• UŞAK-MERKEZ-KAYAAĞIL KÖYÜ İR: 2011/64/İ1 NUMARALI JEOTERMAL RUHSAT ALANINA AİT KAYNAK KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU

Uşak Belediye Başkanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında
11.08.2011 tarihinde imzalanan sözleşme gereği, Uşak Belediyesi’ne ait İR: 2011/64/İ1
no.lu jeotermal kaynak işletme ruhsatının bulunduğu 1/25.000 ölçekli K22-c1 ve K22-c2
paftalarında 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve
Uygulama Yönetmeliği hükümleri kapsamında jeotermal alanın çevresel etkilerle
kirlenmesinin önlenmesi, korunması ve geliştirilmesine yönelik jeolojik, hidrojeolojik,
jeotermal ve jeokimyasal çalışmaları içerecek şekilde kaynak koruma alanları çalışması
yapılmıştır.
Ruhsat alanının içinde kaldığı bölgede Paleozoyik birimlerini, gözlü gnays, gnays,
çeşitli şist ve mermerler, Mesozoyik birimlerini ise Üst Kretase yaşlı dolomitik kireçtaşları
ve ofiyolitik kaya oluşturmaktadır. Senozoyik, Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı birimlerle
temsil olunur. Tersiyer Miyosen ve Pliyosen yaşlı çökel ve volkanik kayaçlardan meydana
gelir. Konglomera ve kumtaşı ardalanması ile başlayan Kuvaterner, tüf ve bazaltlardan
oluşan volkaniklerle devam eder. Traverten, taraça, eski ve yeni alüvyonlar en genç
oluşuklardır.
Uşak-Merkez-Kayaağıl jeotermal ruhsat alanındaki jeotermal sistem tektonik
kontrollü olup, jeotermal akışkanın yüzeye çıkmasını, yayılmasını sağlayan en önemli
yapısal unsur Ilıcaksu Deresi’ni oluşturan yaklaşık D-B yönlü faydır. Sahada ayrıca
jeotermal sistemin gelişmesini sağlayan diğer tektonik hatlar D-B uzanımlı faylara dik
gelişmiş K-G, KB-GD uzanımlı faylardır. Bunlardan KB-GD uzanımlı fay Kayaağıl köyü
civarında gözlenmektedir.
Proje çalışmaları sırasında sahadaki 2 tanesi Uşak Belediyesi’ne, 1 tanesi özel şahsa
ait olan toplam 3 adet kuyuda gerçekleştirilen ölçümlerde suların sıcaklıklarının 37,3-50,1
C arasında değişmekte olduğu ve en yüksek sıcaklıkta akışkanın İUJ-2 (Alperen)
kuyusundan elde edildiği belirlenmiştir. Sahada örneklenen suların pH değerleri 6,81-8,19
arasında, elektriksel iletkenlik (EC) değerleri ise 392-4.580 μmho/cm arasında değişmekte
olup Uşak Belediyesi’ne ait her iki kuyu da (İUJ-1, İUJ-2) mineralce zengin sulara sahiptir.
Kuyulardan elde edilen akışkan Kayaağıl köyü civarında yapılacak olan termal
tesislerde kullanılacaktır.
Koruma alanları çalışması kaynak ve sıcak su sondajlarının her türlü kirletici dış
etkenlerden korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla
bu çalışmada da doğal çıkış ve kuyuların her türlü kirletici dış etkenlerden korunması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması, potansiyel alanın belirlenerek koruma altına alınması
amacıyla sahanın litolojik özellikleri, kayaçların geçirimliliği, çatlak ve kırık sistemleri gibi
unsurlar göz önüne alınarak bu zonlarda alınması gerekli önlemler belirlenmiştir.
Uşak Belediyesi’ne ait İR: 2011/64/İ1 no.lu jeotermal kaynak işletme ruhsatı
sahasında yapılan koruma alanları etüt çalışmaları sonucunda belirlenen koruma alanları
zonları ile uyulması gereken kurallara dikkat edilmesi bölge için önemli bir ekonomik
değer olan sıcak suyun, uzun yıllar kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi
bakımından büyük önem taşımaktadır.
2
Bu çalışma ile belirlenen I., II. ve III. derece koruma alanı sınırı 1/10.000 ölçekli
topografik harita üzerine işaretlenmiş, zon sınırlarında alınması gereken tedbirler ve
öneriler ile birlikte izin verilecek hususlar tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No DR11619
Rapor Adı UŞAK-MERKEZ-KAYAAĞIL KÖYÜ İR: 2011/64/İ1 NUMARALI JEOTERMAL RUHSAT ALANINA AİT KAYNAK KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL
Yer - Konum UŞAK-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi NİSAN 2013
Yazarlar Levent İLDEŞ Artun ORAKCI Ö.Faruk TAMGAÇ Murat AKAR Hasan ÜNAL

UŞAK-MERKEZ-KAYAAĞIL KÖYÜ İR: 2011/64/İ1 NUMARALI JEOTERMAL RUHSAT ALANINA AİT KAYNAK KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11619
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 269,03TL


Etiketler: UŞAK-MERKEZ-KAYAAĞIL KÖYÜ İR: 2011/64/İ1 NUMARALI JEOTERMAL RUHSAT ALANINA AİT KAYNAK KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU