• ÇORUM VE ÇEVRESİNİN GENEL JEOKİMYA RAPORU


Orta Anadolu-Orta Toroslar metalik maden aramaları projesi kapsamında
(13M13-2004, 2005-13M4, 2006-32-13.7 no’lu projeler) 2004, 2005 ve 2006 yılları
arasında Çorum ve çevresi ile Sinop güneyinde kalan bölgede (Uğurludağ-Oğuzlar-
Dodurga-Osmancık-Kamil) yaklaşık 4200 km2’lik bir alanda (F33 c1, c2, c3, c4, d1,
d2, d3, d4, G33 a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3, d4, H32 b2,
b3 ve H33 a1, a4) genel jeokimya ve prospeksiyon çalışmaları yürütülerek maden
yatakları açısından potansiyel alanların belirlenmesine çalışılmıştır.
İnceleme alanında, Paleozoyik-AltMesozoyikten günümüze kadar oluşan
metamorfik, ultrabazik, sedimanter ve volkanik kayaçlar gözlenmektedir.
Farklı kıtasal blokların izlendiği bölgede temeli Devecidağ karışığı (Permo-
Triyas) ve Elekdağ metaofiyoliti (Kepez/Kunduz metamorfiti ile Kargı
metamorfiti/Paleozoyik-Alt Jura) oluşturmaktadır. Bu birimler üzerinde ise İnaltı
formasyonu (Geç Jura-Alt Kretase), Çağlayan formasyonu (Üst Jura-Alt Kretase),
Artova ofiyolitli karışığı (Kampaniyen-Maestrihtiyen) gözlenmektedir. Geç Jura ile
Geç Mesozoyik yaşlı bu birimler üzerinde ise Tersiyer yaşlı (Paleosen-Pliyosen)
sedimanter litolojiler ile volkanik-plütonik kayaçlar ve Kuvaterner birimler
izlenmektedir.
Proje sahasında (F33 c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3, d4, G33 a1, a2, a3, a4, b1,
b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3, d4, H32 b2, b3, H33 a1, a4) dere sedimanı
örnek yoğunluğu 1 örnek/km2 olacak şekilde planlama yapılmış, ancak geniş
alanlarda izlenen sedimanter birimlerde örnek sayısının azatılması nedeniyle 3029
adet örnek alınmıştır.
Sahadan alınan 3029 adet dere sedimanı örneğinde Cu, Pb, Zn, As, Sb, Mo,
Ag analizleri gerçekleştirilmiş olup, örneklerin Sb (3 örnek hariç), Mo (5 örnek hariç)
ve Ag değerleri MTA laboratuvarlarının dedeksiyon limiti altında kalmıştır.
Beslendikleri litolojiye göre, sahadan derlenen dere sedimanı örnekleri dört
grup (metamorfik, ultrabazik, sedimanter ve volkanik) olarak sınıflandırılmıştır.
Laboratuvar çalışmaları ile belirlenen ve dedeksiyon limiti üstünde kalan Cu, Pb, Zn,
As analiz sonuçları, bilgisayar ortamında istatistiksel program kullanılarak her bir
kayaç grubu için ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
ii
İstatistiksel parametreler ve dağılım eğrileri kullanılarak elde edilen eşik
değerler yardımıyla anomali sahaları ve özellikleri belirlenmiştir. Ortaya çıkan 55 adet
anomali sahaları önem derecelerine göre gruplandırılıp, tahkike değer anomali
sahaları saptanmıştır.
Birden fazla örneğin oluşturduğu 55 Adet anomali sahasından 17’sinin daha
ayrıntılı incelenmesine gerek görülmüş olup, bu anomali sahalarından 5’i 1.
derecede, 12’si ise 2. derecededir. Diğer anomali sahaları ise önemsiz olarak
düşünülmüştür. Bununla birlikte, tek değerden oluşan ve anomali alanı olarak
değerlendirilmiyen yüksek içerikli örneklerin de yarı tahkik ve/veya tahkikinin
yapılması, bölgesel metalojenezin daha ayrıntılı belirlenmesinde yararlı olacaktır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11453
Rapor Adı ÇORUM VE ÇEVRESİNİN GENEL JEOKİMYA RAPORU (Uğurludağ, İskilip, Kargı, Oğuzlar, Dodurga, Osmancık, Laçin, Saraydüzü) (F33 c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3, d4, G33 a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3, d4, H32 b2, b3 ve H33 a1, a4)
Konu JEOKİMYA
Yer - Konum ÇORUM GENEL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Eylül-2011
Yazarlar Halil TÜRKMEN Abdurrahman TABLACI

ÇORUM VE ÇEVRESİNİN GENEL JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11453
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.031,87TL


Etiketler: ÇORUM VE ÇEVRESİNİN GENEL JEOKİMYA RAPORU (Uğurludağ, İskilip, Kargı, Oğuzlar, Dodurga, Osmancık, Laçin, Saraydüzü) (F33 c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3, d4, G33 a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3, d4, H32 b2, b3 ve H33 a1, a4)