• GİRESUN-GÖRELE-ESELİ (AR:201300238, ER:1144199) VE AKKÖY (AR:201300239, ER:3287446) RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ

ÖZ
Bu çalışmada, Giresun bölgesinde potansiyel alan olarak belirlenen, Eseli
(AR:201300238,ER:1144199) ve Akköy(AR:201300239,ER:3287446) no’lu ruhsat sahaları,
maden jeolojisi yönünden incelenerek sahada ekonomik bir cevherleşmenin olup olmadığı
araştırılmıştır.
Her iki ruhsat sahası birbirine çok yakın olduğundan dolayı litolojik, tektonik ve
cevherleşme özellikleri benzer özellikler gösterir. Ruhsat sahası Geç Kretase-Tersiyer yaşlı
magmatik, volkanik ve sedimanter birimlerle temsil edilir. İnceleme alanı tabanda Geç
Kretase yaşlı bazaltik-andezitik lav ve piroklastikleri ile mercekler şeklinde kumtaşı-kiltaşımarn
ardalanmasından oluşan Çatak Formasyonu ile başlar ve yukarıya doğru uyumlu olarak
kırmızı renkli mikritik çamurtaşı, marn ve kiltaşı ara seviyeleri içeren dasitik-riyolitik
bileşimde lav ve piroklastiklerden oluşan Kızılkaya Formasyonuna geçer ve bu birimin üstüne
yine uyumlu olarak bazalt-andezit lav ve piroklastiklerinden oluşan Çağlayan Formasyonu
gelir. Tüm bu birimler Geç Kretase-Eosen yaşlı bazik intrüzifler tarafından kesilmiştir. Sahayı
oluşturan birimler, dere yataklarında bulunan polijen çakıllı alüvyon malzemeler tarafından
uyumsuz olarak örtülmüştür.
Doğu Pontid Tektonik Birliği’ne ait Kuzey Zon'da yer alan inceleme alanında
magmatik ve volkanik faaliyetler Üst Kretase-Eosen dönemine aittir. Çalışma alanı bazik,
asidik ve sedimanter kayaçlarla temsil edilir. Sahada kıvrım tektoniğinden çok kırık tektoniği
gelişmiştir. KB-GD, KD-GB ve D-B olmak üzere üç farklı doğrultuda gelişmiş kırık
sistemleri mevcuttur. Faylar; ters, normal ve doğrultu atımlıdır. Doğrultu atımlı fayların
doğrultuları 15o-30o KB, eğimleri ise GB'dır. Ters faylar 65o-75oKB doğrultulu olup, KD’ya
eğimlidir. Normal faylar, D-B doğrultulu kuzeye eğimlidir. Sahadaki cevherleşmeler, içinde
bulunduğu asidik birimlerle eş yaşlı kırık sistemleriyle ilişkilidir.
Sahada cevherleşmeler Geç Kretase yaşlı dasitik-riyolitik subvolkanik birimler ile eş
yaşlı kırıkların hidrotermal çözeltideki sülfit mineralleri(Cu,Pb,Zn) tarafından doldurulması
ile stockwork(ağsal) ve dissemine olarak gelişmiştir. Ağsal yapıların yoğun olduğu alanlarda
ayrışma(hidrotermal) ürünleri; silisleşme, killeşme ve hematitleşmedir. Pasalardan alınan
örneklerde cevher minerali olarak; galenit, sfalerit ve az miktarda kalkopirit ve gang minerali
olarak; kuvars ve pirit gözlenmektedir. Jeokimyasal analizlerde baz metallerin yanında değerli
metaller olarak Au ve Ag bulunur. Mineral parajenezi; pirit, galenit, sfalerit, kalkopirit ve
fahlerzdir. Mineral süksesyonu; piritI-piritII, kalkopirit I-piritIII, kalkopiritII, galenit, sfaleritIsfaleritII-
piritIV şeklindedir.
VI
Cevherleşmelerin stratigrafisi, tektonik özellikleri, alterasyon zonlanması, minerallerin
oluşum ısısı, cevher doku ve özellikleri dikkate alındığında cevherleşmeler; kırık zonları
boyunca gelişmiş(Eseli) ve su yüzeyine çıkmamış(subseafloor), ağsal damarcıklı(stockwork)
ve dissemine tipte bir cevherleşmelerdir(Akköy).

Rapor Özellikleri
Rapor No 13761
Rapor Adı GİRESUN-GÖRELE-ESELİ (AR:201300238, ER:1144199) VE AKKÖY (AR:201300239, ER:3287446) RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum GİRESUN-GÖRELE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Deniz GÖÇ Mustafa K. ÖZKAN Oktay PARLAK Şenol KARSLI Zeki YILMAZ Mustafa ÖZKAN Semih HAMZAÇEBİ Cengiz BOYSAN

GİRESUN-GÖRELE-ESELİ (AR:201300238, ER:1144199) VE AKKÖY (AR:201300239, ER:3287446) RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13761
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 739,50TL


Etiketler: GİRESUN-GÖRELE-ESELİ (AR:201300238, ER:1144199) VE AKKÖY (AR:201300239, ER:3287446) RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ