• KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞ (MAHMUTLU) SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOFİZİK) ÇALIŞMASI


Alp-Himalaya tektonik kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz, jeotermal kaynaklar açısından zengin sayılabilecek konumdadır.

Orta Anadolu Bölgesi içinde yer alan Kırşehir ili ve çevresinde de önemli jeotermal potansiyele sahip sahalar bulunmaktadır. Bu bölge Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı’nın sınırlarını çizdiği Anadolu Bloğu’nun ortasında bulunmaktadır. Kırşehir ili ve çevresindeki önemli jeotermal potansiyele sahip sahalar; bölgenin kuzeyinde Çiçekdağı-Mahmutlu (62-76.5 ºC), Çiçekdağı-Bulamaçlı (42 ºC), batısında Kırşehir-Terme (59 ºC) ve Karakurt (50 ºC), doğusunda ise Mucur-Kıran (37 ºC) ve Nevşehir-Kozaklı jeotermal sahalarıdır (95 ºC).

Bölgenin havadan manyetik ve gravite verileri incelendiğinde, mağmatik sokulum olarak yorumlanabilecek kapanımlar görülmekte olup bu sokulum kütlelerinin çalışma sahası ve çevresinde ısı kaynağı olabileceği düşünülmüştür. Yine çalışma sahası ve çevresinde, genel doğrultuları KB-GD olan Neotektonik döneme ait fayların varlığı, traverten mostralarının mevcudiyeti, sıcak ve mineralli kaynakların oluşu, ısı akısı değerlerinin Türkiye ortalamasının üstünde olması, rezervuar ve örtü kaya özelliğindeki birimlerin bulunması bölgenin jeotermal enerji aramaları açısından uygun olduğunu göstermektedir.

Çiçekdağı-Mahmutlu sahasında da sıcaklıkları 61.5-62 ºC olan 2 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır.

Çiçekdağı-Mahmutlu sahasında 2005 yılında, 108 adet jeofizik-rezistivite DES ölçümü çalışmaları ile yapılan jeoloji çalışmaların sonuçlarına göre belirlenen noktalarda 2 adet araştırma sondajı (ÇM-1, ÇM-2) yapılmıştır. 2011 yılı Nisan ayı içerinde 2011-33-36 no.’lu proje kapsamında Büyük hamam ‘da 10 adet des noktası alınmış olup; 1250m.’lik bir sondaj daha önerilmiştir.

İnceleme alanı ve çevresinde jeolojik olarak, temelde Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı, Kırşehir masifi olarak bilinen metamorfik kayalar ile bu birimleri kesen volkanik ve magmatik birimler bulunmaktadır. Metamorfikler litostratigrafik olarak Kalkanlıdağ Formasyonu ve Bozçaldağ Formasyonu olarak adlandırılan birimlere ayrılmıştır. Bu temel birimler üzerinde ise, Senozoyik-Tersiyer yaşlı çökel birimleri uyumsuz olarak bulunmaktadır. Bu çökel birimleri, Alt-Orta Eosen yaşlı konglomera ve kumtaşından oluşan Baraklı Formasyonu, Orta-Üst Eosen yaşlı fosilli kireçtaşı, kumtaşı ve kiltaşından oluşan Çevirme Formasyonu, Oligosen yaşlı karasal çakıltaşı ve kumtaşından oluşan Deliceırmak Formasyonu ile karasal klastik, volkanik ve karbonat kayalarından oluşan Kızılırmak Formasyonu’dur. Tüm bu birimler üzerinde Kuvaterner yaşlı alüvyon ve travertenler uyumsuz olarak gelmektedir.

Bölgede yapılan sondajların birincisi ÇM-1 311.20 m de, ikincisi de ÇM-2 1149.00 m de tamamlanmıştır. Kuyudan 16 l/s (artezyen), 45 l/s (kompresörle) debide ve 73.2 0C sıcaklığında su elde edilmiştir. Çiçekdağı-Mahmutlu jeotermal sahasında, daha derinlerde olduğu düşünülen ikinci jeotermal anomalinin araştırılması için ÇM-2 nolu araştırma sondajı yapılmıştır. sondaj 1149 m’de bitirilmiştir. Kuyudan üretim olarak 33 l/s (artezyen), 85 l/s (kompresörle) debide ve 76.5 0C sıcaklıkta su elde edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11420
Rapor Adı KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞ (MAHMUTLU) SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOFİZİK) ÇALIŞMASI
Konu JEOTERMAL ENERJİ JEOFİZİK ÖZDİRENÇ JEOFİZİK DES JEOFİZİK PS
Yer - Konum KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2011
Yazarlar Hayrettin KARZAOĞLU Altan İÇERLER Ahmet ÖZCAN

KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞ (MAHMUTLU) SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOFİZİK) ÇALIŞMASI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11420
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 76,00TL


Etiketler: KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞ (MAHMUTLU) SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOFİZİK) ÇALIŞMASI