• ERZURUM - KARS ( HORASAN-PASİNLER-NARMAN-OLTU-SARIKAMIŞ ) CİVARININ GENEL JEOKİMYA RAPORU

Çalışma alanı coğrafik olarak Doğu Anadolu’nun KD’ sunda yer almakta olup,
kuzeyde Şenkaya (Erzurum), doğuda Sarıkamış (Kars) Güneyde Horasan (Erzurum)
ve batıda Narman ve Pasinler (Erzurum) ilçeleri arasında yaklaşık 3300 km2 lik bir
alanı kapsamaktadır.
İnceleme alanında temeli tipik bir yığışım karmaşığı niteliğinde olan Erzurum-
Kars ofiyolit zonu oluşturur ve gabro, mikrogabro/diyabaz, peridotit, granitoyid,
ofiyolitli melanj ile glokofanlı yeşil şist ve metakırıntılı kayalar tektonik dilimler halinde
konumlanır. İlk tektonik biçimlenmeyi izleyen Kampaniyen’de, gabro-diyabaz
topluluğu üzerinde sığ denizel çökellerle başlayıp, olistolitler içeren türbiditik kumtaşı,
silttaşı ve radyolaryalı çamurtaşlarıyla devam eden istifi, daha sonraki hareketler
sonucu ofiyolitik kayalar tektonik olarak yeniden üzerler. Zon kapsamındaki kayalarla
tektonik ilişkili olan ve Bartoniyen-Priyaboniyen yaşlı sığ denizel kırıntılılar tarafından
uyumsuzlukla örtülen deniz altı yelpazesi/yelpaze deltası karakterli Geç Paleosen(?)-
Erken Eosen yaşlı çökellerin, alttaki olistolitli türbiditik istifin Erken Tersiyer’de
çökelmiş olan en üst kesiminin temsilcisi olduğu düşünülmektedir (Şekil 1, 2).
Oligosen-Orta Miyosen döneminde Oltu-Narman havzası karasal çökelime ve
volkanizmaya sahne olmuştur. Genelde fluviyal ve gölsel çökellerden oluşan bu
havzada çökeller ve volkanitler Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı volkanik kayalar
tarafından uyumsuzlukla örtülür. En üstte ise Pliyo-Kuvaterner ve Kuvaterner
çökelleri uyumsuzlukla yer alır.
2004 yılında H47-c2, c3, H48-a1, a4 paftalarında, 2005 yılında G47-d4, H47-c4,
d3, d4 paftalarında, 2006 yılında H48-a2, b1, d3, d4 paftalarında, 2007 yılında ise
H48-a3, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, d1 ve d2 paftalarında genel jeokimyasal
prospeksiyon çalışmaları yapılmıştır. Doğu Anadolu yığışım karmaşığı olarak da
adlandırılan çalışma alanından toplam 2675 adet dere sedimanı örneği ve 62 adet
kayaç örneği alınmıştır.
Genel jeokimyasal prospeksiyon sonucunda alınan örneklerin gelen
neticelerinin değerlendirmeleri sonucunda tespit edilen 22 adet anomali sahasında
tahkik çalışmaları yapılmıştır.
Bu rapor 2004 ve 2011 yılları arasında yapılan genel jeokimyasal
prospeksiyon çalışmalarını ve anomali sahalarında yapılan tahkik çalışmalarını
içermektedir

Rapor Özellikleri
Rapor No 13605
Rapor Adı ERZURUM - KARS ( HORASAN-PASİNLER-NARMAN-OLTU-SARIKAMIŞ ) CİVARININ GENEL JEOKİMYA RAPORU
Konu JEOKİMYA, GENEL
Yer - Konum ERZURUM - KARS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar ÖZKÜMÜŞ, S. ASLAN, M. CENGİZ, İ.

ERZURUM - KARS ( HORASAN-PASİNLER-NARMAN-OLTU-SARIKAMIŞ ) CİVARININ GENEL JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13605
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 693,75TL


Etiketler: JEOKİMYA, GENEL, ERZURUM, HORASAN, OLTU, NARMAN, PASİNLER, KARS, SARIKAMIŞ