• ELAZIĞ-BASKİL YÖRESİNDEKİ AR: 201901427 (ER: 3387951) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR (Fe) MADENİNİN BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK TAHMİN RAPORU

Ruhsat sahası Doğu Toros Orojenik Kuşağında yer alır ve Elazığ-Baskil bölgesini kapsar.

Sahada Paleozoyik-Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı litostratigrafik birimler yer alır. Baskil bölgesi

polimetalik mineralizasyonların gözlendiği bir madencilik provensidir. Sahadaki

cevherleşmeler, Torid Platformu içerisindeki Geç Kretase yaşlı Baskil ve Bilaser Tepe

magmatitleriyle ilişkilidir. Felsik bileşimli Bilaser Tepe Magmatitleri, mafik ve ortaç bileşenli

Baskil Magmatitlerini kesmektedir. Ruhsat sahasındaki cevherleşmeler kökensel olarak

birbirinden farklı 3 sektöre ayrılmıştır. Ruhsat alanının güneyinde izlenen Geli Mahallesi porfiri

tip cevherleşmeler; kuzey sektörde yer alan Tütün Tepeleri IOCG cevherleşmeleri ve

kuzeydoğu sektördeki Beyaz Sırtı Fe oksit - Cu içeren damar tip cevherleşmeleridir. Porfiri tip

cevherleşmeler ekonomik olarak önemsiz görünmektedir. Granitik kütle içerisindeki Beyaz Sırtı

Fe-oksit ve Cu içeren kuvars damarlarının mezotermal koşullarda oluştukları düşünülmekte ve

Fe açısından küçük ölçeklide olsa ekonomik bir potansiyel oluşturma eğilimindedir. Beyaz Sırtı

cevherleşme alanında %14,30 Fe tenörlü 1.711.200 ton kaynak tahmin edilmiştir. Tütün

Tepeleri Fe-oksit-Cu cevherleşmeleri, diyoritik kayaçların kuvars-diyorit porfir bileşimli

intrüziflerce kesilmesiyle ilişkilidir. Bu cevherleşmeler, yaygın olarak diyoritlerde gelişmiş

rejyonal sodik-kalsik alterasyon (aktinolit-epidot-klorit-manyetit) içerisindeki ender manyetit

damarları ile yoğun manyetit saçınımları şeklindedir. Geç evrede gelişen potasik alterasyon

(biyotit-kuvars-klorit-K-feldispat-anhidrit) daha lokal alanlarda izlenir ve sodik-kalsik

alterasyonu maskeler. Bu durum hibrid potasik-kalsik (biyotit-aktinolit-manyetit) alterasyon

birlikteliğine yol açmıştır. Sahada dar alanlarda izlenen serisitik alterasyon ise önceki

alterasyonları üzerler ve serisit-karbonat-kuvars-hematit birlikteliği sunar. Sodik-kalsik

alterasyonda cevher minerali olarak yaygın manyetit, ender sülfid (pirit-arsenopirit-kalkopiritsfalerit-

galen) mineralleri izlenirken, M-tipi (aktinolit-manyetit) damarlar bu zonda

karakteristiktir. Potasik alterasyon zonunda ise geç evre sülfid cevherleşme ürünü olan kuvarsmolibdenit±

pirit±kalkopirit damarları (B-tipi) ile kuvars-pirit±kalkopirit±arsenopirit (D-tipi)

damarları ve ender manyetit saçınımları bulunur. Tütün Tepeleri cevherleşmeleri IOCG tipi bir

yataklanmaya örnektir ve kalk-akali bileşimli çarpışma sonrası genişlemeli bir ortamı temsil

eden Bilaser Tepe magmatitleri ile ilişkilidir. Tütün Tepeleri cevherleşme alanında %10,24 Fe

tenörlü 56.034.680 ton kaynak tahmin edilmiştir. Saha genelinde toplam (Beyaz Sırtı ve Tütün

Tepeleri sektörlerinde); ortalama %10,36 Fe tenörlü 57.745.880 ton kaynak tahmin edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13797
Rapor Adı ELAZIĞ-BASKİL YÖRESİNDEKİ AR: 201901427 (ER: 3387951) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR (Fe) MADENİNİN BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu MADEN KARMAŞIĞI POLİMETAL MADEN ARAMALARI
Yer - Konum ELAZIĞ-BASKİL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Dr. Nail YILDIRIM Mahmut EROĞLU Tahsin AKSOY

ELAZIĞ-BASKİL YÖRESİNDEKİ AR: 201901427 (ER: 3387951) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR (Fe) MADENİNİN BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13797
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 5.472,98TL


Etiketler: ELAZIĞ-BASKİL YÖRESİNDEKİ AR: 201901427 (ER: 3387951) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR (Fe) MADENİNİN BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK TAHMİN RAPORU