• KARAAĞAÇ (GÖMEÇ-BALIKESİR) AR: 10/0003 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BGK-2011/9 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

Çalışma, Balıkesir ilinin batısında yer alan Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç
beldesi civarında, Balıkesir İl Özel İdaresi tarafından Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü’ne verilmiş olan AR: 10/0003 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında
gerçekleştirilmiştir. Sahanın jeotermal enerji potansiyelinin araştırılması ve akışkan
elde edilebilmesinin amaçlandığı birden çok meslek disiplini kapsar. Jeolojik
prospeksiyon, jeotermal enerji açısından potansiyel oluşabilecek alanlarda detay jeolojik
etüt, hidrojeoloji, hidrojeokimya ile başlayan çalışmalar, jeofizik etüt çalışmalarla
sürdürülmüş ve sondaj çalışmaları ile sonuçlandırılmıştır.
Çalışma alanının temeli Triyas yaşlı Karakaya Formasyonu’na ait kayaçlarla
temsil olunur. Bu birim genel olarak sarı, boz, kahverengi ve gri renkli, ince-orta
katmanlı ve sık kıvrımlı alttan üste doğru metamorfizması gittikçe azalan ilksel halini
kısmen korumuş metaçakıltaşı, metakumtaşı, meta çamurtaşı, kumlu kireçtaşı, kumtaşı,
kireçtaşı ile aglomera, meta volkanit, metatüfitlerden oluşur ve içerisinde Permiyen
yaşlı kireçtaşı blokları bulunur. Bu birimi Tersiyer yaşlı volkanik kayaçlar ve
sedimanter kayaçlar uyumsuz olarak örter. Tersiyer yaşlı birimler alttan üste doğru
Hallaçlar volkanitleri, Yürekli dasiti, Ballıca formasyonu ve Aliağa formasyonu
şeklinde sıralanır. Hallaçlar volkanitleri; yer yer altere andezit, dasit, bazaltik andezit
bileşimli lav ve piroklastiklerden, Yürekli dasiti; dasit, riyodasit ve riyolitlerden
meydana gelir. Ballıca formasyonu kötü boylanmış, az yuvarlaklaşmış değişik türden
çakıllar bulunduran çakıltaşı ve kumtaşlarından oluşan akarsu çökelleri niteliğindedir.
Aliağa Formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, tüf, tüfit, kiltaşı ve gölsel
kireçtaşlarından oluşur. Ruhsat sahası ve civarındaki en genç oluşuklar ise Kuvaterner
yaşlı alüvyonlardır.
Jeotermal sistemin rezervuar kayaçlarını Triyas yaşlı Karakaya Formasyonu
içerisindeki kırık ve çatlaklı kesimlerin oluşturduğu belirlenmiştir. Sahanın örtü
kayaçlarını ise Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı yer yer altere altere andezit, dasit,
bazalltik andezit bileşimli lav ve piroklastiklerden oluşan Hallaçlar volkanitleri ile Orta
Miyosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşlarından oluşan Ballıca formasyonu ve Orta-Üst
Miyosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, tüf, tüfit ve gölsel kireçtaşı fasiyesinde
gelişmiş Aliağa formasyonu oluşturur.
Ruhsat sahasında Uyuz Hamamı olarak bilinen hamam içinde, iki adet doğal
çıkış yer almakta olup, toplam debileri yaklaşık 1-2 l/sn.’dir. Kaynak başında ölçülen
sıcaklık 30 oC’dir. Bu suların kimyasal özelliklerini ortaya koymak maksadıyla Uyuz
Hamamı (Karaağaç) olarak bilinen doğal çıkışlı kaynak suyundan bir adet su numunesi
(KG-1) alınmıştır.
Bu numuneye ait kimyasal analiz sonuçları ve etüt sonrası sahada
gerçekleştirilen jeotermal araştırma sondajından (BMK-2011/9) elde edilen akışkana ait
kimyasal analiz sonuçları ile birlikte değerlendirilmiştir. Bu iki örneğin kimyasal analiz
sonuçları değerlendirilerek yüzey ve yer altı suları ilişkilendirilmiştir. Her iki su
örneğinin major iyonlar bakımından katyonlarının sıralamasının rNa>rMg>rCa>rK ve
anyonlarının sıralamasının rHCO3>rSO4>rCl şeklinde ve iki örneğin de sodyum
bikarbonatlı sular sınıfında olduğu tespit edilmiştir. Uyuz Hamamı kaynağının yüzeye
çıkış sıcaklığı 30 oC olup uygulanan kimyasal jeotermometre uygulamaları sonucunda,
rezervuar sıcaklığının silis jeotermometrelerine göre 37-90 oC arasında olabileceği
hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13716
Rapor Adı KARAAĞAÇ (GÖMEÇ-BALIKESİR) AR: 10/0003 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BGK-2011/9 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK SONDAJ KUYU BİTİRME RAPORU
Yer - Konum BALIKESİR-GÖMEÇ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Metin BULUT Engin PURTUL Mustafa DESTUR Esra Burcu YILMAZ

KARAAĞAÇ (GÖMEÇ-BALIKESİR) AR: 10/0003 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BGK-2011/9 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13716
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 280,44TL


Etiketler: KARAAĞAÇ (GÖMEÇ-BALIKESİR) AR: 10/0003 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BGK-2011/9 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU