• AMASYA-MERZİFON-OSMANOĞLU , AMASYA-MERZİFON-AKSUNGUR, AMASYA-MERZİFON-UZUNYAZI , AMASYA-SULUOVA-KERİMOĞLU , AMASYA-SULUOVA-KURNAZ , AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY-GÜBLÜCE , AMASYA-MERZİFON-KARATEPE,AMASYA-MERZİFON-SARIKÖY  JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

ÖZ
Çalışma alanının kuzeyinde 53 °C’lik Havza jeotermal sahası, batısında 42 °C’lik
Hamamözü jeotermal sahası, güneyinde 37,8 °C’lik Amasya-Gözlek sahası ve 40,1 °C’lik
Amasya-Terziköy sahası ve kuzeydoğusunda 38 °C’lik Ladik sahası bulunmaktadır.
Çalışma sahasının doğusunda Kuzey Anadolu Fayı’nın üzerinde bulunan Tokat-Niksar
çek ayır havzasının güney kanadında 30 °C ve 24 °C sıcaklığında ve EC’si 6.000 μS/cm
olan kaynak çıkışları bulunmaktadır. Çalışma sahasında 2014 yılında MTA tarafından
yapılan kömür sondajında alınan kuyu içi termik log ölçüsünde 1.071 metrede 65,9 °C
sıcaklık tespit edilmiştir. Çalışma alanının kuzey-kuzeybatısında bulunan Tavşandağı
Bakırçay köyüne yakın, özel sektöre ait yapılan sondajda termik profile göre 300-350
metrelerde en yüksek 68,09 °C ölçülmüştür. Bu veriler ışığında Merzifon çek-ayır
havzasının jeotermal potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine
kazandırılması için detaylı jeotermal etüt ile birlikte jeofizik ve hidrojeokimyasal etütler
yapılmış ve sondaj yapılacak yerler belirlenmiştir.
Amasya ili, Merzifon, Suluova ve Gümüşhacıköy ilçeleri, Aksungur, Kurnaz,
Sarıköy, Karatepe, Güblüce, Osmanoğlu, Kerimoğlu ile Uzunyazı köyleri ve çevrelerini
içerisine alan, 2014 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından alınan Amasya-Merzifon-
Osmanoğlu ARA.05.00.2014.JEO.3 ve Amasya-Merzifon-Aksungur
ARA.05.00.2014.JEO.4 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ile 2015 yılında
MTA Genel Müdürlüğü tarafından alınan Amasya-Merzifon-Uzunyazı
ARA.05.00.2015.JEO.2, Amasya-Suluova-Kerimoğlu ARA.05.00.2015.JEO.3, Amasya-
Suluova-Kurnaz ARA.05.00.2015.JEO.4, Amasya-Gümüşhacıköy-Güblüce
ARA.05.00.2015.JEO.5, Amasya-Merzifon-Karatepe ARA.05.00.2015.JEO.6 ve
Amasya-Merzifon-Sarıköy ARA.05.00.2015.JEO.7 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat
sahalarında gerçekleştirilen jeoloji, jeofizik, hidrojeokimyasal etüt çalışmaları ile ruhsat
sahalarındaki jeotermal sistemin araştırılması, potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve
ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmıştır.
İnceleme alanı, Sakarya kıtası ile İzmir-Ankara-Erzincan okyanusunun
kayaçlarını içine alan ve güneyde bulunan Neotetis’e ait okyanusal litosferin Kretase
boyunca Sakarya kıtasının altında tüketildiği bir alanda bulunmaktadır (Şengör ve Yılmaz
1981). Sakarya kıtasının temelini Permo-Triyas yaşlı Tokat metamorfitleri, Permiyen
yaşlı Gelinsini Formasyonu ve Triyas yaşlı Karakaya Formasyonu oluşturmaktadır. Alt
Karbonifer’de Sakarya kıtasında oluşan Hersiniyen orojenezi sonrasında transgresyonla
Permiyen’de kırıntı ve karbonatlardan oluşan Gelinsini Formasyonu çökelmiştir.
Triyas’taki gerilme kuvvetlerinin artmasıyla havza derinleşmiş, kırıntı, karbonat, volkanit
ile Paleozoyik ve Permiyen yaşlı olistolitlerden oluşan Karakaya Formasyonu
oluşmuştur. Orta-Üst Triyas’ta neritik karbonatların gelmesiyle Triyas havzası
kapanmıştır. Liyas’taki transgresyonla Orta Jura-Alt Kretase yaşlı (Soğukçam
Formasyonu) şelf, yamaç ve pelajik kireçtaşları çökelmiştir. Bunların yanısıra güneydeki
okyanus Kretase boyunca tüketilmiş olup, yığışım prizması ve melanjlar oluşmuştur
(Hakyemez ve diğerleri, 1986). Turoniyen sonrası sıkışmanın devam etmesiyle
kalkalkelen nitelikteki ada-yayı volkanizması ve yay önü/ardı çökelleri oluşmuştur.
Melanjlaşma ve ada yayı volkanizması Üst Kretase’deki dalma batmanın iki
göstergesidir. Yığışımın üzerine neritik karbonatlar çökeldikten sonra Paleosen’deki fliş
çökelimi devam etmiştir. Daha sonra volkanizmanın devam etmesi, yelpaze deltası
çökelleriyle birlikte derin denizel ortam kapanmaya başlamıştır. Bölgede Paleosen ve Alt
Eosen döneminde biriken sıkışma ile birlikte ofiyolitler Lütesiyen öncesi temel üzerine
retroşariye olmuştur (Yılmaz ve Tüysüz, 1984). Bu olay Kırşehir Masifi ile Sakarya
Kıtası’nın kıta kıta çarpışmasını göstermekte ve İzmir-Ankara-Erzincan okyanusun
2
kapanmasına işarettir. Lütesiyen’de sığ denizel birimlerden sonra Üst Eosen-Oligosen’de
sıkışmanın iyice artmasıyla asidik mağma sokulumuyla (Tavşandağı granitoyidi) havza
yükselmiştir. Üst Miyosen-Pliyosen’de karasalların üzerine gölsel jipsli seviyeler ve
Kuvaterner’de güncel çökeller gelmiştir.
Rapora konu olan 8 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahası hidrojeokimyasal
etüt çalışmaları sonunda sıcaklığı 22,4 °C olan 1 adet sıcak ve mineralli, sıcaklıkları 20,3
°C ile 29,4 °C arasında olan 10 adet mineralce fakir sıcak su (akroterm) tespit edilmiştir.
Çalışma alanında örneklenen suların baskın anyon ve katyonları dikkate alındığında 87
tanesi kalsiyum bikarbonatlı, 12 tanesi magnezyum bikarbonatlı, 10 tanesi sodyum
bikarbonatlı, 3 tanesi sodyum sülfatlı, 1 taneside magnezyum sülfatlı sudur. Kimyasal
analiz sonuçlarına göre çizilen Piper diyagramına göre 101 adet numune karbonatlı ve
sülfatlı, 11 adet numune tuzlu ve sodalı, 1 adet numune ise karışık sular sınıfında yer
almaktadır.
Etüt çalışmalarında jeolojik olarak hedef seçilen alanlarda, belirlenen profil hatları
üzerinde gerçekleştirilen jeofizik elektrik düşey elektrik sondaj (DES) ve doğal potansiyel
(SP) uygulamalar ile ruhsat sahalarının görünür özdirenç ve yapı kesitleri ortaya
konulmuş ve Amasya-Merzifon-Uzunyazı ARA.05.00.2015.JEO.2, Amasya-Merzifon-
Osmanoğlu ARA.05.00.2014.JEO.3, Amasya-Suluova-Kerimoğlu
ARA.05.00.2015.JEO.3, Amasya-Merzifon-Sarıköy ARA.05.00.2015.JEO.7 ve
Amasya-Suluova-Kurnaz ARA.05.00.2015.JEO.4 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat
sahalarında jeotermal açıdan önemli olabilecek anomaliler elde edilmiştir. Jeoloji,
hidrojeokimya, jeofizik DES ve SP çalışmalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda
çalışılan 8 ruhsatın 5 tanesinde (Amasya-Merzifon-Uzunyazı ARA.05.00.2015.JEO.2,
Amasya-Merzifon-Osmanoğlu ARA.05.00.2014.JEO.3, Amasya-Suluova-Kerimoğlu
ARA.05.00.2015.JEO.3, Amasya-Merzifon-Sarıköy ARA.05.00.2015.JEO.7 ve
Amasya-Suluova-Kurnaz ARA.05.00.2015.JEO.4) toplam 10 adet sondaj lokasyonu
önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13766
Rapor Adı AMASYA-MERZİFON-OSMANOĞLU , AMASYA-MERZİFON-AKSUNGUR, AMASYA-MERZİFON-UZUNYAZI , AMASYA-SULUOVA-KERİMOĞLU , AMASYA-SULUOVA-KURNAZ , AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY-GÜBLÜCE , AMASYA-MERZİFON-KARATEPE,AMASYA-MERZİFON-SARIKÖY JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOFİZİK JEOTERMAL ETÜT JEOFİZİL DES JEOFİZİK SP
Yer - Konum AMASYA-MERZİFON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Fatih Mehmet ÖZİÇLİ Hayrettin KARZAOĞLU Aydın ÇİÇEK Adnan GÜVEN

AMASYA-MERZİFON-OSMANOĞLU , AMASYA-MERZİFON-AKSUNGUR, AMASYA-MERZİFON-UZUNYAZI , AMASYA-SULUOVA-KERİMOĞLU , AMASYA-SULUOVA-KURNAZ , AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY-GÜBLÜCE , AMASYA-MERZİFON-KARATEPE,AMASYA-MERZİFON-SARIKÖY JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13766
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.063,56TL


Etiketler: AMASYA-MERZİFON-OSMANOĞLU, AMASYA-MERZİFON-AKSUNGUR, AMASYA-MERZİFON-UZUNYAZI, AMASYA-SULUOVA-KERİMOĞLU, AMASYA-SULUOVA-KURNAZ, AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY-GÜBLÜCE, AMASYA-MERZİFON-KARATEPE, AMASYA-MERZİFON-SARIKÖY JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU