• ÇOBANLAR (KARGI-ÇORUM) RUHSATI (AR:200905252) DETAY MADEN JEOLOJİ RAPORU

2009-2013 Yılları arasında yürütülen "Orta Pontidler Metalik Maden Potansiyeli ve
Metalojenezinin Belirlenmesi" projesi kapsamında, Kargı (Çorum) ilçesinin kuş uçumu
17 km kuzeydoğusundaki Çobanlar köyünün (Kargı/Çorum) güneybatısında izlenen
demir zuhurları incelenmiş ve saha aynı yıl MTA adına ruhsatlandırılmıştır.
Bu çalışma kapsamında, intrüzif-karbonatlı kayaçlar dokanağında izlenen skarn tip
demir zuhuru ile kuvars damarlarına bağlı olarak gelişen damar tip (Au-Ag-Sb-As-Zn)
cevherleşmenin bulunduğu bölge, jeokimya (dere sedimanı-kayaç) ve sondaj
çalışmaları ile araştırılarak, olası ekonomik bir cevherleşme ve/veya cevherleşmelerin
(skarn Fe-Cu, damar tip baz (Cu-Pb-Zn) ve/veya kıymetli metal (Au-Ag)) bulunması
amaçlanmıştır.
İnceleme alanı ve yakın civarında yer alan kayaçlar göreceli olarak yaşlıdan gence
doğru Aktaş formasyonu (Üst Permiyen-Alt Triyas), Gümüşoluğu formasyonu (Triyas),
Bekirli formasyonu (Triyas-Liyas), Kirazbaşı Karmaşığı (Üst Kretase), Pirinçlik
granitoyidi (Üst Kretase-Paleosen), kuvars damarları, Akyörük bazaltı (Miyo-Pliyosen)
ve Kuvaterner oluşuklar şeklindedir.
Bölgenin maden potansiyeli belirlemek amacıyla, öncelikle tahkik dere sedimanı
jeokimya çalışması yapılmıştır.
Demir cevherleşmesi, Pirinçlik granitoyidinin Aktaş formasyonuna ait mermer-kireçtaşı
birimleri ile olan dokanaklarında izlenir. Kalölen mevki-Kavaklar mevki arasında, Sivri
Tepe, Yel Tepe ve Kurugöl mevkinin kuzeybatısında izlenen cevherleşme, kontakt
metamorfizmaya bağlı olarak gelişen metasomatizma sonucu oluşan skarn zonlarında
gözlenir. Genellikle ekzoskarn şeklinde izlenen demir cevherleşmesi, endoskarn olarak
granitoyidler içinde de gözlenir.
Damar tip altın cevherleşmesi Çobanlar köyünün doğusunda, Kulunboğduğu Tepe’nin
güneydoğu yamaçlarından başlayıp, Sarıkaya Tepe ve Türbe Tepe doğrultusunda
uzanan, mm-<40 m genişliğinde ve kesikli olarak 3 km uzunluğunda, ince taneli-masif
görünümlü, genelde beyaz-açık gri-gri renkli, oksidasyona uğradıkları yerlerde açık
kahve-kahve-kırmızımsı kahve-kirli sarı renkli kuvars damarlarından oluşur. Kuvars
damarları Aktaş ve Bekirli formasyonlarına ait şist, kalkşist ve kireçtaşı/mermer türü
kayaçları keserler.
ii
Kuvars damarlarından yongalama şeklinde derlenen jeokimyasal kayaç örneklerinde
Cu:<5-29 ppm, Pb:<10-157 ppm, Zn:9-133 ppm, Mo:<5-12 ppm, As:<20-1690 ppm,
Sb:5-1250 ppm, Ag:<1 ppm ve Au:<40-180 ppb değerleri saptanmıştır. Kuvars
damarlarından doğrultularına dik olacak şekilde alınan oluk örneklerde, Cu:3-66 ppm,
Pb:3-75 ppm, Zn:21-135 ppm, As:231-1581 ppm, Sb:14-2310 ppm, Au:<40-1990 ppb
aralıklarında değerler elde edilmiş, Mo ve Ag değerleri ise dedeksiyon limitleri altında
kalmıştır. Oluk hatlarının analiz sonuçlarına göre, As, Sb ve Au değerleri pozitif bir ilişki
gösterir. Ayrıca, oluk hatlarından alınan XRD örneklerinde kuvars, götit, hematit ve kalsit
tespit edilmiştir.
Kuvars damarlarının yanal ve düşey devamlılıklarının takibi amacıyla, sondaj
çalışmaları ile eş zamanlı Jeofizik İndüksiyon Polarizasyon (IP) etüdü yapılmıştır. Etüt
sonucunda, devamlılığı aranan silisli zonların, metabazalt, metalav, şist ve mermer’den
oluşan çevre formasyonlarına göre daha yüksek özdirenç değeri gösterdiği ve bu
özelliği ile çevre kayaçlardan ayırt edilebildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, şistlerin
yüksek şarjabilite özelliği ve silisli zonların düşük sülfür içeriği nedeniyle, yapının çevre
ile yüklenebilirlik anlamında bir kontrastına rastlanılmamıştır.
Kuvars damarlarının düşey devamlılıklarını araştırmak amacıyla 2013’de 8 lokasyon 10
kuyuda toplam 1154 m karotlu sondaj yapılmıştır.
CS-3 sondaj kuyusu hariç, diğer kuyularda değişik derinliklerde kuvars damarları
kesilmiştir. CS-2A, CS-2B, CS-3, CS-6 ve CS-7 sondaj kuyularında Au değeri tespit
edilmemiştir. Bununla birlikte, CS-2B sondaj kuyusunda Au değeri alınamayan
örneklerin (CS-2B-21 ve 21A örnekleri) kupelasyon analizinde, sırasıyla 0.6 ve 0.7 gr/t
Au belirlenmiştir. CS-1, CS-1A, CS-2, CS-4 ve CS-5 kuyularında Au:<40-850 ppb ve
Ag:<1-21.6 ppm aralığında değişen değerler saptanmıştır. Tüm kuyularda analiz
sonuçları diğer elementler açısından değerlendirildiğinde genelde Au, Ag, Zn, Sb ve As
arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır.
Yüzeydeki görünümü nedeniyle ekonomik potansiyel içermesi düşünülen damar tip
mineralizasyonun sondajlarından elde edilen Au, Ag, Pb, Zn ve Cu içeriklerinin ya değer
içermemesi ve/veya küçük-değişken olması ya da zon oluşturmaması nedeniyle, rezerv
ve tenör hesaplaması yapılmamıştır.
2009 Yılından itibaren ruhsat sahasında yürütülen detay maden arama faaliyetleri, 2013
yılında yapılan çalışmalar ile tamamlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13701
Rapor Adı ÇOBANLAR (KARGI-ÇORUM) RUHSATI (AR:200905252) DETAY MADEN JEOLOJİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİ ALTIN
Yer - Konum ÇORUM-KARGI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018

ÇOBANLAR (KARGI-ÇORUM) RUHSATI (AR:200905252) DETAY MADEN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13701
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.828,78TL


Etiketler: ÇOBANLAR (KARGI-ÇORUM) RUHSATI (AR:200905252) DETAY MADEN JEOLOJİ RAPORU