• ŞAPHANE (ESKİKÖY)-ÇİĞDEMLİK (OĞUZLAR-ÇORUM) RUHSATI (AR: 201300657) MADEN JEOLOJİSİ FİNAL RAPORU

Türkiye’nin Kuzey Orta kesimi Geç Kretase-Erken Tersiyer sırasında Neotetis Okyanus kollarının kapanması nedeniyle birkaç farklı kıtasal parçadan oluşmuştur (Şengör ve Yılmaz, 1981). Neotetis Okyanus kollarının farklı zamanda kapanması nedeniyle, kıtasal bloklar farklı tektonik, magmatik ve sedimanter gelişim göstermişlerdir. Bölge ofiyolit yerleşimleri ve magmatik (intrüzif-volkanik) aktiviteler geçirerek karmaşık bir yapı kazanmıştır. Bu kompleks deformasyon yapıları, çarpışma zonu (sutur zonları) boyunca oluşan kalıntı havzaların sedimanter istiflerinde kısmen korunmuştur.
Çalışma alanı böyle kompleks deformasyon yapıların izlendiği farklı kıtasal blokların birleştiği bir bölge olan Orta-İç Karadeniz bölgesinde Çorum ilinin Oğuzlar ve İskilip ilçeleri arasında, Çorum’un kuş uçumu 35 km kuzeybatısında yer alır.
İnceleme alanı ve civarında Triyas yaşlı Devecidağ karışığı ve Geç Kretase yaşlı Artova ofiyolitli karmaşığı ile bunların her ikisini birden örten/kesen Eosen-Kuvaterner yaş aralığında oluşmuş çökel ve magmatik kayaçlar gözlenir.
Devecidağ karışığına ait kayaçlar, ofiyolitik kayaçlar üzerinde tektonik olarak bulunur. Bu temel üzerinde yer alan örtü birimleri ise Eosen yaşlı Alacahöyük formasyonu ve Bayat formasyonu (Bayat volkanitleri) ile başlayıp, Miyosen yaşlı Kızılırmak formasyonu, Dodurga formasyonu ve Bozkır formasyonuyla devam edip, tüm birimleri uyumsuz olarak örten Kuvaterner yaşlı alüvyon ile son bulur.
Ruhsat sahasında Bayat formasyonu lav/piroklastik (Bayat volkanitleri)-sedimanter (Çatkara üyesi) özellikte olup, bazalt-bazaltik trakiandezit, bazaltik andezit, trakiandezit, trakiandezit-trakit ve dasit bileşimindeki lav-piroklastik kayaçlar tarafından temsil edilir (Kuşcu, 2011). Ruhsat sahasında izlenen granitporfir ve diyoritporfir (Dededağ granitoyidi olarak tanımlanmıştır) türü kayaçlar Bayat volkanitlerini keser.
Şaphane (Eskiköy) ve Çiğdemlik köyleri (Oğuzlar/Çorum) civarında kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı olarak sıklıkla izlenen ve ruhsat sahasındaki cevherli zonları oluşturan beyaz-açık gri-gri renkli, ince taneli, masif, yer yer ise breşik olan kuvars damar/damarcıkları cm-≤4 m kalınlığındadır. Hem birbirlerini hem de yan kayacı ağsal olarak kesen ve yer yer geniş silisli zonlar oluşturan mm-cm kalınlığındaki damarcıklar ile altere alanlar da cevherleşme yönünden önemlidir. Kuvars damar/damarcıkları, Miyosen yaşlı Kızılırmak ve Bozkır formasyonları hariç, Bayat volkanitleri ve diyoritporfir birimlerini keser.
ii
Ruhsat sahasında, cevherleşme ve alterasyon açısından önemli alanlar Çiğdemlik sektörü, Akbayırın Dere sektörü, Şaphane sektörü, Çatal Tepe sektörü, Tırıgın Tepe sektörü, Kavakdağı-1 sektörü, Kavakdağı-2 sektörü, Mağara Tepe sektörü, Akkuş Tepe sektörü, Karaçam Tepe sektörü ve Erenler sektörüdür.
Arazi-mikroskobik gözlemler ile birlikte jeokimya analizleri ve XRD sonuçları birlikte değerlendirildiğinde (cevherleşme şekli-alterasyon türü-mineral parajenezine göre), Şaphane-Çiğdemlik cevherleşmesi, epitermal koşulları yansıtan “damar tip kıymetli metal (Au) mineralizasyonu” olarak tanımlanmıştır (Kuşcu, 2011).
Üç bölgede gerçekleştirilen toprak jeokimya çalışmalarında, Mağara Tepe ile Karaçam Tepe ve Erenler sektörlerinde herhangi bir Au değeri elde edilmezken, Çiğdemlik sektörünün kuzey kısmı ile Akbayırın Derenin güneydoğu-doğu kısmından alınan 7 örnekte 40-640 ppb arasında Au saptanmıştır.
2013 Yılında, Şaphane (Eskiköy) ve Çiğdemlik köyleri arasında kalan ve sondaj faaliyetleri ile araştırılan silisli zonların takibi amacıyla, pilot çalışma olarak Jeofizik İndüksiyon Polarizasyon (IP) etüdü yapılmıştır. Etüt sonucunda, yüzeyde gözlenen silisli zonların derine doğru jeofizik açıdan takip edilebilir bir kalınlık göstermediği sonucuna varılmış olup, Şaphane ve Çiğdemlik köyleri arasında kalan bölgenin potansiyel içermediği belirlenmiştir. Şaphane köyü yakınlarında nispeten büyük ve derin bir anomali ile Çiğdemlik mahallesi yakınlarında orta derinliklerde nispeten küçük bir anomali saptanmıştır.
Ruhsat sahasında 2011’de 18 lokasyon 24 kuyuda 2430 m, 2012’de 38 lokasyon 47 kuyuda 7173 m ve 2013’de 27 lokasyon 35 kuyuda 4140 m karotlu sondaj çalışmaları yapılmış ve cevherleşme/alterasyon açısından önemli alanların (Çiğdemlik sektörü, Akbayırın Dere sektörü, Şaphane sektörü, Çatal Tepe sektörü, Kavakdağı-2 sektörü, Mağara Tepe sektörü, Akkuş Tepe sektörü, Karaçam Tepe sektörü ve Erenler sektörü) düşey yöndeki devamlılıkları kontrol edilmiştir.
Ruhsat sahasında yürütülen detay maden arama faaliyetleri 2013 yılında yapılan çalışmalarla tamamlanmış, Çiğdemlik ve Şaphane sektörleri cevherleşmelerinin buluculuğa esas alanları oluşturduğu tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13601
Rapor Adı ŞAPHANE (ESKİKÖY)-ÇİĞDEMLİK (OĞUZLAR-ÇORUM) RUHSATI (AR: 201300657) MADEN JEOLOJİSİ FİNAL RAPORU
Konu KIYMETLİ METAL (ALTIN) CEVHERLEŞMESİ
Yer - Konum ÇORUM-OĞUZLAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar KUŞCU, E. URKAN, V. ÇELİK, Y.

ŞAPHANE (ESKİKÖY)-ÇİĞDEMLİK (OĞUZLAR-ÇORUM) RUHSATI (AR: 201300657) MADEN JEOLOJİSİ FİNAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13601
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 561,00TL


Etiketler: ŞAPHANE, ESKİKÖY, ÇORUM, ALTIN CEVHERLEŞMESİ, KIYMETLİ METAL