• ADANA – ALADAĞ – KÜP KÖYÜ KROM MADENİ REZERV RAPORU

Buluculuk talebinde bulunulan ruhsat sahası, Adana ili Aladağ ilçesinin
yaklaĢık 20 km kuzeyinde yer almaktadır. Aladağ-KapuzbaĢı veya Aladağ-Küp
yolundan ulaĢılan ruhsat sahası, M34-c2 paftasında yer almaktadır. Ruhsat sınırları,
kuzeydoğu sınırına yakın Küp Mahallesi yer almaktadır. Doğu Toroslar‟ın batı
kesiminde yer alan bu bölgede, birbirleriyle stratigrafik ve tektonik iliĢkili, değiĢik yaĢ
ve fasiyeste kayaç topluluğu gözlenmektedir. ÇalıĢma alanının temelinde yer alan
Permo-Karbonifer yaĢlı dolomit ve dolomitize kireçtaĢından oluĢan KarahamzauĢağı
formasyonunun üzerine neritik kireçtaĢı ile temsil edilen Geç Triyas-Kretase yaĢlı
Demirkazık formasyonu açısal uyumsuzlukla gelmektedir. Geç Kretase yaĢlı Yavça
formasyonu altındaki Demirkazık formasyonu ile uyumludur. Tüm bunların üzerine
(özellikle Demirkazık formasyonu üzerine) bindirmeli dokanakla gelen ve yerleĢme
yaĢı Geç Kretase olan Pozantı-Karsantı ofiyoliti bölgede son derece geniĢ yayılımlar
sunmaktadır. Okyanusal kabuk ürünleri olan ve ofiyolitik melanj-ofiyolit Ģeklinde
gözlenen bu birimin üzerine genellikle akarsu çökellerinden oluĢan Oligo-Miyosen
yaĢlı Gildirli formasyonu ile gölsel nitelikli Karsantı formasyonu uyumsuzlukla
gelmektedir.
Kromit cevherleĢmeleri açısından önemli olan ve çalıĢma alanının büyük bir
bölümünde yer alan Pozantı-Karsantı ofiyoliti, Geç Kretase yerleĢim yaĢına sahip
bazik ve ultrabazik kayaç topluluklarından oluĢmaktadır. Ġnceleme alanında bu birim,
çoğunlukla dunit, harzburjit, piroksenit, altere gabro ve yer yer diyabaz daykları ile
temsil edilmektedir. Ofiyolitlerdeki dunit ve harzburjitlerde gözlenen bantlı kromitler
son derece net ve belirgin devamlılık göstermektedir. Sahadaki kromitlerin kaynak ve
rezervi, mostra üzerindeki kalınlıkları, kaliteleri, alınan örnekler, jeolojik kesitler,
yarma ve sondaj çalıĢmaları yardımı ile hesaplanmıĢtır.
Ayrıca, ofiyolit diliminin altında bir ofiyolitik melanj ve taban metamorfitlerinden
(amfibolit, muskovit-kuvarsĢist, sillimanit-muskovit-kuvarsĢist) oluĢan ve kalın
olmayan (250-300m) bir seviye bulunmaktadır.
Ruhsat sahası için ġubat 2016„da MĠGEM‟e Buluculuk Talebinde
bulunulmuĢtur. 2015 yılında yapılan sondajların analiz sonuçları tamamlanmadığı için

Rapor Özellikleri
Rapor No 11892
Rapor Adı ADANA – ALADAĞ – KÜP KÖYÜ YÖRESİNDEKİ AR:201201295 (ER:2350572) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT KROM MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE REVİZE REZERV RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum ADANA – ALADAĞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2016
Yazarlar İsmail AKÇA Serdar KESKİN Aydın Olcay

ADANA – ALADAĞ – KÜP KÖYÜ KROM MADENİ REZERV RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11892
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.571,20TL


Etiketler: ADANA – ALADAĞ – KÜP KÖYÜ YÖRESİNDEKİ AR:201201295 (ER:2350572) NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT KROM MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE REVİZE REZERV RAPORU