• AFYON-BOZHÜYÜK JEOTERMAL JEOLOJİ-JEOFİZİK AB-1 RAPORU

Alp-Himalaya tektonik kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz, jeotermal kaynaklar
açısından zengin sayılabilecek konumdadır.
Orta Anadolu Bölgesi’nde bulunan Afyon İli ve çevresinde de önemli jeotermal
potansiyele sahip sahalar bulunmaktadır. Bu bölge Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu
Anadolu Fayı’nın sınırlarını çizdiği Anadolu Bloğu’nun batısında bulunmaktadır.
Bölgenin havadan manyetik ve gravite verileri incelendiğinde, mağmatik
sokulum olarak yorumlanabilecek kapanımlar görülmekte olup bu sokulum kütlelerinin
çalışma sahası ve çevresinde ısı kaynağı olabileceği düşünülmüştür. Yine çalışma sahası
ve çevresinde, genel doğrultuları KB-GD olan Neotektonik döneme ait fayların varlığı,
traverten mostralarının mevcudiyeti, sıcak ve mineralli kaynakların bulunması, ısı akısı
değerlerinin Türkiye ortalamasının üstünde olması, rezervuar ve örtü kaya özelliğindeki
birimlerin bulunması bölgenin jeotermal enerji aramaları açısından uygun olduğunu
göstermektedir.
Afyon İli’nde bilinen jeotermal sahalardan Merkez-Ömer/Gecek sahası (98 ºC),
kuzeyde bulunan Gazlıgöl sahası (80 ºC), doğuda bulunan Heybeli/Çay sahası (56 ºC)
ve güneyde bulunan Sandıklı sahaları (80 ºC), Afyon ilini kuşatır şekildedirler. Afyon
İli’ndeki sahalarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından daha önceki yıllarda jeoloji,
jeofizik ve sondajlı çalışmalar yapılmıştır. Bu proje kapsamında çalışılan
Gazlıgöl/İhsaniye-Bozhüyük sahasında da 1 adet jeotermal araştırma sondajı
yapılmıştır.
MTA Genel Müdürlüğü 2008 yılı iş programı gereğince planlanan “Afyon-
Bozhüyük Sahası Jeotermal Enerji Aramaları Projesi” kapsamında, Bozhüyük
sahasının potansiyelinin araştırılması amacıyla 1/25.000 ölçekli yaklaşık 150 km2‘lik bir
alanın jeotermal jeoloji haritası önceki çalışmalardan da yararlanılarak yeniden
çizilmiştir. Sahadaki kuyularının yerleri ve sıcaklıkları tespit edilmiş, analizler için
gerekli numuneler (11 adet su, 5 adet X-Ray, 7 adet mineraloji petrografi) alınmıştır.
Kimyasal analiz sonuçlarının değerlendirmesi ise çeşitli diyagramlarla yapılarak sıcak
suların kökeni, rezervuar sıcaklıkları ve kullanım sırasında yaratabileceği çevresel
sorunlar araştırılmıştır. 2008 yılında ayrıca Afyon-Bozhüyük yöresindeki sahada
jeotermal enerji olanaklarını araştırmak, sahanın tektonik yapısını ortaya çıkarmak,
jeotermal anomali sınırlarının belirlemek, jeotermal açıdan örtü ve rezervuar olabilecek
temel birimlerin derinliği ve yanal uzanımlarını belirlemek amacıyla Jeofizik elektrik ve
manyetik etüt çalışmaları (260 nokta DES ölçüsü, toplam 6 km uzunluğundaki 4
profilde, 360 noktada SP türev ölçüsü ve 500 nokta manyetik ölçü) gerçekleştirilmiştir.
Alanda yapılan tüm bu çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda belirlenen lokasyonda
da 2009 yılında 1 adet jeotermal araştırma sondajı (AB-1) yapılmıştır.
Çalışma alanının yer aldığı bölgede temelde Paleozoyik yaşlı metamorfik
kayalar ile bu birimleri uyumsuz olarak örten Pliyosen yaşlı sedimanter ve volkanik
birimler ile en genç birimler olarak Kuvaterner yaşlı traverten, yamaç olozu ve
alüvyonlar bulunmaktadır. Temelde yer alan Afyon Metamorfitleri birimi içersinde
litostratigrafik olarak Sarıyartepe Kuvarsit üyesi ayrılmıştır. Birbirlerine yanal ve düşey
olarak geçiş gösteren bu birimler düşük-orta basınç/yüksek sıcaklıklı yeşilşistfasiyesinde
metamorfizmaya uğramışlardır. Bu temel birimler üzerinde Tersiyer yaşlı
birimler uyumsuz olarak bulunmaktadır. Bu birimler; Alt Pliyosen yaşlı tüflerden

Rapor Özellikleri
Rapor No 11373
Rapor Adı AFYON-BOZHÜYÜK SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE AB-1 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ JEOFİZİK GRAVİTE JEOFİZİK SP JEOFİZİK ÖZDİRENÇ JEOFİZİK MANYETİK
Yer - Konum AFYON İHSANİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Mart 2010
Yazarlar İsmail KARA Mustafa DURDU Emin HÖKELEKLİ

AFYON-BOZHÜYÜK JEOTERMAL JEOLOJİ-JEOFİZİK AB-1 RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11373
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 561,43TL


Etiketler: AFYON-BOZHÜYÜK SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE AB-1 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU