•  GİRESUN-ÇANAKÇI-DEREGÖZÜ VE TRABZONŞALPAZARI- GÖKÇEKÖY S: 201600320 (ER: 3333167) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS ALTIN, BAKIR, MOLİBDEN, ÇİNKO, KURŞUN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU CİLT-1-2


Doğu Pontidler, gerek jeodinamik evrimi, gerekse içerdiği maden yatakları

açısından geçmişte birçok yerbilimcinin ilgisini çekmiştir. Günümüzde de, bölge hem

Geç Kretase yaşlı dasitik- riyolitik volkanizma ile ilişkili Kuroko-tipi yataklar, hem de

Geç Kretase–Eosen yaş aralığında farklı yaştaki magmatik sokulumlarla ilişkili oluşan

porfiri, skarn ve epitermal tip cevherleşmeler nedeni ile birçok yer bilimcinin ve

madencilik sektörünün ilgisini çekmektedir.

Önceki yıllarda yapılan prospeksiyon çalışmaları ile Giresun-Çanakçı-Deregözü

ve Trabzon- Şalpazarı -Gökçeköy sahalarının cevherleşme açısından potansiyel

oluşturabileceği sonucuna varılarak sahanın MTA adına ruhsatı alınmıştır.

Çalışılan alan, Jura’dan Miyosen’e kadar olan dönemde Neotetis okyanus

kabuğunun kuzeye doğru yitimlenmesi sırasında magmatik yay olarak gelişen

Pontidler’in, kuzey zonunda (Doğu Karadeniz Bölgesi’nde) yer almaktadır. Yayla ilişkili

magmatizmaya bağlı olarak gelişen çok sayıda maden yatağı bulunmaktadır. Bunlardan

en önemlileri ekonomik-yarı ekonomik volkanojenik masif sülfit yatakları, porfiri Cu

yatakları, skarn yatakları ve epitermal yataklardır.

Buluculuk talep edilen Deregözü ve Gökçeköy sahalarının içinde bulunduğu

bölgede Geç Kretase yaşlı kumtaşı, marn ve mikritik kireçtaşı arakatkılı bazaltikandezitik

lav ve piroklastik kayaçlar (Çatak formasyonu), kuvars porfir-dasitik lav ve

piroklastik kayaçlar (Kızılkaya formasyonu), kırmızı-bordo renkli, mikritik kireçtaşı,

marn ve kumtaşı arakatkılı andezitik-bazaltik lav ve piroklastik kayaçlar (Çağlayan

formasyonu), dasit-riyodasit-porfiri dasitik lav ve proklastik kayaçlar (Tirebolu

formasyonu), epiklastik kumtaşları-marn-kireçtaşı ardalanmalı sedimanter kayaçlar

(Bakırköy formasyonu) ile Tersiyer yaşlı andezitik-bazaltik lav ve piroklastik kayaçları

(Kabaköy formasyonu) yer almaktadır. Ayrıca Geç Kretase ve Tersiyer yaşlı diyoritikgranitik

karakterli plütonik kayaçlar da bu formasyonlara eşlik etmektedir.

Deregözü civarında gözlenen mineralizasyonlar kontak metasomatik Fe-Cu,

ornatım tip Zn-Pb ve porfiri tip Cu-Au-Mo şeklinde; Gökçeköy civarında gözlenen

mineralizasyon ise tektonik hatlarla ilişkili damar tip Cu-Zn-Pb±Au±Ag şeklindedir.

Deregözü köyü cevherleşmeleri, granitik intrüzyonlarla ilişkili yarı kristalin kireçtaşı

katmanların içinde oluşan yer yer kontakt metasomatik (skarn) değişikliklere ilişkin

olarak izlenen spekülarit-magnetit-kalkopirit yer yer de ornatım türü sfalerit, galenit,

granitik sokulum içinde ve yan kayaçta dissemine ve stockwork tip kuvars-piritkalkopirit-

kovellin-kalkozin-molibdenit-galenit-sfalerit ile birlikte damar-damarcıklı

cevherleşmeler şeklindedir. Cevher minerali olarak; enarjit, kovellin, kalkopirit, pirit,

molibdenit, rutil, galenit, sfalerit cevher mineralleri izlenirken geniş bir alanda oldukça

yoğun silisleşme, piritleşme, kırık ve çatlaklar boyunca limonitleşme, hematitleşme ve

killeşme gözlenmektedir. Sahada gözlenen porfiri tip cevherleşme daha derin kesimlerde

genç sokulumlara bağlı olarak gelişmiştir. Gökçeköy sahasında gözlenen mineralizasyon

tektonik hatlarla ilişkili damar tip Cu-Zn-Pb-±Au,±Ag şeklindedir. Hem Kızılkaya

Formasyonuna ait birimlerde hem de Çağlayan Formasyonu’na ait birimlerin içerisindeki

kırık hatları boyunca cevherleşmelerin gözlenmesi, cevherleşmeyi oluşturan kırık

sistemlerinin ve hidrotermal çözeltilerin bu formasyonların oluşum yaşlarından daha genç

olabileceğini göstermektedir. Bozuk deresinin güney kısmında genelde yaklaşık D-B

doğrultulu birbirine paralel olan 20 cm kalınlıkları geçmeyen çok sayıda damar

mevcuttur. Sondaj çalışmaları neticesinde mineralizasyonun tamamen damar ve

damarcıklarda var olduğu, ana kayaçta ise belirgin bir mineralizasyonun olmadığı tespit

edilmiştir.

ii

Deregözü ve Gökçeköy sahalarında yapılmış prospeksiyon çalışmaları neticesinde

cevherleşmenin tespiti amacıyla 2017 ve 2019 yıllarında toplamda 40 adet 17.541,65

metre karotlu maden sondajı yapılmıştır. Yapılan sondaj çalışmaları neticesinde sahada

altın, bakır, molibden, kurşun ve çinko madeni için kaynak belirlenmiştir.

13843 rapor arşiv numarası ile 2019 yılında Deregözü ve Gökçeköy sahasında

2017 yılında yapılan 17 sondaj verisine göre revize edilmek üzere Buluculuğa Esas

Kaynak Tahmin Raporu hazırlanarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne

(MAPEG) teslim edilmiştir.

Sahada yapılan tüm sondajların analiz sonuçları tamamlanmış ve Fizibilite

Etütleri Dairesi tarafından Deregözü sahasına ait altın (Au), bakır (Cu), molibden (Mo)

çinko (Zn) ve kurşun (Pb) cevherleşmesi için yeniden tenör ve tonaj hesaplanmıştır. En

son verilere göre: Altın için; 190 ppb tenörlü 18.226.157 ton, bakır için; 1.815 ppm

tenörlü 23.633.156 ton, molibden için; 62 ppm tenörlü 10.680.688 ton, çinko için 8.987

ppm tenörlü 6.071.875 ton, kurşun için 5.046 ppm tenörlü 1.529.688 ton kaynak hesabı

yapılmıştır.

Tam teknolojik test çalışmaları kapsamında, buluculuk talep edilen sahada

teknolojik test çalışması yapılmamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13952
Rapor Adı GİRESUN-ÇANAKÇI-DEREGÖZÜ VE TRABZONŞALPAZARI- GÖKÇEKÖY S: 201600320 (ER: 3333167) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS ALTIN, BAKIR, MOLİBDEN, ÇİNKO, KURŞUN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU CİLT-1-2
Konu Altın Bakır Molibden Çinko Kurşun
Yer - Konum GİRESUN-ÇANAKÇI TRABZON-ŞALPAZARI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Ümit AYDIN Aytaç TULUKÇU Dr. Semiha İLHAN Tahsin AKSOY S. Füsun NİĞDELİ

GİRESUN-ÇANAKÇI-DEREGÖZÜ VE TRABZONŞALPAZARI- GÖKÇEKÖY S: 201600320 (ER: 3333167) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS ALTIN, BAKIR, MOLİBDEN, ÇİNKO, KURŞUN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU CİLT-1-2

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13952
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 5.004,93TL


Etiketler: GİRESUN-ÇANAKÇI-DEREGÖZÜ VE TRABZONŞALPAZARI- GÖKÇEKÖY S: 201600320 (ER: 3333167) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS ALTIN, BAKIR, MOLİBDEN, ÇİNKO, KURŞUN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU CİLT-1-2