• ERZURUM ĠSPĠR KĠRAZLI YÖRESĠNDEKĠ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AĠT ALTIN BAKIR KURġUN ÇĠNKO MADENĠ BULUCULUK TALEBĠNE ESAS MADEN JEOLOJĠSĠ VE KAYNAK TAHMĠN RAPORU

 


2013 yılında Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından tekrar aramalara açılan eriĢim

sahaları içerisinden ümitli görülen 9 adet ruhsat sahası istenilmiĢ olup, bu ruhsatların 2014

yılında MTA adına ruhsatı alınmıĢtır. Bu ruhsatlar 2015 yılında birleĢtirilerek ER:3319015

eriĢim numarası ile AR-201400282 no‟lu Rize-Ġkizdere ruhsat sahası adıyla tek ruhsat olarak

birleĢtirilmiĢtir. Sahada çalıĢmalara 2014 yılında, 1/25.000 ölçekli jeolojik etüt ve tahkik

jeokimya çalıĢması ile baĢlanmıĢtır. Kirazlı – Bademli köyleri civarında yaklaĢık 5,64 km2‟lik

bir alterasyon sahası belirlenmiĢtir. 2014-2015 yıllarında, 1/5.000 ölçekli detay jeolojik ve

jeokimyasal etüt çalıĢmaları sonucunda sahada damar tipi altın-bakır-çinko cevherleĢmesiyle

iliĢkili Au-Ag-As-Cu-Pb-Zn anomalisinin varlığı belirlenmiĢ olup; anomalinin ve

cevherleĢmenin kaynağını oluĢturan Eosen yaĢlı, granitoid olduğu düĢünülmüĢtür. Yüzey

boyutları belirlenen damar tip Au-Cu-Zn cevherleĢmesinin düĢey boyutu ise 2016-2019 yılları

arasında 48 lokasyonda 106 adet toplam 21.192,10 m sondaj çalıĢması yapılarak

belirlenmiĢtir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13857
Rapor Adı ERZURUM ĠSPĠR KĠRAZLI YÖRESĠNDEKĠ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AĠT ALTIN BAKIR KURġUN ÇĠNKO MADENĠ BULUCULUK TALEBĠNE ESAS MADEN JEOLOJĠSĠ VE KAYNAK TAHMĠN RAPORU
Konu METALİK MADENLER
Yer - Konum ERZURUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Mehmet ASLAN,İsmail İZCİ,T.Ceyhun KARATOPRAK

ERZURUM ĠSPĠR KĠRAZLI YÖRESĠNDEKĠ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AĠT ALTIN BAKIR KURġUN ÇĠNKO MADENĠ BULUCULUK TALEBĠNE ESAS MADEN JEOLOJĠSĠ VE KAYNAK TAHMĠN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13857
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 9.456,10TL


Etiketler: ERZURUM ĠSPĠR KĠRAZLI YÖRESĠNDEKĠ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AĠT ALTIN BAKIR KURġUN ÇĠNKO MADENĠ BULUCULUK TALEBĠNE ESAS MADEN JEOLOJĠSĠ VE KAYNAK TAHMĠN RAPORU