanal geçişli olarak, inceleme alanı 

güneyinde yaygın bir şekilde izlenen, sarımsı beyaz, beyaz renkli, çapraz tabakalı kumtaşı, killi 

kumtaşı ile kırmızımsı, yeşilimsi renkli laminalı kiltaşı ve az tutturulmuş çakıltaşı 

merceklerinden oluşan Ergene Formasyonu, bu birimlerin üzerine ise inceleme alanında oldukça geniş 

alanlarda yüzeylenen Pliyosen yaşlı, kırmızı, kahverengi, açık kahverengi, sarı, yer yer beyaz 

renkli, yer yer çapraz katmanlı, kötü boylanmalı, kırmızımsı kil-mil matriksli, tutturulmamış 

çakıltaşı, çakıl ile kumtaşI

ve kiltaşından oluşan Trakya Formasyonu diskordansla gelmektedir. Tüm bu birimleri, özellikle dere 

yataklarında, Kuvaterner yaşlı eski alüvyon ve alüvyon açısal uyumsuzlukla örtmektedir.

Edirne-Merkez-Hıdırağa AR: 2015-01 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının batısında yer alan 

Büyükdöllük köyündeki su kaynağından bir adet ve Edirne- Merkez-Korucu AR: 2015-03 no.lu jeotermal 

kaynak arama ruhsat sahası içinde yer alan Kayapa köyündeki su kaynağından bir adet olmak üzere 

toplam iki adet soğuk su numunesi alınmış, kimyasal analizleri yaptırılarak hidrojeokimyasal 

değerlendirilmeleri yapılmıştır. Edirne-Kayapa köy kaynağından alınan su örneğinin (EK-3) toplam 

mineralizasyon değeri ise 615,1 mg/l, Edirne-Büyükdöllük köy kaynağından alınan soğuk su örneğinin 

(EB-4) toplam mineralizasyon değeri ise 2.479,96 mg/l’dir. EK-3 no.lu su örneğinde hakim kayton Ca, 

hakim anyon HCO3 iyonudur. EB-4 no.lu su örneğinde ise hakim katyon Ca, hakim anyon Cl iyonudur. 

Suların pH değerleri ise EK- 3 no.lu su örneğinde 7,2 ve EB-4 no.lu su örneğinde 6,9’dur.

Ruhsat sahalarında, jeotermal enerji olanaklarını araştırmak, sahanın tektonik yapısını ortaya 

çıkarmak, jeotermal anomali sınırlarının belirlemek, jeotermal açıdan örtü ve rezervuar olabilecek 

temel birimlerin derinliği ve yanal uzanımlarını belirlemek amacıyla jeofizik elektrik (77 nokta 

DES ölçüsü) ve jeofizik manyetotellürük (100 adet istasyonda MT ve AMT ölçüsü) etüt çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir.

Çalışma sahasında, ısı kaynağı olarak yorumlanabilecek genç mağmatik oluşumlara 

rastlanılmamaktadır. Sahada ortaya çıkarılan jeotermal bulgular, jeotermal sistemin ısı kaynağı 

olarak, büyük oranda gradyan etkisini göstermektedir. MTA Genel Müdürlüğü tarafından önceki 

yıllarda yapılan jeotermal araştırma kuyularında (KMA- 2014/7, TS-2015/1 ve KVH-2015/6) ortalama 

0,37 0C/10 m değeri hesaplanmış olup jeotermal gradyan ortalama değerinin bir miktar üzerindedir. 

Ayrıca bölgedeki ana tektonik yapı olan Kırklareli Fay Zonu, derinlerden ısıyı taşıyan-transfer 

eden bir fay özelliğindedir. Dolayısıyla buradaki jeotermal sistemin ısıtıcı unsurlarından birinin 

de bu tektonizmanın etkisi olacağı düşünülmektedir. Çalışma sahası ve çevresinde yer alan 

birimlerden Üst Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşı ve Paleozoyik yaşlı Tekedere Grubu’na ait gnayslar 

jeotermal rezervuar özelliği taşımaktadır. Jeotermal sistemin örtü birimleri ise Üst Miyosen yaşlı 

Sinanlı Formasyonu ve Orta-Üst Oligosen yaşlı Süloğlu Formasyonu’dur. Sahanın beslenme yönünün 

bölgenin kuzey kesimlerinden olduğu düşünülmektedir.


Ruhsat sahalarında gerçekleştirilen tüm çalışmaların değerlendirmesi sonucunda, AR: 2015-02 no.lu 

Edirne-Merkez-Hasanağa jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, D DES profilinde yer alan E56 no.lu 

DES noktası civarında bir adet 1.400±100 m ve AR: 2015-01 no.lu Edirne-Merkez-Hıdırağa jeotermal 

kaynak arama ruhsat sahasında E DES profilinde yer alan E64 no.lu DES noktası civarında bir adet, 

1.400±100 m derinliğe sahip jeotermal araştırma sondajı önerilmiştir. AR: 2015-03 no.lu Edirne- 

Merkez-Korucu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında ise yapılan jeolojik ve jeofizik etüt 

çalışmaları sonucunda sondaj lokasyonu için uygun anomali tespit edilememiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13994
Rapor Adı EDİRNE-MERKEZ HIDIRAĞA AR: 2015-01, HASANAĞA AR: 2015-02 VE KORUCU AR: 2015-03 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum EDİRNE-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Dr. Lütfi TAŞKIRAN Sultan BOSTAN Gürsel ARSLAN

EDİRNE-MERKEZ HIDIRAĞA AR: 2015-01, HASANAĞA AR: 2015-02 VE KORUCU AR: 2015-03 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13994
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 486,64TL


Etiketler: EDİRNE-MERKEZ HIDIRAĞA AR: 2015-01, HASANAĞA AR: 2015-02 VE KORUCU AR: 2015-03 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU