• SEFERİHİSAR (İZMİR) AR:1203 NO`LU DOĞANBEY VE AR:1204 NO`LU KAVAKDERE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İSD-2013/6 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

Çalışma İzmir ilinin güneyinde yer alan Seferihisar ilçesi Doğanbey köyü, Doğanbey

Burnu mevkiinde ve Kavakdere köyünde, İzmir İl Özel İdaresi tarafından Maden

Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan AR: 1203 ve AR: 1204 no.lu jeotermal

kaynak arama ruhsatlarında gerçekleştirilmiştir. Ruhsat sahalarının jeotermal enerji potansiyelinin

araştırılması ve akışkan elde edilebilmesine yönelik birden çok meslek disiplinini

kapsar. Çalışmalar jeolojik prospeksiyon, jeotermal enerji açısından potansiyel oluşabilecek

alanlarda detay jeolojik etüt, hidrojeoloji ve hidrojeokimya ile başlamış, jeofizik

etüt çalışmaları ile sürdürülmüş ve sondaj çalışması ile bitirilmiştir.

Çalışma alanının temelini Batı Anadolu’da geniş bir şekilde yüzeylenen Menderes

Masifi oluşturur. Menderes Masifi Pan-Afrikan temel çekirdek serisi ve Paleozoyik-Erken

Tersiyer yaşlı örtü serisi olmak üzere iki ana üniteden oluşur. Örtü serisine ait kuvarsit,

kuvarsşist, mikaşist ve mermer ardalanmalı kayaçlar ruhsat sahaları dışında, çalışma

alanının güneydoğu kesimlerinde yüzeylenir. Tür ve kökenleri bakımından çeşitli kayaçlardan

oluşan Doğanbey Burnu metamorfitleri, yeşil şist fasiyesi koşullarında gelişmiş

metamorfik kayaçlar topluluğudur. Bu kayaçlar metaserpantinit, metadiyabaz, serpantinit,

spilitleşme gösteren diyabaz türü kayaçlardır. Ayrıca diyoritik kayaçlar da gözlenmektedir.

Yörede yapılan çalışmada bu kayaçların Paleozoyik yaşlı Menderes Masifi’ne

ait metamorfitler olduğu belirtilmiştir. İzmir-Ankara zonunun GB uzantısı içinde yer alan

çalışma sahasının Mesozoyik yaşlı kaya toplulukları Menderes Masifi üzerinde allokton

olarak yer almakta ve normal bir stratigrafi göstermemektedir. Üst Kretase yaşlı kaya

topluluğu İzmir Flişi olarak tanımlanır. Batı Anadolu'da geniş bir yayılıma sahip fliş fasiyesindeki

bu birim, killi şist, fillit, metakumtaşı, çörtlü kireçtaşı, kireçtaşı, spilit, diyabaz,

serpantinitlerden oluşan, değişik boyutta ve yaşta platform karbonatlarının simgelediği

bloklar içeren kaya toplululuğundan oluşur. İzmir Flişi’nin bu yöredeki kalınlığı,

İSD-2013/6 jeotermal araştırma sondajının kuyu litolojisi ile kuyu içi jeofizik logları deneştirilerek

364 m olarak belirlenmiştir. Lokal olarak bu bölgede tanımlanmış olan Doğanbey

Burnu metamorfitlerinin kalınlığı aynı sondaj verilerine göre 380 m olarak tespit

edilmiştir. Senozoyik yaşlı birimler Alt Miyosen yaşlı konglomera, kumtaşı, miltaşı, silttaşı,

kiltaşı, linyit, kongresyonlu kireçtaşı ardalanmasından oluşan Bahçecik Formasyonu

ile başlar. Bu formasyon üzerine altta kırmızı, boz renkli konglomera, kumtaşı, yeşil

renkli kiltaşı, kömürlü seviyeler ve killi kireçtaşı ardalanmasından oluşan Orta Miyosen

yaşlı Yeniköy Formasyonu gelir. Stratigrafik olarak çalışçalışma sahalarındaki en genç oluşuklar

Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyonlardır.


Rapor Özellikleri
Rapor No 13704
Rapor Adı SEFERİHİSAR (İZMİR) AR:1203 NO`LU DOĞANBEY VE AR:1204 NO`LU KAVAKDERE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İSD-2013/6 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK JEOFİZİK CSAMT SONDAJ KUYU BİTİRME RAPORU
Yer - Konum İZMİR-SEFERİHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Metin BULUT Reyhan ÖZKAN Dilek BATUM Ahmet ÜÇER

SEFERİHİSAR (İZMİR) AR:1203 NO`LU DOĞANBEY VE AR:1204 NO`LU KAVAKDERE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İSD-2013/6 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13704
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 772,53TL


Etiketler: SEFERİHİSAR (İZMİR) AR:1203 NO`LU DOĞANBEY VE AR:1204 NO`LU KAVAKDERE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE İSD-2013/6 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU