• KARAKEBAN-AKDAĞ-DİVRİĞİ-SİVAS KURŞUN-ÇİNKO RAPORU

Ruhsat sahası, Doğu Anadolu Kenar Kıvrımları Kuşağı ile Doğu Toros
Orojenik Kuşağı içerisinde bulunmaktadır. Ruhsat alanının da içerisinde yer aldığı bu
kuşaklar baz metal ve kıymetli metaller açısından oldukça önemli bir potansiyele
sahiptir. Divriği yöresi, demir başta olmak üzere baz ve değerli metaller açısından da
önemli potansiyel oluşturmaktadır. Bu bölgede MTA tarafından yapılan prospeksiyon
ve genel jeokimya çalışmaları sırasında yörede birçok anomali tespit edilmiştir. Bu
kapsamda özellikle Karakeban (Gedikbaşı)-Akdağ yöresindeki cevherleşmeler
potansiyel olarak görülmüş olup, 2006 yılında ruhsatlandırılarak, sahada aramaya
yönelik olarak başlatılan detay maden jeolojisi ve sondaj çalışmaları 2010 yılında
tamamlanarak sahadaki cevherleşme potansiyeli ortaya konmuştur.
1/25.000 ölçekli maden jeolojisi ve alterasyon haritası ile sahadaki
cevherleşmelere yönelik olarak genel jeokimya, kayaç jeokimyası çalışmaları
yapılmıştır.
Sahada 3,5 km²’lik bir alanda 1/2.000 ölçekli topoğrafik harita ve 1/2.000
ölçekli detay maden jeolojisi ve alterasyon haritası ile cevher zuhurlarının yanal ve
düşey yönlerde devam edip etmediğini belirlemek için sondajlar yaplımıştır.
Ayrıca aynı yıl içerisinde Jeofizik IP etüdü ile çalışma sahasındaki, jeolojik
yapıların sülfürleşme derecesi ve bu sülfürlü yapıların geometrisi ile yan birimlere
göre özdirenç farklılıkları belirlenmeye çalışılmıştır.
Saha genelinde, 2007-2009 yılları arasında, arama ve rezerv çalışmalarına
yönelik olarak 16 kuyuda toplam 5774,65 m sondaj gerçekleştirilmiş ve bu sondaj
çalışmaları sırasında 3128 adet jeokimyasal,445 adet min-pet ve 380 adet XRD karot
numunesi alınarak analize gönderilmiştir.
Divriği-Karakeban (Akdağ) ruhsat sahasında iki tip cevherleşme
bulunmaktadır. Karakeban Plütonu içerisinde yer alan alkali magmatizma ürünü olan
porfiritik alkali feldispat siyenitlere bağlı olarak gelişen molibden ve florit
cevherleşmeler ile bu alterasyonun kenar zonlarında yer alan ve tektonik hatlar
boyunca gelişen hidrotermal damar tipi bakır, kurşun, çinko ve ±altın cevherleşmeleri
mevcuttur.
İnceleme alanında mostradan ve sondajlarda kesilen cevherli zonlardan
alınan örneklerin makroskobik ve mikroskobik incelemeler neticesinde mineralojik
olarak molibdenit, florit, siderit, hematit, pirit, kalkopirit, sfalerit, galenit ve markazit
ii
izlenmektedir. Örneklerde sfalerit, galenit baskınken, molibdenit ve kalkopirite daha
az rastlanılmıştır.
AR: 200611359 no.lu Divriği-Karakeban (Akdağ) Çinko-kurşun-molibden
sahasında; ortalama % 2 Zn ve % 0,8 Pb tenörlü 450.732 ton görünür rezerv, %
2,15 Zn ve % 0,62 Pb tenörlü 1.823.001 ton muhtemel rezerv, % 2,12 Zn ve %
0,65 Pb tenörlü 3.604.494 ton mümkün rezerv hesaplanmıştır.
Toplam (görünür+muhtemel+mümkün) % 2,12 Zn ve % 0,65 Pb tenörlü
5.878.227 ton rezerv hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11404
Rapor Adı KARAKEBAN(AKDAĞ),(DİVRİĞİ-SİVAS) KURŞUN-ÇİNKO-MOLİBDEN CEVHERLEŞMESİ (AR:200611359) BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu KURŞUN ÇİNKO MOLİBDEN
Yer - Konum SİVAS DİVRİĞİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2011- ANKARA
Yazarlar Abdullah KOÇAK Leman ÇETİNER Mutlu YAKICI İÇLİ

KARAKEBAN-AKDAĞ-DİVRİĞİ-SİVAS KURŞUN-ÇİNKO RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11404
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 488,00TL


Etiketler: KARAKEBAN(AKDAĞ), (DİVRİĞİ-SİVAS) KURŞUN-ÇİNKO-MOLİBDEN CEVHERLEŞMESİ (AR:200611359) BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU