• GİRESUN-TİREBOLU-GÜDÜL RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU


ÖZ

Bu çalışma ile Giresun-Harkköy maden yatağının, masif cevher kısmının olabileceği düşünülerek, 2011 
yılında MTA Genel Müdürlüğü’ ne kazandırılan 6 adet ruhsat sahası maden jeolojisi yönünden 
incelenerek sahalarda ekonomik bir cevherleşmenin olup olmadığı araştırılmıştır.

Ruhsat sahaları birbirine birleşik olduğundan dolayı, Giresun G41-b1,b2 paftaları içinde bulunan 
ruhsatlar birleştirilerek yaklaşık 140 km2lik alanda 1/10.000 ölçekli yarı detay maden jeolojisi 
haritası yapılmış ve yüzeylenen formasyonlar litolojik özellikleri göz önünde tutularak ayrıntılı 
olarak haritalanmıştır.

İnceleme alanı, Geç Kretase-Tersiyer yaş aralığında oluşan volkanik ve tortul birimler ile bunları 
kesen intrüzif kayaçlarla temsil edilir. Yörede, tabandan tavana doğru uyumlu olarak Güven,(1993) 
tarafından adlandırılan Geç Kretase yaşlı dasit-riyodasitik bileşimde lav ve piroklastiklerden 
oluşan Kızılkaya Formasyonu, bazaltik-andezitik lav ve piroklastikleri ile kırmızı renkli 
çamurtaşı-kiltaşı-andezitik tüf ve kumtaşı ara seviyeleri içeren Çağlayan Formasyonu, Pontidler’de 
ikinci asidik faza karşılık gelen, çamurtaşı-tüf-tüfit-kiltaşı-kumtaşı mercekleri içeren, 
dasitik-riyodasitik-riyolit-trakitik bileşimde piroklastiklerin oluşturduğu Tirebolu Formasyonu yer 
alır. Üst Kretase yaşlı bu volkanikler üzerine türbiditik çökel kayaçlarından oluşmuş 
Maestriştiyen-Paleosen yaşlı Bakırköy Formasyonu uyumlu olarak gelir. Tabanında ince ve orta 
katmanlı yarı pelajik kireçtaşları yer alır. Birim yukarıya doğru killi 
kireçtaşı-kiltaşı-kumtaşı-tüf-tüfit şeklinde devam etmektedir. Sahanın en genç birimi Eosen yaşlı 
bazaltik-andezitik lav ve piroklastiklerinden oluşan Kabaköy Formasyonu olup, tüm birimleri uyumsuz 
olarak örtmektedir. Bu birimler Geç Kretase-Tersiyer yaşlı bazik bileşimli intrüzifler tarafından 
kesilmiştir.

Doğu Pontid Tektonik Birliği’ne ait Kuzey Zon'da yer alan inceleme alanında, magmatik ve volkanik 
faaliyetler Üst Kretase-Eosen dönemine aittir. Çalışma alanı, bazik, asidik ve sedimanter 
kayaçlarla temsil edilir. Sahada kıvrım tektoniğinden çok kırık tektoniği gelişmiştir. KB-GD, KD-GB 
ve D-B olmak üzere üç farklı doğrultuda gelişmiş kırık sistemleri  mevcuttur.  Faylar;  ters,  
normal  ve  doğrultu  atımlıdır.  Doğrultu  atımlı  fayların
doğrultuları 15o-30o KB, eğimleri ise GB'dır. Ters faylar, 65o-75oKB doğrultulu olup, KD’ya

eğimlidir. Normal faylar, D-B doğrultulu K’e  eğimlidir. Sahadaki cevherleşmeler,  içinde bulunduğu 
asidik birimlerle eş yaşlı kırık sistemleriyle ilişkilidir.

Sahada cevherleşmeler, Geç Kretase yaşlı dasitik-riyolitik subvolkanik birimler ile eş yaşlı 

kırıkların, hidrotermal çözeltideki sülfit mineralleri (Cu,Pb,Zn) tarafından doldurulmasıyla 
stockwork (ağsal) ve dissemine olarak gelişmiştir. Ağsal yapıların yoğun olduğu alanlarda ayrışma 
(hidrotermal) ürünleri; silisleşme, killeşme ve hematitleşmedir. Jeokimyasal analizlerde baz 
metallerin yanında değerli metaller olarak Au ve Ag bulunur. Mineral parajenezi; pirit, galenit, 
sfalerit, kalkopirit ve fahlerz’ dir. Mineral süksesyonu; piritI-piritI, kalkopiritII-PiritIII, 
kalkopiritII, galenit, sfaleritI-sfaleritII-piritIV şeklindedir.

Cevherleşmelerin stratigrafisi, tektonik özellikleri, alterasyon zonlanması, minerallerin oluşum 
ısısı, cevher doku ve özellikleri dikkate alındığında, cevherleşmeler, su yüzeyine çıkmamış 
(subseafloor) ağsal, damarcıklı (stockwörk) ve dissemine tipte cevherleşmelerdir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13760
Rapor Adı GİRESUN-TİREBOLU-GÜDÜL RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum GİRESUN-TİREBOLU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Deniz GÖÇ Mustafa K. ÖZKAN Mustafa ÖZKAN Şenol KARSLI Zeki YILMAZ Abdullah DURSUN Fırat BULUT Dr. Okan DELİBAŞ

GİRESUN-TİREBOLU-GÜDÜL RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13760
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 627,31TL


Etiketler: GİRESUN-TİREBOLU-GÜDÜL RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU