• KASTAMONU-SAYYAYLA S:201201156 (ER: 3114268) NO’LU IV. GRUP RUHSATINA AİT BAKIR-ALTIN-ÇİNKO SAHASININ UMREK (ULUSAL MADENLERDE REZERV VE KAYNAK RAPORLAMA KOMİSYONU) STANDARTLARINA UYGUN MADEN JEOLOJİSİ VE REVİZE KAYNAK TAHMİN RAPORU


Kastamonu İli, Devrekani-Taşköprü-Hanönü ilçelerinin sınırları boyunca uzanan,

Çangaldağ Metamorfik Kompleksi (ÇMK), MTA tarafından yapılan detay maden jeolojisi

çalışmaları ile ülkemizin önemli polimetal provens alanlarından biri olarak ilan edilmiştir.

Bölgede yaklaşık 2000 km2’lik bir alanda metalik madenlerin aranmasına yönelik tahkik

jeokimya, maden jeolojisi ve jeofizik çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde

keşfedilen Zeybek Cu Yatağı bölgede önceden keşfedilmiş Hanönü ve Cozoğlu Cu yatakları ile

zamansal ve mekânsal birlikteliği bulunan litolojiler içinde yer alır. Sayyayla sahası, Çangaldağ

Metamorfik Kompleksinin felsik karakterli volkanik birimleri içinde yer alır. Sayyayla Au-Cu

cevherleşmesi bölgenin önemli bir metal provens alanı olduğunun göstergelerinden biridir.

“Orta ve Batı Karadeniz Metalik Maden Aramaları” kapsamında 2019 yılında

çalışmalara başlanan S:201201156 (ER:3114268) no’lu 610.23 ha alan kapsayan ruhsat

sahası; Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi Kızılcaörhen-Sayyayla köyleri civarında olup, E32-d2

paftasında yer almaktadır. Ruhsat alanı (ÇMK) içinde yer alır. Çangaldağ Metamorfik

Kompleksi, bir yay biçiminde, yaklaşık 50 km uzunluğa ve yer yer 30 km genişliğe sahiptir.

ÇMK başlıca metavolkanik, metavolkaniklastik, metaklastik kayaçların ekaylı ve tektonik

dilimler halinde bir arada bulunduğu büyük bir allokton kütledir. Kompleksin metavolkanik

kayaçlarında izlenen klorit, epidot ve aktinolit mineralleri, yeşilşist fasiyesi karakteristiğini

yansıtır. Bu kompleks ile ilişkili radyometrik yaş bulguları, oluşumun Orta Jura yaşlı

olduğunu gösterir. Kompleksin metavolkanik birimleri, ensimatik bir yay ürünüdür. Bununla

birlikte metaklastikler ile ara katkılı görülen volkanik birimler bazik kökenli okyanusal lavlar,

klastikler ise derin deniz sedimanlarıdır.

Sayyayla cevherleşmesi, Çangaldağ Metamorfik Kompleksinin felsik karakterli volkanik

litolojileri ile ilişkilidir. Cevherleşme sülfürlü zonlarda yarı masif, masif, saçınımlı, breş

dolgusu, remobilize kırık-çatlak dolgusu şeklinde, oksidasyon zonlarında ise limonit, hematit

ve silisin eşlik ettiği litolojiler içinde saçınımlı olarak görülür. Sayyayla sahasında tespit edilen

ana cevher parajenezi, azalan oranda sırasıyla pirit, kalkopirit, sfalerit, galenit ve manyetitten

oluşmaktadır. Masif cevherler içindeki silisli kesimlerde bağımsız taneler halinde Au

mineralleri bulunur. Karotlu maden sondajları neticesinde elde edilen bulgular, masif

cevherleşmede derecelenmenin var olduğunu göstermektedir. Pirit egemen masif cevherlerin

yer yer kalkopiritçe zenginleştiği görülmektedir. Bu durum cevherleşmenin ornatma şeklinde

çok fazlı olarak gelişmiş olabileceğini düşündürmektedir. Cevherleşmenin kalkopirit ve

2

sfaleritçe zengin kesimlerinin, Au içeriği daha fazladır.

Ruhsat sahasında 2019-2021 yıllarında önceden tespit edilip buluculuk raporu yazılmış

ana cevherleşme alanın dışında cevherleşmenin olası devamlılığının tespitine yönelik maden

jeolojisi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar ile elde edilen bulguların

değerlendirilmesi neticesinde toplam 35 adet lokasyonda 13809,10 metre karotlu sondaj

yapılmıştır. Bu sondajlardan toplam 4701 adet jeokimya, 76 adet ince kesit, 126 adet parlak

kesit, 20 adet XRD, 76 adet tüm kayaç kimyası, 1619 adet yoğunluk örneği alınmış ve analizler

MTA laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Ruhsat sahasında yapılan 35 sondaja ait olan 3556

adet karot sandığı ve tüm örneklerin şahit numuneleri MTA depolarında korunmaktadır. Bu

çalışmada KG/KK (Kalite Güvence / Kalite Kontrol) standartları için ek olarak 234 adet ikiz

numune, 222 adet boş numune, 244 adet standart numune kullanılmıştır.

Çangaldağ Metamorfik Kompleksi’nin asidik metavolkanik birimleri ile ilişkili Sayyayla

cevherleşmesi, bir volkanojenik masif sülfid oluşumu olarak sınıflandırılmıştır. Cevherleşme

yan kayaç litolojilerinin özelliklerine dayanarak, bimodal-mafik tip bir volkanojenik masif

sülfid oluşumu olarak değerlendirilmiştir. Cevherin jeokimyasal özellikleri, oluşumun Cu-Zn

grubuna dâhil olduğunu göstermektedir.

Sayyayla cevherleşmesinin teknolojik testleri MTA laboratuvarlarında

gerçekleştirilmiştir. Cu-Zn ayırımında 2 farklı yöntem kullanılmış, her 2 yöntem için d80: 20

μm boyut dağılımında detaylı testler yapılmıştır. Bunlardan ilkinde ZnSO4 ile sfaleritler (Zn)

bastırıldıktan sonra, yüksek pH’da Cu flotasyonu gerçekleştirilmiş, ardından CuSO4 ile sfalerit

aktifleştirildikten sonra yine yüksek pH’da sfalerit yüzdürülmüştür. İkinci yöntemde ise pH:

6.5-7.5 arasında Na2S2O5 ile sfalerit bastırılmış, Cu flotasyonu pH: 6.5-7.5 arasında

gerçekleştirilmiş, ardında yine diğer yöntemle aynı şekilde CuSO4 ile sfalerit aktifleştirildikten

sonra yüksek pH’da sfalerit yüzdürülmüştür. Konsantre verim ve tenörleri, ara ürün Cu ve Zn

oranları dikakte alındığında Na2S2O5 yöntemi ile elde edilen sonuçların daha uygun olduğu

tespit edilmiştir. Bu yöntem ile Cu konsantresi %27,10 tenör ve %52,78 verim, Zn konsantresi

%55,40 tenör ve %44,38 verim ile elde edilmektedir. Cu konsantresinde 1,85 g/t Au ve 42,55

g/t Ag; Zn konsantresinde 4,90 g/t Au ve 66,45 g/t Ag tespit edilmiş, fakat dağılım olarak

bakıldığında Au ve Ag’nin konsantrelerde yoğunlaşmadığı anlaşılmıştır. Numunede dikkate

değer bir Co içeriği bulunmazken, Zn konsantresinde Cd yoğunlaşması görülmüş, %54,80 lik

Zn konsantresinin Cd içeriği %0,30’a (3030 ppm) ulaşmıştır.Sayyayla (Taşköprü/Kastamonu) S:201201156 (ER:3114268) No’lu ruhsat sahasının

maden jeolojisi ve kaynak tahmin raporu UMREK (Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak

Raporlama Komisyonu) standartlarına uygun hazırlanmıştır. Karotlu sondajlardan veri elde

edilmesi sırasında örnek alma, hazırlama, analiz ve kontrol işlemleri incelenmiş ve güvenilir,

doğru ve hassas veri üretimi amacıyla Kalite Güvence / Kalite Kontrol (KG/KK) prosedürleri

geliştirilmiştir. Shaada yürütülen karotlu sondajlardan örnek alma, hazırlama, analiz ve kontrol

işlemlerinde bu prosedürler dikkate alınmıştır. Bu raporun raporlama kriterleri, yönergeler ve

değerlendirme kontrol listesi raporun sonunda; genel bilgiler, numune alma teknikleri

veverileri, arama sonuçlarının raporlanması, maden kaynakları ve maden rezervleri tahminleri

raporun bölümleri olarak verilmiştir.

Sayyayla volkanojenik masif sülfid Cu-Au±Zn cevherleşmesi maden kaynak tahmini

çalışması kapsamında, maden kaynak sınıflandırması potansiyel/çıkarsanmış maden kaynağı

olarak yapılmıştır. Ruhsat alanında 1.056.469 ton; 882,66 ppb Au, 7393,42 ppm Cu ve

3463,60 ppm Zn tenörlü maden kaynağı tahmini yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13978
Rapor Adı KASTAMONU-SAYYAYLA S:201201156 (ER: 3114268) NO’LU IV. GRUP RUHSATINA AİT BAKIR-ALTIN-ÇİNKO SAHASININ UMREK (ULUSAL MADENLERDE REZERV VE KAYNAK RAPORLAMA KOMİSYONU) STANDARTLARINA UYGUN MADEN JEOLOJİSİ VE REVİZE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Dr. Kurtuluş GÜNAY Cahit DÖNMEZ Cüneyt BARAN Kenan COŞKUN Buğra ÇAVDAR

KASTAMONU-SAYYAYLA S:201201156 (ER: 3114268) NO’LU IV. GRUP RUHSATINA AİT BAKIR-ALTIN-ÇİNKO SAHASININ UMREK (ULUSAL MADENLERDE REZERV VE KAYNAK RAPORLAMA KOMİSYONU) STANDARTLARINA UYGUN MADEN JEOLOJİSİ VE REVİZE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13978
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 5.511,99TL


Etiketler: KASTAMONU-SAYYAYLA S:201201156 (ER: 3114268) NO’LU IV. GRUP RUHSATINA AİT BAKIR-ALTIN-ÇİNKO SAHASININ UMREK (ULUSAL MADENLERDE REZERV VE KAYNAK RAPORLAMA KOMİSYONU) STANDARTLARINA UYGUN MADEN JEOLOJİSİ VE REVİZE KAYNAK TAHMİN RAPORU