• DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ MALATYA KULUNCAK AR: 44-2014-02 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ, JEOFİZİK) VE MK-2015/7 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları Projesi

kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile Malatya ili Kuluncak ilçesi sınırları içerisinde

yer alan, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait AR: 44-2014-02 no.lu jeotermal kaynak arama

ruhsat sahasının jeotermal potansiyelinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Malatya Kuluncak AR: 44-2014-02 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasını

da içine alan çalışma alanı ve civarında temelde karbonat kayalardan oluşan Jura yaşlı

Karapınar Kireçtaşı yer almaktadır. Karbonat platformunun üzerine, Üst Kretase’de

allokton olarak yerleşen ultramafit, kümülat gabro, bazik volkanik, listvenit, radyolarit ve

serpantinitlerden oluşan parçalanmış, eksik ofiyolit serisi tektonik olarak gelir. Üst

Kretase veya Orta Miyosen sırasında faaliyet gösteren mağmatik aktiviteye ait

hidrotermal akışkanların ultramafik kayaçları etkilemesiyle oluştuğu düşünülen Güvenç

Listveniti ofiyolitler içerisinden yükselerek yüzeylemektedir. Bunların üzerinde Üst

Kretase-Paleosen yaşlı Siyenitoyid-Trakit birimi bulunur. Orta-Üst Eosen yaşlı Tohma

Formasyonu inceleme alanı ve civarında geniş bir yayılım göstererek kendinden yaşlı

birimler üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Yamadağı Volkanitleri üyesi olan Obuz

volkaniti, intrüzif dayklar şeklinde gelişmiştir. Pliyosen yaşlı az tutturulmuş çökeller ise

çalışma alanının kuzeyinde geniş bir yayılımla tüm birimlerin üzerine gelir. Tüm bu

birimler üzerinde uyumsuzlukla yer almakta olan alüvyon ise inceleme alanı içerisinde

derelerde ve ovalarda gözlenir. Çakıl, kum, kil, silt türü malzemeden oluşmuştur. Yer yer

az tutturulmuş ve gevşektir. Çakıllar genellikle yuvarlak ve az köşelidir.

Jeotermal sistemi oluşturan ana unsurun derin tektonik hatlar olduğu

düşünülmektedir. Tohma Çayı’nın yatağının gelişmesini sağlayan derin faylar yeraltı

suyunun derinlere süzülerek gradyana bağlı ısınmasına ve ısınan akışkanın yoğunluk

farkından dolayı yükselmesine aracılık ederler. Ayrıca çalışma alanı ve civarında

yüzeyleyen siyenit dayklarının da jeotermal sisteme katkısı olduğu düşünülmektedir.

Jeotermal sistemin örtü kayacını Kuvaterner yaşlı alüvyon ile Pliyosen çökellerin ve OrtaÜst

Eosen yaşlı Tohma formasyonunun killi, marnlı ve çamurtaşlı seviyeleri

oluşturmaktadır. Kuluncak ofiyolitinin serpantinleşmiş zonları da yine örtü kaya

niteliğindedir. Sistemin rezervuar kayacını Jura-Kretase yaşlı Karapınar kireçtaşı

oluşturmaktadır. Üst Kretase-Paleosen yaşlı Siyenitoyid-Trakit birimi ve Alt-Orta

Miyosen yaşlı Obuz Volkaniti’nin kırık çatlaklı zonları da rezervuar özelliktedir.

Çalışmalar sonucunda elde edilen veriler sahanın jeolojisi ile birlikte

değerlendirmeye alınarak, Malatya-Kuluncak sahasının jeotermal enerji olanakları

açısından yorumlanmaya çalışılmıştır. Malatya Kuluncak AR: 44-2014-02 no.lu

jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yapılan jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaları

birlikte değerlendirilerek, K65 no.lu DES noktasına, akışkan elde etmeye yönelik,

1.250±250 m derinliğinde bir adet jeotermal araştırma sondajı önerilmiştir.

Etüt çalışmaları sonucu belirlenen lokasyonda MK-2015/7 jeotermal araştırma

sondajı gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar WR-6 kule tipi sondaj makinesi ile

gerçekleştirilmiş olup, kuyuda 1.410 m’ye kadar ilerlenmiştir. 09.01.2016 tarihinde kuyu

tabanı 1.410 m iken kuyuda yıkılma meydana geldiği için takım sıkışmış arkasından

sirkülasyon kesilmiş ve 8 m3 çamur kaçağı meydana gelmiş ve tüm çalışmalara rağmen

takım kurtarılamadığı için çözmeye karar verilmiştir. Rotary ters çevrilip takım

çözüldüğünde, kuyu tabanında 46 m takım kaldığı görülmüştür. Kuyuda kalan takımı

kurtarma veya kuyuyu saptırıp ilerleme mümkün olmadığından kuyu içi jeofizik log

ölçüleri alınarak kuyu bitirilmeye karar verilmiş ve ölçüler alınmadan önce kuyu 1.360

m’ye kadar temizlenmiştir. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 13832
Rapor Adı DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ MALATYA KULUNCAK AR: 44-2014-02 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ, JEOFİZİK) VE MK-2015/7 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ, JEOFİZİK
Yer - Konum MALATYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Ünsal TURALI Sedat ÖZTÜRK Orhan KILINÇ Hayrettin KARZAOĞLU Güvenç DEMİRKIRAN

DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ MALATYA KULUNCAK AR: 44-2014-02 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ, JEOFİZİK) VE MK-2015/7 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13832
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 320,20TL


Etiketler: DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ MALATYA KULUNCAK AR: 44-2014-02 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ, JEOFİZİK) VE MK-2015/7 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU