• KAHRAMANMARAġ-GÖKSUN-FINDIKLIKOYAK KÖYÜ S:201201296 (ER:3079520) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AĠT GRAFĠT KAYNAK KESTĠRĠM ve MADEN JEOLOJĠSĠ RAPORU


Grafit, doğal halde bulunan kristalin karbonun üç formundan biridir. Diğer iki formu

kömür ve elmastır. Grafit genel olarak mikrokristalin veya amorf; kristalin yumru veya

damar; kristalin pul olmak üzere üç formda oluĢmaktadır. Farklı fiziksel ve kimyasal

özelliklerinden dolayı çeĢitli sanayilerde önemli bir role sahiptir. Grafit okside Ģartlarda 600

C0‘de çözünür, okside olmayan koĢullarda 3550 C‘de ergir, 4500 C‘de buharlaĢır ve kaygan

bir dokuya sahiptir. Grafit baĢlıca döküm kalıplarının yüzeyinde, refrakter malzemelerde,

motor yağlarında, kalemlerde, bataryalarda, firen balatalarında, mil yataklarında, iletken

kaplamalarda ve krözelerde kullanılmaktadır (Endonezya).

Türkiye'de grafit çalıĢmalarının, Maden Dairesi ve MTA Genel Müdürlüğü kayıtlarına

göre, 1941 yılında baĢlamıĢ ve 22'yi aĢkın bölgede ekonomik değere sahip, az sayıda yatağın

varlığı saptanmıĢtır. Bunlar, özellikle Ġnebolu - Abana, Yozgat - Akdağmadeni, ÇığmıĢ -

Bandırma, Kütahya - AltıntaĢ - Oysu, Muğla - Milas, Adıyaman - Sincik, Ġzmir - Tire,

Ġstanbul - Çatalca, Aydın - Germencik ve Artvin yörelerinde bulunmaktadır (DPT).

Ruhsat sahası 1/100.000 ölçekli M36, 1/25.000 ölçekli M36-b2,paftasında yer alır.

1521.25 Ha‘dır. 2017-32-13-24/29 Proje numarası ile yürütülen çalıĢmalar 18 ay sürmüĢtür.

ÇalıĢmalar; ruhsat sahasına en yakın (17 km) olması nedeniyle KahramanmaraĢ ili

Göksun ilçesinden yürütülmüĢtür.

2012 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından Grafit için ruhsatlandırılan bu saha

2017 ve 2018 yıllarında Türkiye de ilk sayılacak Grafit için sondajlı çalıĢmalar yapmıĢtır. Bu

çalıĢmanın amacı KahramanmaraĢ ili Göksun ilçesi Fındıklıkoyak köyünde S:201201296

(ER:3079520) numaralı ruhsat sahası içerisinde yayılım sunan Grafit cevherleĢmesinin

yayılım alanlarının tesbiti, Rezerv/Tenör/Rmax ve Grafitik karbon içeriğinin belirlenerek

ekonomiye kazandırılması hedeflenmiĢtir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13817
Rapor Adı KAHRAMANMARAġ-GÖKSUN-FINDIKLIKOYAK KÖYÜ S:201201296 (ER:3079520) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AĠT GRAFĠT KAYNAK KESTĠRĠM ve MADEN JEOLOJĠSĠ RAPORU
Konu ÇEVRE JEOLOJİSİ JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum KAHRAMANMARAġ-GÖKSUN-
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Muhittin YIĞMATEPE-

KAHRAMANMARAġ-GÖKSUN-FINDIKLIKOYAK KÖYÜ S:201201296 (ER:3079520) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AĠT GRAFĠT KAYNAK KESTĠRĠM ve MADEN JEOLOJĠSĠ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13817
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 7.692,80TL


Etiketler: KAHRAMANMARAġ-GÖKSUN-FINDIKLIKOYAK KÖYÜ S:201201296 (ER:3079520) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AĠT GRAFĠT KAYNAK KESTĠRĠM ve MADEN JEOLOJĠSĠ RAPORU