• BATTALGAZİ (MALATYA) AR: 44-2015-01, AR: 44-2015-02, AR: 44-2015-03 VE AR: 44-2016-01 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

Jeotermal enerji olanaklarının araştırılmasının amaçlandığı Malatya ili Battalgazi

ilçesi sınırlarında yer alan MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 4 adet jeotermal kaynak arama

ruhsat sahasında (AR: 44-2015-01, AR: 44-2015-02, AR: 44-2015-03 ve AR: 44-2016-

01) yapılan jeolojik harita alımı çalışmalarında, ruhsat sahalarının tamamında bir

jeotermal sistemin olabilirliği öngörülmüş, bunun sonucunda da jeofizik ve

hidrojeokimya çalışmaları planlanarak sondaj lokasyonu belirlemeye yönelik detay etüt

çalışmaları yapılmıştır.

Çalışma alanında temelde Paleozoyik yaşlı mermer ve şist ardalanmasından

oluşan Malatya Metamorfikleri’ne ait birimler yer almaktadır. Paleozoyik’te

metamorfizma geçiren bu temeli Üst Kretase yaşlı Baskil magmatitlerine ait

granitoyidler kesmekte ve yine Üst Kretase yaşlı Kömürhan Ofiyoliti tektonik olarak

üzerlemektedir. Bu birimlerin üzerine kumtaşı, kiltaşı, çamurtaşı volkanitlerden oluşan

Üst Kretase yaşlı Sağdıçlar formasyonuna ait birimler uyumsuzlukla gelmektedir. Bütün

bu birimleri uyumsuz olarak Orta Eosen-Oligosen yaşlı kireçtaşı, kumtaşı, marn ve killikumlu

kireçtaşından oluşan Kırkgeçit formasyonu ile Üst Miyosen yaşlı gölsel kireçtaşı,

olivinli bazalt, tüf ve tüfitlerden oluşan Karabakır formasyonuna ait volkanik ve

sedimanter kayaçlar örtmektedir. İstif, tüm birimleri uyumsuz bir şekilde örten,

Kuvaterner yaşlı yamaç molozu ve alüvyonlarla son bulur.

Çalışma alanı ve yakın civarında, sıcak su noktası (kaynak, kuyu) anlamında,

sıcaklıkları 20,8-22,5 °C arasında değişen 5 adet kaynak ve 1 adet de 21,3 °C sıcaklığa

sahip kuyu tespit edilmiştir.

Jeolojik, jeofizik ve hidrojeokimyasal verilerin birlikte değerlendirilmesi

sonucunda, AR: 44-2016-01 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat alanında alınmış olan

M198 no.lu düşey elektrik sondaj (DES) noktası yakın civarında bir adet jeotermal

enerji araştırma sondajı açılmasının, ruhsat sahalarının yer aldığı alandaki jeotermal

potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkısı olacağı sonucuna varılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13814
Rapor Adı BATTALGAZİ (MALATYA) AR: 44-2015-01, AR: 44-2015-02, AR: 44-2015-03 VE AR: 44-2016-01 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOLOJİ-JEOFİZİK JEOTERMAL
Yer - Konum BATTALGAZİ (MALATYA)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi TEMMUZ 2019
Yazarlar Serkan KARACA Adnan USLU Levent İLDEŞ Ömer KESGİN Emin HÖKELEKLİ Ragıp YILDIZ

BATTALGAZİ (MALATYA) AR: 44-2015-01, AR: 44-2015-02, AR: 44-2015-03 VE AR: 44-2016-01 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13814
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 288,80TL


Etiketler: BATTALGAZİ (MALATYA) AR: 44-2015-01, AR: 44-2015-02, AR: 44-2015-03 VE AR: 44-2016-01 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU