• DR13578-KONYA İLİ MERAM-İNLİCE, ERENKAYA, SAĞLIK-2 , KIZILÖREN , YATAĞAN , KAYALI,  HASANŞEYH VE SAĞLIK JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT  VE KME-2014/4 JEOTERMAL GRADYAN KUYUSU RAPORU

1. ÖZ
Konya Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında; AR: 42-2013/109 no.lu
Meram-İnlice, AR: 42-2013/110 no.lu Meram-Erenkaya, AR: 42-2013/111 no.lu
Meram-Sağlık-2, AR: 42-2013/112 no.lu Meram-Kızılören, AR: 42-2013/113 no.lu
Meram-Yatağan, AR: 42-2013/114 no.lu Meram-Kayalı, AR: 42-2013/115 no.lu
Meram-Hasanşeyh ve AR: 42-2013/116 no.lu Meram-Sağlık jeotermal kaynak arama
ruhsat sahalarında, jeotermal enerji arama amaçlı, jeoloji ve jeofizik etüt çalışmaları ve
neticesinde KME-2014/4 gradyan kuyusu yapılmıştır.
Çalışma alanında temelde Alt Triyas yaşlı kırmızı renkli kırıntılar ile çoğun
oolitik, yer yer de dolomitik kireçtaşından oluşan Ardıçlı Formasyonu ile hakim kayacı
kireçtaşları olan Orta Triyas-Üst Jura yaşlı Loras Kireçtaşı yer almaktadır. Üzerlerinde
Üst Kretase yaşlı yer yer düzenli kayalardan oluşan, yer yer de neritik ve pelajik
kireçtaşı, şist, volkanit ve ultramafit blokları içeren Hatip Ofiyolit Karışığı
bulunmaktadır. Bunların üzerinde uyumsuzlukla çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı, kireçtaşı,
killi kireçtaşı ve volkanitlerden oluşan Orta-Üst Miyosen - Pliyosen yaşlı Dilekçi
Formasyonu ve andezit, riyolit, riyodasit, dasit, bazalt, ignimbirit, tüf ve aglomeralardan
oluşan Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Erenlerdağ volkanik karmaşığı gelmekterdir. Tüm
bu birimler üzerinde Kuvaterner yamaç molozu ve alüvyon uyumsuz olarak yer
almaktadır.
Çalışma sahalarından herhangi bir sıcak su kaynağı veya kuyusu bulunmamakta
olup, 11 adet kuyuda fiziksel parametreler ölçülmüş ve su numuneleri alınarak suların
kökensel ilişkisi araştırılmıştır. İnceleme alanındaki sular Piper diyagramına göre
değerlendirildiğinde KOM-1 numunesi hariç diğer su numuneleri; CaCO3 ve
MgCO3’lısulardır. KOM-1 numunesinin ise karbonat olmayan sertliği %50’den fazladır.
Bu numune CaSO4 ve Mg SO4’lı sudur.
Gerçekleştirilen jeoloji, hidrojeokimya ve jeofizik etüt çalışmaları neticesinde;
Erenkaya köyünün batısında AR: 42-2013/110 no.lu Erenkaya jeotermal kaynak arama
ruhsat sahasında 570 metre derinliğinde 1 adet gradyan amaçlı sondajlı arama çalışması
(KME-2014/4) önerilmiştir. Tüm ruhsat sahalarının yer aldığı bölgeyi temsil ettiği
düşünülen sondaj çalışması neticesinde elde edilen düşük gradyan değeri nedeni ile
çalışma alanındaki tüm jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları, jeotermal açıdan önem
arz etmeyen sahalar olarak değerlendirilmiştir.
Erenkaya jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, 570 m derinlikte
tamamlanan KME-2014/4 jeotermal gradyan kuyusunda alınan kuyu içi termik log
değerlerine göre, kuyudaki sıcaklık artışının normal gradyanın altında olduğu (çamur
sirkülasyonu kesildikten 12 saat sonra 570 m’de 17,90 0C, 41 saat sonra 538 m’de 18,16
0C sıcaklık ölçülmüştür.) ve ruhsat alanı içerisinde üretim amaçlı başka bir kuyu
açılmasının gerek olmadığı görülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No DR13578
Rapor Adı KONYA İLİ MERAM-İNLİCE AR: 42-2013/109, ERENKAYA AR: 42-2013/110, SAĞLIK-2 AR: 42-2013/111, KIZILÖREN AR: 42-2013/112, YATAĞAN AR: 42-2013/113, KAYALI AR: 42-2013/114, HASANŞEYH AR: 42-2013/115 VE SAĞLIK AR: 42-2013/116 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE KME-2014/4 JEOTERMAL GRADYAN KUYUSU RAPORU
Konu GRADYAN KUYUSU, JEOTERMAL ETÜT, JEOFİZİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Kaan BEKER (1) Hayrettin KARZAOĞLU (2) Engin PURTUL (1)

DR13578-KONYA İLİ MERAM-İNLİCE, ERENKAYA, SAĞLIK-2 , KIZILÖREN , YATAĞAN , KAYALI, HASANŞEYH VE SAĞLIK JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT VE KME-2014/4 JEOTERMAL GRADYAN KUYUSU RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13578
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 356,08TL


Etiketler: JEOTERMAL ETÜT, JEOFİZİK, GRADYAN KUYUSU