• MAYISLAR (SARICAKAYA-ESKİŞEHİR) AU-AG-SB-PB-ZN JEOKİMYA RAPORU

ÖZ
1998 yılında Bilecik-Bursa-Eskişehir arasındaki bölgede yapılan genel
jeokimya çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Mayıslar Sb-As-Mo-Pb-Zn
anomalisi iki alt bölümde incelenmiĢtir: batı kesim (Mayıslar) ve doğu kesim
(Laçin). Bu iki sektörün kapladığı toplam 33 km2 lik alanda 1/5.000 ölçekli detay
jeoloji ve tahkik jeokimya çalıĢması yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar sırasında 397 adet
toprak (10 adedi kontrol örneği) ve 98 adet kayaç jeokimya, 13 adet parlak kesit
ve 20 adet ince kesit örneği alınmıştır.
Sahadaki litolojik birimler önceki çalışmalarda önerilen adlama ve
tanımlamalara bağlı kalınarak ayırtlanmıĢtır. Paleozoyik yaĢlı Söğüt
Metamorfitleri, Soğukkuyu Metamorfitleri ve Tepeköy Metamorfitleri sahanın
temelini oluşturur. Jura yaĢlı Bayırköy KumtaĢı ve Bilecik Kireçtaşı
metamorfitlerin örtüsünü oluşturur. Kretase yaĢlı Dağküplü Karışığı önceki
birimler üzerinde tektonik konumludur. Tersiyer yaĢlı Mayıslar Granitoyiti ile
andezit ve dasitik volkanitler önceki birimleri kesmektedir. Tersiyer yaşlı çakıltaşı
volkanitlerle yanal geçişlidir. Sakarya Nehri vadisi boyunca oluşan seki ve
alüvyonlar Pliyo-Kuvaterner yaşlıdır.
Daha önce sahada varlığı bilinmeyen mağmatik bir sokulumun (Mayıslar
Granitoyiti) varlığı ilk kez bu çalışmayla ortaya konmuş ve adlandırılmıştır.
Sahadaki polimetalik Au-Ag-Sb-As-Pb-Zn-Mo cevherleşmesi de bu mağmatik
sokulum ve/veya volkanitleriyle iliĢkilidir.
Sahada ilk kez bu çalıĢmayla, Ayvalı Dere‟de antimonit, pirit, galen,
sfalerit, kalkopirit, limonit, hematit ve mangan mineralizasyonu tesbit edilmiştir.
Değişik kayatürlerinde ve farklı özelliklerde gözlenen alterasyonlar ve
mineralizasyonlar başlıca piritleşme, limonitleşme-hematitleşme, silisleşmelistvenitleşme
ve killeşme şeklinde ayırtlanmıştır.
Toprak örneklerinde alınan en yüksek değerler; Au: 1000 ppb, Ag: 13
ppm, Sb: 400 ppm ve As: >1000 ppm, Mo: 40 ppm, Cu: 235 ppm, Pb: 3500
ppm, Zn: 4350 ppm, değerleri; kayaç örneklerinde en yüksek Au: 250 ppb, Ag: 20
ppm, Sb: >1000 ppm ve As: >1000 ppm, Mo: 30 ppm, Cu: 740 ppm, Pb: 3500
ppm, Zn: >10000 ppm değerleri saptanmıştır. Toprak jeokimyası sonucunda
sahada Au: 40-100 ppb, Ag: 3 ppm, Sb: 48-54 ppm, As: 250 ppm, Mo: 12 ppm,
Cu: 105 ppm, Pb: 300 ppm ve Zn: 375 ppm eşik değerleri saptanmıştır.
Düşük ve yüksek sıcaklık oluşumlarına işaret eden iki farklı anomali
topluluğu belirlenmiştir. iki anomali grubu da aynı alanlarda çakışmakta olup,
genellikle granitoyit, volkanit ve listvenitlerle ilişkilidir. Bu durum anomalilerin
kaynağı olan cevherleşmelerin de aynı alanda olduğunu göstermektedir.
Sahanın litoloji, tektonik, alterasyon ve jeokimyasal özellikleri olası bir
polimetalik Au-Ag-Sb-As-Pb-Zn-Mo cevherleşmesine işaret etmektedir. Bunun
daha detay çalıĢmalarla araştırılıp ortaya konmasında yarar vardır. Bu amaçla
sahanın 31.01.2000 tarihinde MTA adına ruhsatı istenmiş, 10.07.2000 tarih ve
AR.74262 No‟lu ruhsatla taksirli olarak hak sağlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11510
Rapor Adı MAYISLAR (SARICAKAYA-ESKİŞEHİR ) AU-AG-SB-PB-ZN SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ VE JEOKİMYA RAPORU
Konu METALİK MADENLER
Yer - Konum ESKİŞEHİR-SARICAKAYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2012
Yazarlar Selahattin YILDIRIM Hayrullah YILDIZ

MAYISLAR (SARICAKAYA-ESKİŞEHİR) AU-AG-SB-PB-ZN JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11510
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 758,71TL


Etiketler: MAYISLAR (SARICAKAYA-ESKİŞEHİR ) AU-AG-SB-PB-ZN SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ VE JEOKİMYA RAPORU