• AFŞİN – ELBİSTAN KIŞLAKÖY AÇIK KÖMÜR İŞLETMESİ 2. KISIM II. ve III. BÖLÜM ŞEV STABİLİTESİ ÇALIŞMASI

Maden iĢletmelerinde, kazısı yapılan malzemenin fiziksel ve mekanik davranıĢlarının
incelenip, jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin de dikkate alınarak Ģev dizaynlarının
yapılması büyük önem taĢımaktadır. Böyle bir uygulama neticesinde emniyet ile
maliyet arasındaki optimum nokta belirlenerek iĢletmenin devamlılığı en güvenli
Ģekilde sağlanmıĢ olur.
Elektrik Üretim A.ġ., AfĢin-Elbistan Linyitleri ĠĢletmesine bağlı KıĢlaköy Açık Ocağının
kalıcı Ģevlerinde 33 400 – 46 060; 35 600 – 46 060 ile 33 400 – 43 000; 35 600 – 43
000 koordinatları arasında kalan kesimde, duraylı Ģev geometrilerinin oluĢturulması
ve bunun için gerekli tasarım parametrelerinin belirlenmesi bu raporun konusunu
oluĢturmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda çalıĢma alanının 1/2000 ölçekli detay jeoloji haritası
yapılmıĢtır. Ġnceleme alanının tabanında Orta Triyas-Üst Kretase yaĢlı beyaz renkli
Andırın kireçtaĢları yer almaktadır. Üzerine uyumsuz olarak gelen Neojen yaĢlı
birimler alttan üste doğru; kırmızı kahve renkli killi-kumlu-çakıllı birim, turkuvaz renkli
taban kili, linyit horizonu, gri gidya, bej gidya ve kireçtaĢlarıdır. Kuvaterner yaĢlı
birimler çalıĢma sahasının batısında akarsu çökelleri, doğusunda ise çoğunlukla
yamaç molozları-alüvyon yelpazesi ile temsil edilmektedir. ÇalıĢma sahasının doğusu
havza kenarı olup, KıĢlaköy fayına yaklaĢık olarak paralel, eğim atımlı ve BKB-DGD
doğrultulu normal fayların denetiminde ĢekillenmiĢtir. Kalıcı Ģevler bu fayların
doğrultularına yaklaĢık paralel bir konumda oluĢturulmuĢtur.

Rapor Özellikleri
Rapor No DR11244
Rapor Adı AFŞİN – ELBİSTAN KIŞLAKÖY AÇIK KÖMÜR İŞLETMESİ 2. KISIM II. ve III. BÖLÜM ŞEV STABİLİTESİ ÇALIŞMASI
Konu KÖMÜR LİNYİT ŞEV STABİLİTESİ ZEMİN ETÜDÜ KÖMÜR LİNYİT
Yer - Konum AFŞİN – ELBİSTAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EKİM, 2009
Yazarlar İbrahim AKBULUT Tahsin AKSOY Dr. Ahmet ONAK Dr. Dinçer ÇAĞLAN İlker ÇAM Tolga ÖLMEZ J Nuray Nur ARICI

AFŞİN – ELBİSTAN KIŞLAKÖY AÇIK KÖMÜR İŞLETMESİ 2. KISIM II. ve III. BÖLÜM ŞEV STABİLİTESİ ÇALIŞMASI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11244
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.530,75TL


Etiketler: AFŞİN – ELBİSTAN KIŞLAKÖY AÇIK KÖMÜR İŞLETMESİ 2. KISIM II. ve III. BÖLÜM ŞEV STABİLİTESİ ÇALIŞMASI