• KAHRAMANMARAŞ-OSMANİYE POLİMETAL MADEN ARAMALARI PROJESİ KAYIŞINDERE RUHSAT SAHASI HÜYÜKLÜ PORFİRİ Cu-Mo YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

Kahramanmaraş-Osmaniye Polimetal Maden Aramaları Projesi kapsamında

2010-2014 yılları arasında 13 adet ruhsat sahasında çalışmalar yürütülmüş ve

bunlardan Hüyüklü (Kayışındere) AR:201100379 numaralı ruhsat sahasında porfiri

tipte cevherleşmiş bir yataklanma ortaya çıkarılmıştır. 2010 yılında prospeksiyon

çalışmaları ile tespit edilen saha, 2011 yılında MTA adına ruhsatlandırılmıştır. Hüyüklü

Porfiri Cu-Mo yatağı; Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Hüyüklü köyü yakın güneyindedir.

Detaylı olarak çalışılan alan; Toros orojenik kuşağı içinde Doğu Torosların batı

kesiminde yer alır. Bölgede kendi içinde ekaylı yapılar sunan tektonik ilişkili farklı yaş

ve ortam koşullarında oluşmuş kayaçlarla temsil edilen allokton ve otokton konumlu

kaya birimleri bulunur. Yapısal olarak en altta Göksun ofiyolitik kayaçları yer

almaktadır. Bunların üzerinde ise; Malatya metamorfitleri gözlenmektedir. Bölgede yer

alan Esence granitoyidleri ise; tektonik üniteleri keser konumdadır. Tersiyer yaşlı

akarsu ve göl çökelleri ise tüm bu tektonik üniteleri açısal diskordansla örtmektedir.

Okyanus içi dalma-batma zonu üzerinde oluşan (SSZ-tipi) Göksun ofiyoliti; en alttan

en üste doğru sırası ile serpantinize olmuş tektonitler, ultramafik ve mafik kümülatlar,

izotrop gabro, levha dayk karmaşığı ve bazalttan riyolite değişen geniş bir volkanik

örtüden oluşmaktadır. Hüyüklü Porfiri Cu-Mo yatağı ise; bazikten asidiğe doğru geçiş

gösteren ve bazalt, bazaltik andezit, andezit, dasit ve riyolitlerle temsil edilen okyanusal

yay volkaniklerinin ve bunlarla ilişkili yarı derinlik kayaçlarının bir kısmının

mineralizasyonu sonucunda oluşmuştur. Arazi çalışmaları ve sondajlardan elde edilen

bilgilere göre sahada; potasik, fillik ve propilitik olmak üzere üç alteresyon zonu tespit

edilmiştir. Cevher mineralleri; stokwork silis-pirit-kalkopirit, sfalerit, galenit damarları ile

bunları kesen karbonat damarlarında pirit, kalkopirit, sfalerit ve galenit, fahlerz, çatlak

ve kırıklarda sıvama şeklinde ve kayaçta ise saçınımlar halinde gözlenmektedir.

Yapılan çalışmalarda ana cevher minerali olarak pirit, kalkopirit, sfalerit, galenit,

molibdenit, tali cevher minerali olarak arsenopirit, bornit, pirotin, manyetit, rutil, bizmut

ve aikinit gözlenmektedir. Ayrıca ikincil olarak markazit, kalkozin, kovellin ve hematit

oluşumları da tespit edilmiştir. İnceleme alanından alınan pirit ve kalkopirit

örneklerinden yapılan izotop çalışmalarından S32/S34 oranları 6,33-8,84 arasında

değişmektedir. Bu oranlar porfiri tipte cevherleşmelerde, çözeltilerin kaynağının büyük

oranda mağmatik kökenli olduğunu göstermektedir. Cevherleşmenin olası yaşının

tespit edilebilmesi için U-Pb yöntemi ile radyometrik yaşlandırma çalışmaları yapılmış

Rapor Özellikleri
Rapor No 13859
Rapor Adı KAHRAMANMARAŞ-OSMANİYE POLİMETAL MADEN ARAMALARI PROJESİ KAYIŞINDERE RUHSAT SAHASI HÜYÜKLÜ PORFİRİ Cu-Mo YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu BAKIR-MOLİBDEN
Yer - Konum KAHRAMANMARAŞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Özden VERGİLİ Mehmet Avni TAPTIK Hüseyin ÖCAL

KAHRAMANMARAŞ-OSMANİYE POLİMETAL MADEN ARAMALARI PROJESİ KAYIŞINDERE RUHSAT SAHASI HÜYÜKLÜ PORFİRİ Cu-Mo YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13859
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 4.036,22TL


Etiketler: KAHRAMANMARAŞ-OSMANİYE POLİMETAL MADEN ARAMALARI PROJESİ KAYIŞINDERE RUHSAT SAHASI HÜYÜKLÜ PORFİRİ Cu-Mo YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU