• ŞAPHANE (ESKİKÖY)-ÇİĞDEMLİK (OĞUZLAR-ÇORUM) RUHSATI (AR: 201300657) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU-III (2013) (CİLTLİ)

Türkiye’nin Kuzey Orta kesimi Geç Kretase-Erken Tersiyer sırasında Neotetis
Okyanus kollarının kapanması nedeniyle birkaç farklı kıtasal parçadan oluşmuştur
(Şengör ve Yılmaz, 1981). Neotetis Okyanus kollarının farklı zamanda kapanması
nedeniyle, kıtasal bloklar farklı tektonik, magmatik ve sedimanter gelişim
göstermişlerdir. Bölge ofiyolit yerleşimleri ve magmatik (intrüzif-volkanik) aktiviteler
geçirerek karmaşık bir yapı kazanmıştır. Bu kompleks deformasyon yapıları,
çarpışma zonu (sutur zonları) boyunca oluşan kalıntı havzaların sedimanter
istiflerinde kısmen korunmuştur.
Çalışma alanı böyle kompleks deformasyon yapıların izlendiği farklı kıtasal
blokların birleştiği bir bölge olan Orta-İç Karadeniz bölgesinde Çorum ilinin Oğuzlar
ve İskilip ilçeleri arasında, Çorum’un kuş uçumu 35 km kuzeybatısında yer alır.
İnceleme alanı ve civarında Triyas yaşlı Devecidağ karışığı ve Geç Kretase yaşlı
Artova ofiyolitli karmaşığı ile bunların her ikisini birden örten/kesen Eosen-
Kuvaterner yaş aralığında oluşmuş çökel ve magmatik kayaçlar gözlenir.
Devecidağ karışığına ait kayaçlar, ofiyolitik kayaçlar üzerinde tektonik olarak
bulunur. Bu temel üzerinde yer alan örtü birimleri ise Eosen yaşlı Alacahöyük
formasyonu ve Bayat formasyonu (Bayat volkanitleri) ile başlayıp, Miyosen yaşlı
Kızılırmak formasyonu, Dodurga formasyonu ve Bozkır formasyonuyla devam
edip, tüm birimleri uyumsuz olarak örten Kuvaterner yaşlı alüvyon ile son bulur.
Ruhsat sahasında Bayat formasyonu lav/piroklastik (Bayat volkanitleri)-sedimanter
(Çatkara üyesi) özellikte olup, bazalt-bazaltik trakiandezit, bazaltik andezit,
trakiandezit, trakiandezit-trakit ve dasit bileşimindeki lav-piroklastik kayaçlar
tarafından temsil edilir (Kuşcu, 2011). Ruhsat sahasında izlenen granitporfir ve
diyoritporfir (Dededağ granitoyidi olarak tanımlanmıştır) türü kayaçlar Bayat
volkanitlerini keser.
Şaphane (Eskiköy) ve Çiğdemlik köyleri (Oğuzlar/Çorum) civarında kuzeydoğugüneybatı
uzanımlı olarak sıklıkla izlenen ve ruhsat sahasındaki cevherli zonları
oluşturan beyaz-açık gri-gri renkli, ince taneli, masif, yer yer ise breşik olan kuvars
damar/damarcıkları cm-≤4 m kalınlığındadır. Hem birbirlerini hem de yan kayacı
ağsal olarak kesen ve yer yer geniş silisli zonlar oluşturan mm-cm kalınlığındaki
damarcıklar ile altere alanlar da cevherleşme yönünden önemlidir. Kuvars
ii
damar/damarcıkları, Miyosen yaşlı Kızılırmak ve Bozkır formasyonları hariç, Bayat
volkanitleri ve diyoritporfir birimlerini keser.
Ruhsat sahasında, cevherleşme ve alterasyon açısından önemli alanlar Çiğdemlik
sektörü, Akbayırın Dere sektörü, Şaphane sektörü, Çatal Tepe sektörü, Tırıgın
Tepe sektörü, Kavakdağı-1 sektörü, Kavakdağı-2 sektörü, Mağara Tepe sektörü,
Akkuş Tepe sektörü, Karaçam Tepe sektörü ve Erenler sektörüdür.
Arazi-mikroskobik gözlemler ile birlikte jeokimya analizleri ve XRD sonuçları
birlikte değerlendirildiğinde (cevherleşme şekli-alterasyon türü-mineral
parajenezine göre), Şaphane-Çiğdemlik cevherleşmesi, epitermal koşulları
yansıtan “damar tip kıymetli metal (Au) mineralizasyonu” olarak tanımlanmıştır
(Kuşcu, 2011).
2013 Yılında üç bölgede gerçekleştirilen toprak jeokimya çalışmalarında, Mağara
Tepe ile Karaçam Tepe ve Erenler sektörlerinde herhangi bir Au değeri elde
edilmezken, Çiğdemlik sektörünün kuzey kısmı ile Akbayırın Derenin güneydoğudoğu
kısmından alınan 7 örnekte 40-640 ppb arasında Au saptanmıştır.
2013 Yılında, Şaphane (Eskiköy) ve Çiğdemlik köyleri arasında kalan ve sondaj
faaliyetleri ile araştırılan silisli zonların takibi amacıyla, pilot çalışma olarak Jeofizik
İndüksiyon Polarizasyon (IP) etüdü yapılmıştır. Etüt sonucunda, yüzeyde gözlenen
silisli zonların derine doğru jeofizik açıdan takip edilebilir bir kalınlık göstermediği
sonucuna varılmış olup, Şaphane ve Çiğdemlik köyleri arasında kalan bölgenin
potansiyel içermediği belirlenmiştir. Şaphane köyü yakınlarında nispeten büyük ve
derin bir anomali ile Çiğdemlik mahallesi yakınlarında orta derinliklerde nispeten
küçük bir anomali saptanmıştır.
Ruhsat sahasında 2011 ve 2012 yıllarında yürütülen karotlu sondaj çalışmalarına
2013 senesinde de devam edilmiş ve cevherleşme/alterasyon açısından önemli
alanların (Çiğdemlik sektörü, Şaphane sektörü, Kavakdağı-2 sektörü, Karaçam
Tepe sektörü ve Erenler sektörü) düşey yöndeki devamlılığını kontrol etmek
amacıyla, 27 lokasyon 35 kuyuda toplam 4140 m karotlu sondaj yapılmıştır.
Çiğdemlik sektöründe 7 lokasyon 10 kuyuda (EKS-20B, 21B, 21C, 28B, 52, 54,
54A, 55, 55A ve 57) karotlu sondaj yapılmıştır. EKS-52 ve 57 kuyularında herhangi
bir Au değeri saptanmazken, diğer kuyularda <40-1910 ppb arasında değişen Au
değeri tespit edilmİŞTİR.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13595
Rapor Adı ŞAPHANE (ESKİKÖY)-ÇİĞDEMLİK (OĞUZLAR-ÇORUM) RUHSATI (AR: 201300657) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU-III (2013)
Konu KIYMETLİ METAL(AU) CEVHERLEŞMESİ
Yer - Konum ÇORUM-OĞUZLAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar ERCAN KUŞCU VEYSEL URKAN YILMAZ ÇELİK

ŞAPHANE (ESKİKÖY)-ÇİĞDEMLİK (OĞUZLAR-ÇORUM) RUHSATI (AR: 201300657) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU-III (2013) (CİLTLİ)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13595
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 3.809,30TL


Etiketler: KIYMETLİ TAŞLAR, AU, CEVHERLEŞME, ÇORUM, ŞAPHANE, ÇİĞDEMLİK, OĞUZLAR