• KIRKLARELİ-MERKEZ AR: 201339002, AR: 201339003 VE AR: 201339004 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE KMA-2014/2 JEOTERMAL GRADYAN, KMA-2014/7 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU

Trakya Havzası, batıda Yunanistan sınırları içindeki metamorfik Rodop Masifi,
kuzeyde Bulgaristan ve Türkiye sınırları içinde metamorfik-granitik kayaçlardan olusan
Istranca Masifi, güneyde Marmara Denizi ve İstanbul Paleozoyik’i ile sınırlı bir
Tersiyer Havzasıdır. Bu coğrafik sınırlar içinde yer alan Trakya Havzası, batıya dogru
Yunanistan, güneybatıya dogru Saros Körfezi ve Ege Denizi boyunca uzanmaktadır.
Trakya Havzası’nın temelini Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı metamorfik ve magmatik
kayaçlar oluşturur. Temel kayalarını havzada, kuzeyde Istranca Dağları’nda, batıda
Rodop Masifi’nde, güneyde Kuzey Anadolu Fay zonu ile Sakarya Kıtası’nda ve doğuda
İstanbul Boğazı çevresinde görmek mümkündür.
İnceleme alanının bulunduğu bölgede, bilinen jeotermal doğal çıkış ya da sondaj
kuyusu bulunmamaktadır. Bununla beraber jeotermal unsurlardan genç volkanik
birimler ve aktif tektonik yapılar da görülmemektedir. Ancak çalışma sahasının yer
aldığı bölgede açılmış olan derin petrol ve kömür kuyularında jeotermik gradyan
değerlerinin ortalamanın üzerinde olması dikkat çekici olmuş, yine çalışma sahası ve
çevresinde, genel doğrultuları KB-GD olan Kırklareli Fay Zonunun varlığı, rezervuar ve
örtü kaya özelliğindeki birimlerin bulunması, bölgenin jeotermal enerji aramaları
açısından araştırılmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait
AR: 201339002, AR: 01339003 ve AR: 201339004 no.lu jeotermal kaynak arama
ruhsat sahalarında öncelikli olarak gerçekleştirilen etüt (jeoloji-jeofizik) ve ardından
gerçekleştirilen gradyan ve jeotermal araştırma sondajları ile ruhsat sahalarının
jeotermal olanaklarının ortaya konması amaçlanmıştır.
Çalışma alanının yer aldığı bölgede temelde Paleozoyik yaşlı çeşitli gnays ve
şistlerden oluşan Tekedere Grubu ve pembe, beyaz renkli, iri feldspat fenokristalleri
içeren, gnaysik granitlerden oluşan Şeytandere Metagraniti yer almaktadır. Temel
birimlerin üzerine açısal uyumsuzlukla, Orta Eosen yaşlı, bej, beyaz, sarı, gri renkli,
tabanda volkanik kırıntılı, kumlu, killi kireçtaşı, kumtaşı ve marndan oluşan İslambeyli
Formasyonu ve Üst Eosen yaşlı beyaz, grimsi beyaz, gri, krem, yer yer sarı renkli, bol
fosilli, kumlu-killi, resifal kireçtaşlarından oluşan Kırklareli Kireçtaşı gelmektedir.
Eosen birimleri aynı zamanda jeotermal sistemin rezervuarı özelliğindedir. Kırklareli
Kireçtaşı üzerine, Oligosen yaşlı, inceleme alanında gözlenmeyen ancak yakın civarda
mostra veren, beyaz renkli oolitik kireçtaşı ile bej renkli, kalın tabakalı, bol Congeria’lı
tüfit, kum, kil, marn ara seviyeli kireçtaşlarından oluşan Pınarhisar Formasyonu ve yine
inceleme alanında yüzeylenmeyen, ancak KMA-2014/2 jeotermal gradyan sondajında
ve KMA-2014/7 jeotermal araştırma sondajında kesilen, sarı, gri, açık kahverengi
renkli, yer yer kömür bantlı, kum, silt ve kil ardalanmasından oluşan Süloğlu
Formasyonu gelmektedir. Bu birimlerin üzerine çalışma alanında gözlenmeyen, ancak
jeotermal açıdan örtü birim özelliğindeki Üst Miyosen’e ait beyaz, sarımsı gri renkli,
çamurlu kumtaşı ve karbonatlı kiltaşı ara seviyeli, gölsel kireçtaşlarından oluşan Sinanlı
Formasyonu ile inceleme alanında küçük bir alanda yüzeyleyen, sarımsı beyaz, beyaz
renkli, çapraz tabakalı kumtaşı, killi kumtaşı ile kırmızımsı, yeşilimsi renkli, laminalı
kiltaşı ve az tutturulmuş çakıltaşı merceklerinden oluşan Ergene Formasyonu ve
Pliyosen yaşlı, kırmızı, kahverengi, açık kahverengi, sarı, yer yer beyaz renkli, yer yer
çapraz katmanlı, kötü boylanmalı, kırmızımsı kil-mil matriksli, tutturulmamış çakıltaşı,
çakıl ile kumtaşı ve kiltaşından oluşan ve çalışma alanında oldukça geniş bir alan
kaplayan Trakya Formasyonu diskordansla gelmektedir. Tüm bu birimleri özellikle dere
yataklarında Kuvaterner yaşlı alüvyon açısal uyumsuzlukla örtmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13681
Rapor Adı KIRKLARELİ-MERKEZ AR: 201339002, AR: 201339003 VE AR: 201339004 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE KMA-2014/2 JEOTERMAL GRADYAN, KMA-2014/7 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK SONDAJ
Yer - Konum KIRKLARELİ-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Lütfi TAŞKIRAN Gürsel ARSLAN Ünsal TURALI Adnan GÜVEN Arzu ABDİ Ali AKAR

KIRKLARELİ-MERKEZ AR: 201339002, AR: 201339003 VE AR: 201339004 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE KMA-2014/2 JEOTERMAL GRADYAN, KMA-2014/7 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13681
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 476,96TL


Etiketler: KIRKLARELİ-MERKEZ AR: 201339002, AR: 201339003 VE AR: 201339004 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE KMA-2014/2 JEOTERMAL GRADYAN, KMA-2014/7 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU